G H I J K

garage - körläge

 

1,2 eller 2,3 på svenska blir… English 1.2 or 2.3 …
garagedomkraft trolley jack
garanti warranty, guarantee
gaspedal accelerator, gaspedal
gaspedalen, trampa på~ , gasen i botten step on it, put the pedal to the metal…
gasvajer, förgasarspjäll throttle
ge sig iväg med bil, mc eller annat fordon hit the road
ge sig iväg, fara iväg, lämna leave
generator alternator, generator
genom through
genomgången, den har "setts över" reconditioned, "delvis renoverad" dock icke renoverad i ordets egentliga bemärkelse
genomsnitt, genomsnittlig average
gjutjärn cast iron
glas glass (NOTE: Sw. 'glass'= ice cream)
glida slide
glykol eller motsvarande anti-freeze
gnista spark
gnistskydd (vid öppna spisar o.d.) fire screen
granska, granskning review, inspect, inspection
grenrör exhaust manifold
grill, kylargrill radiator grill
grundfärg primer
grus gravel
gräns limit, border
gräns mellan länder, gränsöverfart border, border crossing, frontier crossing
gräns, nationsgräns, gräns mellan länder border, frontier
gummi rubber (både material & kondom)
gupp, "vägbula" bump
guppig, -t bumpy
gångjärn hinge
gänga (en gäng, gänga) thread
göra ett test, köra ett test run a test, test
handbroms parking-brake, hand-brake (Br)
handfat, tvätthandfat sink
handled wrist
handske glove
handskfack glove compartment, glove locker (Br), glove compartment-lid
handtag handle
hastighetsmätare speedometer
herrgårdsvagn  (biltyp, bilmodell) station-wagon (AE), estate (Br)
het, hett hot
hiss elevator, lift (Br)
hjul wheel
hjulbas wheelbase
hjulcylinder wheel cylinder
hjulinställning toe-in adjustment
hjulmutter lug nut
hjulmutter lug nut
husvagn caravan, trailer, camper
huvudcylinder master cylinder
hydraulisk hydraulic
hylsa, lamphållare socket
hylsnyckel socket wrench (AE), box spanner (Br)
hytt (men också taxi) cab
hål hole
hålla fattningen, behålla fattningen, vara sansad stay cool, keep your cool
hålla på (med), håller på (med), höll på med använd pågående ingform (I'm writing.-She was singing when I entered.- They were all doing it right there in the hallway.-
hålla sig långt fram stay ahead, stay up front
hålla sig till höger stay right, stay to the right
hålla sig undan, hålla sig ifrån stay away
hålla, hålla i, hålla tag i hold,  hold your breath= hålla andan, hold your horses= "stopp & belägg", hålla igen
hållare, hylsa (lamphållare etc) socket
hård, styv hard (erect)
hälla pour
hända happen, occur
händelse, incident incident
hästkrafter horsepower
höft hip
hög, en hög med, en trave pile, heap
hög, -t high (om person: 'lång'= tall//  berusad, påtänd e.d.= high)
hög, -t high, tall (a tall person, a tall tree)
höger, rätt, riktigt right
högt (om ljud) loud (loud music, loud noise)
högt (om längd, höjd) tall, high (tall person, tall tree, high platform, high up, high numbers)
högtalare loudspeaker, -s
höja (om temp & nivå) raise, increase
höjd height
inbjuda invite, ask somebody in
inbjudan, invit invitation
inköpa, köpa purchase, buy
inköpsavdelning purchasing department
inkörningsperiod, inkörning break-in period (wear to correct fit)
innehålla contain
inre, invändig, inredning interior
insexnyckel, sexkantnyckel Allen key
instrumentpanel dashboard
instrumentpanel dashboard, dash
insug inlet
intensiv trafik heavy traffic
intensivvårdsavdelning intensive care unit
inträffa, hända occur  (hända i allmänhet= happen)
invändig, invändigt interior
isolera insulate
isolering insulation
justera, finjustera, trimma adjust, tune, tune-up
järn iron, gjutjärn= cast iron
kabel, ledning (el, ström) cord, wire
kabelskydd, skärm, mellanvägg screen (shield), shielded cable, screened cable
kablage wiring, cables, wires
kafferast coffee break, break
kall, kallt cold  (kallt, kylslaget= chilly)
kamaxel camshaft
kamaxeldrev timing gear
kamaxelrem cam shaft belt
kammare, rum, utrymme chamber, room, space
kanelbulle, vetebulle cinnamon roll
kardanaxel drive shaft, propeller shaft
kardanknut joint, universal (cardan) joint, cardan joint
karosseri (överdel av  bil) body, coach
karosseriverkstad body shop
karta#http://www.lantmateriet.com/# map
kilometer kilometer / kilometre /-s  (10 km=  1 Sw 'mil')
klippa, skära, hugga cut
klump, klumpa ihop sig (klimp) lump
klädskåp locker
klämma, att squeeze
klämma, en klämma clamp
knapp button (push-button & a switch-button)
koffert trunk (AE), boot (Br)
koffertlucka trunk lid (AE), boot lid (Br)
kofångare, stötfångare bumper
kolv piston
kolvring piston ring
kondensator condenser
konkurrens competition
konkurrent competitor
kontor office
konvertera convert
koppla samman, koppla ihop, sammanbinda, binda ihop connect
koppla ur, trampa ur declutch, disengage the clutch
koppla över, koppla till, byta kanal switch, switch on/turn on, switch channel
kopplad till, ansluten till connected to
koppling clutch
koppling (telefonkoppling etc.) connection, "You're connected now so start talking!"
kopplingsdon, strömbrytare, vippströmbrytare switch (en vipparm, fällbar sak, se bl a 'fällkniv' = switch-blade knife)
kraft power
kran, lyftkran e.d. crane
kran, vattenkran e.d. tap
krocktest crash test (collision test)
kupé  (biltyp, bilmodell) coupé  (hatch-back, fast-back)
kyla ned cool
kylare radiator
kylarlock radiator cap
kylarslang radiator hose
kylarvätska anti-freeze
kylvätska coolant (kylarvätska= anti-freeze)
köpa buy  (purchase= inköpa)
köpa, köpa in, inköpa purchase
köpare buyer
köra drive
köra ett test, testa, göra ett test run a test, test
köra sakta omkring mer eller mindre planlöst ("njutningsåkning"), "flyta runt" cruise, cruising
köregenskaper road handling
körkort driving license, driver's license, driver's licence
körläge, växelläge för en automatlåda,  driftsläge (framåt) Drive (Neutral= friläge, and Reverse= back, backläge)

 

 

 

A - F

accelerera - förvara

 

 

L M N O P Q 

ladda - påfart

 

R - S  

racerbana - sönder

 

T - Ö

ta - överväxel

 

 


Get revved about car buying

 

SpeedCity  Volkswagen   AutoChannel   GeneralMotors  DODGE

VOLVO  FORD  BMW  MERCEDES