Verbs are what makes it all happen ...
... whether or not it all comes true.Now, looking at a map like this you may start to wonder.
What is that map doing here under Grammar?
What in the world is going on here?

Now where there's a lot of water, there's a need for building bridges,
or we would all have to be in the boats,
 sailing or rowing like maniacs simply hoping to make it across.

This is what communication is all about, getting across the water of infinity,
making it work, the functioning of a language as a bridge.

 

 

Verbs are what makes it all happen... whether or not it all comes true.

 

 

 

 

 

Auxiliary Verbs, Helping Verbs or simply, in Swedish,
 HJÄLPVERB are all assisting or helping regular verbs in creating a meaningful sentence,
 producing information that really makes sense to all and everybody 
 whether you need to know about time or person, whether it's us or them,
whether or not it is an ongoing thing or something of the past,
 auxiliary verbs  are there to help understanding both the speaker and the writer as well as the reader and listener.

They are all here for you and me.
Without them we would lose touch with reality; time, place and person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let's look them over, first at a glance:

English

Swedish

Comments - Kommentarer

can

MEG 4.47
H §§159-160

kan
(förmåga eller möjlighet), kunna, få (tillåtelse)

do/does

MEG 4.40--43

Finns endast i engelskan och saknas alltså i det svenska språket.

 

Detta går icke att översätta eftersom motsvarighet saknas. -There's nothing like it in the Swedish language!

have

MEG 4.44
H §§154-158


ha, har

OBS!
'hade haft'= 'had had'

may

MEG 4.48
H §§159-160

kan kanske, kanske kunna, får

might: kunde, skulle kunna, kunde kanske, skulle kanske kunna

must

MEG 4.53

måste, vara tvungen att

Numera används mer och mer uttrycket 'have to'

ought

 

MEG 4.52

böra, bör, borde

 

Detta har mer och mer kommit att ersättas av 'should'.


shall (future)

 

MEG 4.50

H §§144-151

skall
(råd & anvisningar)

 

Detta används oftast och mest i 1:a person, samt i uppmaningar som 'Shall we?'

should

 

MEG 4.51

borde
(ska, skulle, bör)


-You should really be more alert than that!
-You should've known better after all these years!

will (future)

MEG 4.49

skall, kommer att

would

MEG 4.49

skulle

be

MEG 4.45

 

To be or not to be, that is the question.
(Hamlet, by Shakespeare)

vara 

(presensform: är = am, are, is)

 

 

 

 

I olika fackböcker och grammatikor så råder delade meningar om detta ord. I vissa, framförallt svenska, så listas ordet som hjälpverb.

Ordet är egentligen inget renodlat  hjälpverb eftersom ett hjv skiljer sig från huvudverb genom att det inte kan stå ensamt i en sats (utan  underförstått huvudverb).

Lägg också märke till att detta ord (verb) till skillnad från de flesta andra engelska verben, skiljer sig beträffande infinitiv- och presensform. De flesta engelska verb är lika i infinitiv och presens!
Så är icke fallet i svenskan där presensformerna som regel slutar på -r.

I am sick. He was surprised. He's a real jerk!
I am writing this well aware of the existing differences between me and my colleagues.

 

 

 

usually

used to

MEG 4.54

H §164

brukar


brukade

OBS! Detta är ju ett adverb men kan ändå fungera "med svenska mått mätt" som ett hjälpverb.
-Se ovan, och jämför, samt exemplifiera mer på egen hand.

Grammatikböckerna är fyllda med exempel. -See English grammar books on this issue!

need

MEG 4.55

behöva

 

dare

MEG 4.56
H §162

våga

 MEG
(Modern engelsk grammatik, Svartvik-Sager, Almqvist & Wiksell)
H (Hargeviks Engelska Grammatik, Stieg & Christina Hargevik, Almqvist & Wiksell
And Yes, there are other grammar books.

NB. Some particular verbs can be either helping verbs
or regular verbs, e.g. Kan du engelska? (Do you know English?) Kan du tala engelska? (Can you speak English?).
Så är ju fallet då t ex svenskans 'kan'  förekommer i betydelsen 'behärska' eller 'är/vara kunnig i'.

They don't have a car. The haven't got a car. They don't own a car.

I frågor sätts hjälpverben framför subjektet precis som i svenskan.

Does she smoke?  Can he ski? Has she done it yet?

 
Hjälpverb har olika funktioner:

Omskrivande DO   &   Tempusbildande HAVE

Pågåendeformer med BE (I was reading a book when a car came crashing through the wall.)

Passiva satser med hjälp av BE (He was later killed by the Federales.)

Modala hjälpverb: can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, must

 

Modala hjälpverben kan inte omskrivas med 'do'!

Modala hjälpverb följs som regel av ren infinitiv!

Annie's brother will leave at once.
Sammy should go ASAP.

(Undantaget är 'ought to' som blir mindre och mindre vanligt beträffande den moderna engelskan.)

             
          
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster