Business Words

Affärsengelska, affärsordlista

abbreviate

förkorta, korta ned

abbreviation

förkortning

ability

förmåga

above-mentioned

ovannämnda

accelerate

accelerera

accept a bill, to sign a bill of exchange

signera en växel, acceptera en växel, lova att betala

acceptance (against 3 mo's acceptance)

växel (per 3 månaders växel)

accessories

tillbehör

accomplish

åstadkomma

according to

enligt

account

konto (används även om "större" kund)

account

konto, räkenskaper, redovisning

accountancy

bokföring, redovisning

accounting

bokföring

Accounting Department

kamerala avdelningen, ekonomiavd, bokföringsavd

accounts receivable

kundreskontra

achieve

uppnå

acknowledgement

erkännande, mottagningserkännande

acre= 4840 square yards

0,405 hektar ("ett knappt tunnland")

ad, advertisement, advert

annons

add

lägga ihop, addera, tillägga

adding machine, calculator

räknemaskin, kalkylator

adjust

justera, jämka

advance, in advance

förhand, på förhand, förskott (förskottsbetalning= advance payment)

advantage

fördel

advertise

annonsera (put an ad in the paper)

advice

råd (flera) samt att ge/lämna råd (a piece of adv.= ett råd)

Advice of Dispatch, Advice of Shipment

leveransavi

advise

råda, ge råd

agenda

dagordning

agree

samtycka, vara överens, hålla med om

agreement

överenskommelse, avtal

ahead, up ahead

före, framför

aim to

syfta till att

air waybill

flygfraktsedel

air waybill, AWB, A.W.B

flygfraktsedel

aisle

en gång mellan bord eller stolar som i en biograf eller flygplan etc och uttalas som 'isle' (OBS! 'isle' = ö)

allow

tillåta, medge

allow a discount, grant a discount

lämna rabatt (bevilja rabatt, kredit etc.)

allowance

gottgörelse, bidrag

amount

summa, en summa pengar

amount to

uppgå till

anchor

ankare, ankra, förankra, sätta fast, fastsätta, fästa

anchoring point

fästpunkt, fastsättningspunkt (pollare, fästring, surrögla e.d.)

announce

tillkännage, meddela, anmäla

annoyed

irriterad

anxious

angelägen

AP, American Plan

hotellogi inkl tre mål mat, både rumsavgift och de tre måltiderna ingår i hotellpriset

apologize

be om ursäkt

appear

framstå, dyka upp

application

ansökan

apply

ansöka

appoint

utse, tillsätta

appointment (make an appointment)

avtalad tid, möte, träff (avtala tid, bestämma tid för att träffas)

appreciate

uppskatta, sätta värde på, värdesätta

approach

närma sig

approval

godkännande, gillande

approve of

godkänna

approximately, approx.

ungefär, cirka

area

område

arrival

ankomst

arrive

ankomma, anlända

ASAP, as soon as possible

så snart som möjligt, med vändande post

assemble

sammansätta, foga samman, sätta ihop, montera ihop

assembly

hopsättning, sammansättning, samling

assertive

självsäker, tvärsäker

asset

tillgång

asset, -s

tillgång, -ar

assets

realtillgångar

assign

ge någon ett uppdrag

assignment

uppdrag

at a certain level

på en särskild/specifik nivå

at any location

på vilken plats som helst

at these prices

till dessa priser

at your discretion

när det passar dig/er/Er

attach

vidhäfta, bifoga, fästa vid

attached

vidhäftad, fäst vid

attachment

bilaga, något vidhäftat

attend

närvara, bevista

attendee

one who attends, en som är närvarande (men dock icke deltagande) OBS! Deltagande = participant

attractive

förmånlig

audience

åhörare, publik

auditor

revisor

available

tillgänglig

await

motse

B & B, Bed and breakfast

övernattning med frukost inkluderad i priset

B/L, Bill of Lading

konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)

bag

påse, säck (mindre)

bags

säckar

balance

saldo

balance sheet

balansräkning

bale, bale of cotton

bal, bomullsbal

Baltic herring

strömming

bankroll

finansiera, betala för

bar chart

stapeldiagram

bargain

fynd

barrel

tunna, eldrör, gevärspipa, men också verbet att fylla en större tunna (mindre tunna= cask)

bartering

gods mot gods, byteshandel varor mot varor

basic

fundamental, grundläggande

batch

bunt, sats, parti, produktserie

bc, B.C., Blind Copy

hemlig kopia, övr mottagare av brevet vet ej om denna mottagare

be ahead of

ligga före

be committed to

förbinda sig, åta sig

be due to

bero på

be in charge of

ansvara, svara för, ha hand om, ha befälet, föra befäl

bean

böna, knäppskalle, klantskalle

bend

böja

benefit

gagna, gynna, fördel, nytta, vinst

beyond

bortom

bill

nota, räkning, faktura, men även ett lagförslag

bill (US), note, bank note (Br)

sedel

Bill of Exchange, demand bill

växel, siktväxel

Bill of Lading, B/L

konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)

bill of sale

köpebrev

billing (US), writing of invoices or bills

fakturering

bills payable

växelskulder

bills receivable

växelfordringar

binder

pärm, lösbladspärm

binding

bindande, förpliktande (avtal & kontrakt o.d.)

blade

blad (ej om papper)

blow-up, an enlargement

en förstoring

board

bräda, skiva, styrelse

board-meeting

styrelsemöte

book, reserve

reservera, boka

book-keeping

bokföring

booklet

broschyr

booth

bås, monter (på utställning), telefonhytt, kiosk, stånd

booth

monter, bås (telephone booth = telefonhytt)

borrow

låna (låna in)

both

båda, båda två

bother, don't bother

bry sig, lägga sig i, låta bli att bry sig om

box

kartong, låda

box lunch

light lunch in a box, en lätt lunch ofta i kartong e.d.

boxcar

godsfinka, järnvägsvagn för paketgods, styckegods etc. (helt täckt)

brackets

parentestecken

branch

filial, gren, avdelningskontor

brand

märke, fabrikat, varumärke, varusort

brand

märke, fabrikat

brand name

varunamn

break

brista, gå sönder

break

paus, uppehåll (OBS! brake = broms, bromsa; med samma uttal!)

brief

kortfattad

brisk

livlig, uppfriskande

brochure, leaflet

broschyr ('leaflet' exempelvis ett vikt ark/papper)

broker's return

lastningsrapport (till skeppsmäklare)

bronze-colored

bronsfärgad

bucket out (bucket up)

ösa med hink, "hinka ut", bära i hink (bucket up även spänna fast sig)

built by Mr. Bean

byggt av någon

bulwark

reling, skyddsräcke, skyddsvall, skyddsvärn

bump

gupp, ojämnhet i t ex en vägbana e.d.

bumpy roads

guppiga vägar, dåliga vägar, "skakig färd"

bundle

knippe, knippa, bunt

burst

brista, spricka (om bubbla o.d.)

business

affärer

business concept

affärsidé

buy

köpa, handla

buyer

köpare

by air, by ship, by truck

med flyg/flygfrakt, med båt/sjöfrakt, med lastbil

by return (of post/mail)

omgående, med vändande post

C.O.D., Cash on Delivery

kontant vid leverans, efterkrav

cable, telegram

telegram

CAD; cash against documents

kontant mot dokument

cancel

annullera, återkalla

canned food

konserverad mat på burk, burkmat

canteen

matsal, personalmatsal

capital

stor bokstav, kapital, huvudstad

capitol

regeringsbyggnad i huvudstad (även delst), kupolformat tak

car dealer

bilhandlare (used car dealer= begagnatbilhandlare)

car phone, cell phone, cellular

biltelefon

cardboard

kartongpapp, wellpapp

cardboard box

papplåda, kartong

care about

bry sig om, bry sig

careful

noggrann

cargo

fartygslast

cargo boat, cargo ship, freighter

lastfartyg

cargo handling

lasthantering

cargo has shifted/moved

last/-en har förskjutits, flyttat sig

cargo space

lastutrymme

cargo, freight, load

last

carriage paid, carriage/freight paid to (CPT)

frakten betald, fraktfritt, fraktfritt till angiven plats

carriage/freight and insurance paid to (CIP)

frakt och försäkring betalda till (angiven plats)

carrier

transportör, speditör (även ett hangarfartyg)

carry, stock

ha i lager, ha på hyllan

carton

papp, pappkartong, men även cigarettlimpa

cartons of soap or cigarettes

små kartonger/mindre kartonger/limpor med tvål eller cigaretter

cases of doubt

tveksamma fall

cash

kontant, -er

cash discount

kassarabatt

cash register

kassaapparat

cask

fat, tunna (ett vinfat), en mindre tunna, kagge

cc, C.C., carbon copy

kopia

CEO, chief executive officer

VD i större företag eller koncern

certificate

intyg, betyg

chain

kedja, kätting

chairman, chair, chairperson

ordförande

Chamber of Commerce

handelskammare

change

byta, ändra, växelpengar

charge

debitera (att faktureras)

charterer, he/she who hires a ship for a purpose

befraktare, den som hyr/"chartrar" ett helt fartyg e.d.

chartering

chartring, befraktning, man hyr en komplett farkost/ett komplett färdmedel

Charter-Party (use of entire ship)

certeparti, befraktningsbrev, som B/L men man utnyttjar hela fartyget

cheap

billig, OBS! även i dubbel bemärkelse (dålig, undermålig)

check

att kontrollera, kolla

check (US), cheque (Br)

check

checkbook (US), cheque book (Br)

checkhäfte

checking account (US)

checkkonto, checkräkning

chipped

kantstött, flisigt

cif, cost insurance freight

säljaren betalar/svarar för kostnader, försäkring och frakt till namngiven hamn (t ex: CIF Göteborg)

CIP, carriage & insurance paid to

säljaren betalar till namngiven destination (t ex CIP Bend, OR, USA) -Se vidare CIF & CPT!

clarify

klargöra, förtydliga

clear

rensa rent, rensa bort, klar (clear the deck= rensa/töm/lämna däcksytan)

clear through the customs

tullbehandla

clearly

tydligt

close a deal

avslut, göra ett affärsavslut, göra färdigt en transaktion

close an account

avsluta ett konto

closing

avslutning

closure

avslutning

CMM

certified meeting manager

CMP

certified meeting professional

coach

buss för fler än 16 passagerare, med en bruttovikt över 7½ ton och som kan köras fortare än 100 km/h (långfärdsbuss)

COD; cash on delivery

efterkrav, postförskott, betalning vid leveransmottagandet

cogwheel

kugghjul

collect

inkassera, insamla, hämta

collect

insamla, inkassera, samla, samla på, samla in

collect-call

telefonsamtal som man beställer och där motagaren betalar samtalet

Collecting

inkassering, inkasso

collecting letter

kravbrev

Collections Department

inkassoavdelning, inkassosektion

commit a crime

begå ett brott

commitment

åtagande, engagemang

committed suicide

begick självmord, tog död på sig själv

commodity

handelsvara

commute

pendla

competition

konkurrens, tävlan

competitive

konkurrenskraftig

competitor

konkurrent

compile

sammanställa, ställa samman

compliments

hälsningar

concerned

bekymrad

conditions

villkor, förhållanden

confirm

konfirmera, bekräfta

connected to

ansluten till, kopplad till

connection

anslutning, koppling, koppling till

considerable

betydande

consign

överlämna eller leverera (formellt), överlåta till annans ansvar, sända

consignee

mottagare, den som får/övertar ansvaret för försändelsen

consigner

avsändare, leverantör

consignment

sändning

consist of

bestå av

construction site

byggarbetsplats, byggplats

contain

innehålla, innesluta

container crane, straddle carrier

kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc

contents

innehåll

Continental breakfast

lätt frukost bestående av juice, bröd med marmelad och varm dryck

continue, carry on

fortsätta

convenient

passande, smidigt

conveyance

överlåtelsehandling, för överföring av egendom från säljare till köpare

convince

övertyga

cooperate

samarbeta

copy

kopia, kopiera, exemplar

costly

dyrbar

couch

soffa, TV-soffa e.d.

counter offer

motbud, motanbud

CPT, carriage paid to (…named place of destination)

frakt betald till (namngiven destinationsort) -Se vidare CIF & CIP!

crack, split, burst

brista= spricka, spricka/spräcka om material e.d.

craft

hantverk

crate

spjällåda, häck, packlår (emballage för maskin, motor, motorcykel, möbel e.d.)

crew

besättning, personal

crust

skorpa, skal

currency

valuta ($, £, DM, Dkr, Nkr, SEK)

current

ström (både el- och vatten), gängse, gällande

curriculum vitae

meritförteckning, resumé

curtail

minskning, avkortning, sammandragning, kapning av

custom, customs (traditions)

sed, sedvänja, sedvänjor

customs

tull, tullverk

cut

skära, hugga, klippa

cutback

nedskärning

CV, curriculum vitae, résumé

meritförteckning, levnadsbeskrivning

CWO, cash with order

likvid/betalning med beställning/-en

D/A; documents against acceptance

dokument mot accept, dok överlämnas till köparen när han accepterat säljartratta

D/O, delivery order

leveransinstruktion, leveransanvisningar

D/P; documents against payment

dokument mot betalning

damage

skada, åsamka skada

DDP; delivered duty paid

fritt förtullat

deal, make a deal

göra (en) affär, träffa en överenskommelse

dealer

handlare

debt

skuld

decrease

minska, minskning (minska även 'lower')

deduct

dra av, dra ifrån, sänka pris e.d.

deductible

avdragsgill

deduction

avdrag, skatteavdrag e.d.

delay

dröjsmål, försening

delete

stryka, ta bort

deliver

leverera

delivery

leverans

delivery truck

godsbil, paketbil

delivery/shipping cost

leveranskostnad

demand, demand for

efterfrågan, kräva, fordra

demijohn, carboy

damejeanne av glas (av slag som ibland används vid hemtillverkning av vin)

denote

beteckna, ange

density

täthet

depart

avgå, åka iväg

departure

avgång

depend on

bero på, lita på

DEQ; delivered ex quay

fritt från hamn

DES; delivered ex ship

fritt från fartyg (fartygets namn angivet)

desire

önska, önskan

desk

skrivbord

desktop

skrivbordsskiva, även skrivbordsmodell av PC

deteriorate

försämra(s)

deterioration

försämring

difficulty

svårighet

disadvantage

nackdel

discharge

lossa gods, avlossa, tömma, lossning

disposal

 förfogande

dispose of

göra sig av med, avyttra

dividend

utdelning (på aktier e.d.)

dividend warrant

utdelningskupong, en check för utbetalning av avkastning

dock

hamnplats, hamnbassäng, docka

dock

hamnbassäng, docka (dry-dock= torrdocka)

dockage

kostnad eller pris för utnyttjande av hamnplats, bassäng (docka) e.d.

domestic

inhemsk, inlands-, hushålls-

down payment, dp

handpenning

downtime

driftsstopp

dp, down payment, deposit, earnest

handpenning

draft

utkast

draw

dra, trassera, utställa

drawee

växelbetalare, trassat

drawer

trassent, utställare

drawing

ritning

drop

släppa, tappa

drop by parachute

släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm

drop off

släppa av, mindre avlastning

drop shipment

en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)

drum

fat (oljefat, bensinfat e.d.), tunna

drums

oljefat

dry snack/-s, snacks

potatischips, majschips, pretzels, ostbågar, jordnötter e.d. ibland åtföljda av dip (dip= dip sauce)

due on the 31st of January

förfaller den 31 januari

due to weather conditions

på grund av väderleksförhållanden

e.g., for example

t.ex., till exempel

each, ea.

varje, vardera, per styck

early

tidig, -t (med hänvisning till tid e.d.)

ease

underlätta, lättnad

efficient

effektiv

employ

anställa

employ, employed

anställa, anställd

employee

anställd, den anställde (oftast löneanställd)

employer

arbetsgivare

EMU, European Monetary Union

det förenade Europa med gemensam valuta (EURO)

enable

möjliggöra

enclose

bifoga, skicka med (tillsammans med)

enclosure

bilaga (Encl., Encls.)

engineer

tekniker, ingenjör, skötare (OBS! sällan ingenjör)

English breakfast

juice, cereals (flingor), eggs, meat, pastries (bröd/bakverk) with preserves (konserverad sylt) and hot beverage (dryck)

entire

hel, hela, alltihopa

entree, main course

huvudrätt OBS! men även förrätten i samband med dinner

envelope

kuvert

errand, errand boy

ärende, errand boy= springpojke

establish

etablera

estimate

uppskatta, kalkylera, en kalkyl, ett kostnadsförslag

ETA, estimated time of arrival

beräknad ankomsttid

EURO, a European currency

ett europeiskt myntslag, europeisk gemensam valuta

even

till och med

ex warehouse

fritt (vårt) lager

ex works (EXW)

fritt (vår) fabrik

exceed

överskrida, passera

excess

överflöd, det som är över, för mycket av något

exchange

utbyta, växla

exhaust

avgaser (exhaust fumes)

exhaust system

avgassystem

exhausted

uttömd, utmattad

exhibit

ställa ut, utställa (på en utställning)

exhibition

utställning

exhibition area

utställningsområde (t ex en monter = e g a booth)

expense

utgift

expense

bekostnad, kostnad

EXS; ex ship

fritt från fartyg (fartygets namn angivet)

extract

utdrag, t ex en delkopia av ett dokument etc.

extract

utdrag

F&B, food and beverages

mat & dryck/-er

fabric

tyg, textil

fail to notice

undgå att lägga märke till, missa, förbise

Faithfully yours, Yours faithfully

Högaktningsfullt

Family name, family name, last name

efternamn

Family plan, family plan

en prisnedsättning som tillämpas för en resenärs medföljande familj etc

fare

biljettpris

FAS; free alongside ship

fritt fartygets sida, gods lev fritt långsides fartyget i inlastningshamnen

fasten

fastsätta, sätta fast, spänna fast

favor

gynna, göra en tjänst

fee

arvode, avgift

ferry

färja

file

arkivera, arkiv

final

slutgiltig

final report

slutgiltig sammanfattning

fine, pay a fine

böter, betala böter (ett bötesföreläggande)

fir, fir-tree

fura, tallträ, barrträ, -d (tall även pine)

fire hazard

brandfara

firm, a firm decision

bestämd, fastlagd (ett bestämt,orubbligt, beslut)

fit

passa, inpassning, passa in (hand i handske, gängor etc.)

fixed costs

fasta kostnader

flatcar, platform car

öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak

flipchart

blädderblock, en bunt stora lösblad på en ställning, att skriva på med tuschpenna istället för en tavla, OH e.d.

float

flyta, om saker & ting

flow

flyta, flöde, om vätska & vattendrag

fluid (flow= flöde)

flytande vätska

flyer

flygblad, enklare typ av trycksak att delas ut på mässa e.d.

FOB; free on board

fritt ombord (fartyget i inlastningshamnen)

fold

vika (men även att ge sig, ge upp, "kasta in handduken" etc.)

FOM; free on motor

fritt lastbil

foot= 12 inches

0,3048 m [inch= 2,54 cm (25,4 mm), 3 feet= 1 yard]

for three years

i tre år

FOR; free on rail

fritt banvagn/järnvägsvagn

forecast, projection

prognos, prognosticera

forge

förfalska

forgery

förfalskning (bedrägeri= fraud, deceit)

fork-lift truck, fork-lift

gaffeltruck, truck för att lyfta pallar och gods etc. med

forward, to be forwarded

eftersända, eftersänds

founded

grundad/-t

fraud, deceit

bedrägeri (forgery= förfalskning)

free domicile

fritt köparens hemvist/lager

freight

frakt (frakta= ship)

freight car

järnvägsvagn för godstransporter, godsvagn

freight forwarder, forwarder

speditör

freightage

godstransport, priset/avgiften för denna transport, även frakt, last, lastning

freighter, cargo boat, cargo ship

lastfartyg

fulcrum

ett stöd, anhåll, för hävstång, brytjärn, lyftdon e.d.

gallon=4 quarts= 8 pints

4,55 L (Br), 3,79 L (US)

gear lever (Br), gear shift (US)

växelspak

general cargo ship

lastfartyg av traditionell typ, "blandlastfartyg", icke specialiserat lastfartyg

get hold of

få tag på/i, skaffa fram

GMT, Greenwich mean time, Zulu time

tidszon, longitud som skär genom Greenwich, England, och som man utgår från vid tidsangivelser runtom i världen

go public

offentliggöra

goods

varor, gods, artiklar

gradual, gradually

gradvis, -t

GRN, goods received note

godsmottagningsbekräftelse

gross weight

bruttovikt

ground, earth (Br)

jord, jordning, jordanslutning (el/elektrisk)

guide, lead

vägleda, leda vägen

half fare, half price ticket

halvprisbiljett (t ex barnbiljett eller kampanjpris)

hand something over

överräcka, räcka över, räcka fram, överlämna

handle

hantera, sköta om, omhänderta, handtag

handy, convenient, useful

praktisk, behändig (smidig, lämplig, användbar)

hang in there

ge inte upp, tappa inte modet, kämpa på

hang on

dröja kvar, vänta

harbor

hamnanläggning, hamn (a port may have more than one harbor)

haul (pull, move or transport)

transportera, flytta, förflytta, forsla (road haulier= åkeri)

haulage costs

kostnader för vägtransport av godset

haulier (trucker)

åkeri, åkare (trucker also= chaufför) -Se Bilordlistan! ../Bil/Bilordlistan.htm

have (I have) money owing to (me)

(jag) ligger ute med pengar

have money owing to

ligger ute med pengar

hazard

fara, riskmoment (t ex fire hazard)

head for

ge sig iväg mot, vara på väg mot

head table

ett särskilt bord för prominenta gäster

heading

överskrift, rubrik

hearing

utfrågning, förhör, hörsel

hearing aid

hörselapparat, hörselhjälp, hjälp för hörseln

hearing protection

hörselskydd

heavy oil (Br/UK)

diesel, diesel oil (light oil = paraffin, etc.)

height, ht.

höjd

heir

arvinge

high bay, high bay warehouse

lokal/magasin för pallgods förvarat med stapelhöjd upp till 30 m

hint

antyda, -n

hire, employ

anställa

hire, take on

leja (korttidsanställa), anställa

hoist

hissa (to hoist sail= att hissa segel), även en lyftanordning eller hiss

hold, cargo compartment

lastrum (lastrum i fartyg= hold)

hold, please hold, hold the line

var god dröj, vänta i telefonen

hole

hål

holiday

helg, högtid (OBS! vacation= semester i U.S.), U.K. & GB= semester

host

värd

hostess

värdinna

hovercraft

svävare, svävarfarkost (luftkuddefarkost)

however

emellertid

HR, human resources

personal, personalvård

HST (Br/UK), high-speed train

expresståg med hastigheter kring 125 mph (200 km/h) eller mer

human resources

personal

hurry (speed up)

skynda, påskynda

hörselapparat

hearing aid

ICC; Incoterms (1990)

villkor enligt Internationella Handelskammaren

ILO

International Labour Union

immediate

omedelbar

immediately

omdelbart

implement

implementera, förverkliga, realisera, sätta i verket

improve

förbättra, bli bättre

in accordance with

enligt, i överensstämmelse med

in two weeks, in the morning

om två veckor, på morgonen

in writing, put it in writing

skriftligt (på papper)

in your favor

er/Er/dig tillgodo

incentive

belöning, uppmuntran för tidigare insatser

inch

tum= 2,54 cm (25,4 mm), 12 inches= 1 foot, 3 feet= 1 yard

increase

öka, ökning

independent

självständig

inexpensive

billig

information

upplysningar

inherit

ärva

inheritance

arv

innumerable

oräknelig

inquire

förfråga, efterfråga

inquiry, enquiry

förfrågan, förfrågning

installment

avbetalning enligt plan

installment plan

avbetalningsplan

insurance

försäkring

insure

försäkra, ta en försäkring

intelligence

underrättelser, upplysningar, information

intent

avsikt (letter of intent= viljeförklaringsbrev)

intentional

avsiktlig, -t

interest

ränta

interest on arrears, overdue payment

dröjsmålsränta

inventive

uppfinningsrik

invite

bjuda in, inbjuda

invoice

faktura

involved

inblandad, inbegripen

irrevocable letter of credit

oåterkallelig remburs

issue

utfärda, ge ut, fråga (hot issue), utgåva (the July issue of this magazine)

item

artikel, post, punkt i ett protokoll etc.

itinerary

resplan, färdplan, med restider (ankomst & avresa) angivna

jail

mindre fängelse, häkte, arrest

jammed

fastnat, snott sig, sitta fast (paper jam in a PC printer, traffic jam= trafikstockning etc)

join, put together

foga samman, foga ihop, foga

join, fuse

binda samman, förena

judging by

att döma av

justified

berättigad

justify

motivera, berättiga

keep

bevara, behålla, hålla, hålla på

keep an insurance in force

ha en gällande/giltig försäkring igång/aktiv (betald och bekräftad)

keg

kagge, en mindre tunna för t ex öl eller vin etc.

L/C; letter of credit, documentary credit

remburs, betalningsåtagande från köparbank att bet säljarbank på vissa villkor

labor union (trades union, Br)

fackförening

lack

sakna, brist

lade

ösa på, lasta på, lasta in

lading

lastning

landing charges

lossningsavgifter, avgifter för att ta iland godset/varorna inkl tullavg

landing order

tillstånd att föra gods från t ex fartyg in till ett tullnederlag (utan tull)

late

sent, -t, framliden= avliden/död

late

sen, -t, -a (förra)

late delivery

försenad leverans, försenad födsel (även 'delivery'= födsel)

late fee

förseningsavgift

launch

sjösätta (i flera bemärkelser)

lead, guide

vägleda, leda vägen

leave

ge sig av, åka iväg, lämna

legal

rättslig, laglig, -t, legal

lend

låna ut, utlåna (ibland mot ränta)

less

mindre

Letter of Credit, L/C

remburs

letter of intent

viljeförklaringsbrev

lever

hävstång, spak

lever

en spak (t ex gear lever/shift = växelspak)

liability

ansvarighet

limit

gräns (geogr= border)

line of business

bransch

line of goods

varuslag, typ av artikel

liquidation value

likvidationsvärde, värde vid exekutiv försäljning

loading bay, ramp, platform

lastramp

loading capacity

lastförmåga, lastutrymme

loading charges

lastningskostnader

loading dock

lastkaj, lastbrygga

loading time

lastningstid (även 'lay days' om fartyg)

logistics, organization of supplies & services

beräkning & planering av kostnad & åtgärd för transport av gods och/eller trupp

logistics, the mathematics of transportation and supply

…and the movement of bodies of troops

look after

se efter, sköta om, passa, vårda

look for, search for

leta efter, söka efter

loose

lös, loss

loosen

lossa, lossna

lose

förlora, tappa bort, komma vilse

low season

lågsäsong Se även 'off-season'

main course

huvudrätt

main office, HQ (headquarters)

huvudkontor, -et

mainframe

stordator, dator med mycket stor kapacitet för storföretag, myndigheter o.d.

mainly

huvudsakligen

maintenance

underhåll

manager, boss

chef

manifest, ship's manifest, freight list

lastspecifikation, lastförteckning

manufacture

tillverka

maritime law

sjörätt

maritime law, -s

sjörätt, lagar och regler som hänför sig till fartyg, hamnar och sjötrafik etc.

mark

märke, märka, stämpel

mark-down, reduction

prisnedsättning, prisjustering (nedåt)

marker pen

tuschpenna, märkpenna med filtspets för märkning (för vattensäker märkning)

market

marknadsföra

marking

märkning

marshalling area

uppställningsområde för containrar, staplingsplats container

match

passa, passa ihop med

MD, managing director, president (US)

VD, verkställande direktör (Se även CEO)

measure

mäta, åtgärd, steg (mått & steg)

measurement

mått

measurement ton, 40 cubic feet

1,1323 kubikm (1.1323 cubic meter)

meet

bemöta, möta, träffa

memo pad

anteckningsblock (litet)

merchandise

handelsvaror, varor

merchant

köpman, handelsman

merchant marine

handelsflotta

message

meddelande

messenger

bud, budbärare, kontorsbud (springpojke)

messenger

budbärare

mile (land mile, English)

1.6 kilometer (Sw. 1,609 km = Engl 1.609 km), 1760 yards, 1609 meters/metres

mile (nautical mile)

1,852 km (= Engl 1.852 km)

mile, international nautical mile

sjömil, distansminut (knop) for sea and air navigation [1,852 km (= Engl 1.852 km)]

missing

fattas

mix

blanda

mode

sätt

mode of delivery, M.O.D.

leveranssätt

mortgage

amortering

mounted, secured

fastsatt

mutual

ömsesidig

negotiate

förhandla

negotiate, negotiation

förhandla, förhandling

neither ...nor

varken…eller

net

netto

net cash

netto kontant (utan kassarabatt)

note

anteckning, att anteckna, lägga märke till

notebook

anteckningsblock, bärbar dator

number

tal, siffra (siffra oftast= figure)

obstacle

hinder

obtain

skaffa, anskaffa, ordna

occasional

tillfällig, tillfälligt

offer

erbjuda, offerera, erbjudande, offert

offer, quotation

offert, prisuppgift, offer= erbjudande

off-season

lågsäsong Se även 'low season'

off-shore

utanför fastlandskusten, utanför landremsan, även på en ö

omit

utelämna

on July 5, on the morning of December 9, on purpose

den 5 juli, på morgonen den 9 december, med avsikt

on schedule

enligt tidtabell, i tid

origin

ursprung

originate

ha sitt ursprung, komma från

ounce (oz.), 16 ounces= 1 pound

28,35 gram och 16 ounces= 1 pound (453,6 gram)

out of money

slut på pengar, utan pengar

Out Tray, Out Basket

utkorg, fack eller korg för utgående post (färdigbehandlat ärende, post e.d.)

outwork

utlagt arbete som utförs utanför företagets lokaler eller verksamhetsområde

owe

vara skyldig (pengar)

overdraw

övertrassera ett konto, ta ut mer pengar än vad som finns tillgängligt

overdrawn account

övertrasserat konto

overdue

förfallen till betalning, betalningsdatum har passerats

overhaul

översyn, noggrann genomgång, besiktning och ev reparation

overhead

omkostnader, löpande allmänna kostnader

pack

packa, paketera, emballera (wrap up= slå in, linda in, emballera)

package

paket (mindre)

packing

emballage, förpackning

pail (bucket)

hink, behållare av trä eller metall försedd med handtag att bära/frakta vätska i

pallet

lastpall, pall

pallet jack

palldragare

parachute drop

släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm

parcel

paket

Parcel Post

paketpost, som paket

part payment

delbetalning

partial shipment

delleverans, delskeppning

participant

deltagare

participate

deltaga

particulars

detaljer

pass me the salt please

vänligen skicka mig saltet

pawl

låsklackar i ett spel för att spänna band, tamp, tross eller kedja

pawn (noun/substantiv) in chess

bonde, den lägsta pjäsen, som går ett steg (en ruta) rakt men som slår diagonalt

pawn (verb)

att pantsätta, lämna som pant, lämna säkerhet

pay in full, payment in full

full likvid, full betalning

pay up

betala tillfullo, slutbetala, betala färdigt

payable to

att betalas till

payment

betalning

payment

betalning, likvid

payroll

lista med anställda som uppbär lön, anställda, avlöningslista, gjorda löneutbet.

payroll tax

arbetsgivaravgift

peddle

ambullerande försäljning, sälja från dörr till dörr, på gatan etc.

peel

skal, skala

penalize

bestraffa, ålägga att betala skadestånd, bestraffa med böter

pencil

blyertspenna

pending

i avvaktan på

per cent, out of each hundred, for each hundred

procent (%)

perform

utföra

period (US), full stop, point, dot

punkt

peripherals

kringutrustning, tillbehör

perishables

lagerkänsliga varor, ömtåliga (för lagrings), vara med begränsad lagringstid

permission

tillåtelse, ett muntligt tillstånd/tillåtelse

permit, permit somebody to

tillstånd, formellt och skriftligt, samt att ge någon tillstånd att

personal

personlig

personnel

personal

personnel department

personalavdelning

personnel manager

personalchef

person-to-person call

personligt telefonsamtal som man beställer genom växeltelefonist e.d.

PFL (Br), The Peoples' Fuel Lobby

en protest- & lobbygrupp baserad i U.K. som motarbetar höga bränsleskatter

pie chart

cirkeldiagram

pile

en hög, en trave, en stapel, att lägga på hög, att trava upp, stapla

pilot

pilot (flygplanspilot), lots (tekn en styr- eller guidefunktion)

pilot light

kontrollampa, indikationsljus

pilotage

lotsavgift, lotskostnaden, men även själva lotsningen

pilothouse, wheelhouse

styrhytt

pinch bar

kofot eller brytjärn med en utskjutande del för att kunna bända, bryta, häva

pine

furu, fura, tallträ (tall även fir, fir-tree)

pint

0,473 L (US)/ 0,568 L (Br) Se vidare 'pint'

place an order with

beställa av, lägga en order hos

place of delivery

leveransort

plane, airplane, aircraft

flygplan, flygmaskin

planer, plane

hyvel, att hyvla

platform car, flatcar

öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak

plummet

rasa, sjunka kraftigt

point

poäng, punkt, ställe, plats

port

hamnstad, hamn

postage

porto

poster

affisch, anslag

postpone

senarelägga, uppskjuta

pound, £

valuta, (Br/UK) värd ca 11.50 SEK, har närmat sig USD (2001)

pound, lb., lbs.

viktenhet, pund = 0,453 kg (2 lbs.= ca 0,9 kg)

preceding

föregående

preliminary

preliminär

premises

området, ägorna, fabriksområdet

preserve

bevara, konservera

previous

föregående, den tidigare

previously

tidigare

price ex quay

pris för varor efter lossning på fartygskaj men exklusive transport från hamnen

print

ett avtryck, trycka (boktryck), texta

Printed Matter

trycksak

prison

fängelse

probable

sannolik, trolig

probation

provanställning, övervakning, övervakningstid

profit

förtjänst

profitability

lönsamhet

profitable

lönsam

profitable

lönsam

profit-sharing

vinstdelning

progress

framsteg

promote

befrämja (underlätta)

proof

bevis

property

ägodel, egenskap (t ex i ett dokument)

proposal

förslag, frieri

propose

föreslå, formellt förslag

prove

bevisa, styrka

provide

förse, förse med, underhålla

provided that

förutsatt att

provision

proviant

provisional

provisorisk

public

allmän, offentlig (offentliggöra= go public)

public place

offentlig plats

punch

göra hål, hålslå, stansa hål

purchase

inköpa, köpa in, inhandla, köpa

purchasing department

inköpsavdelning

purpose

ändamål, syfte

qty, quantity

kvantitet, mängd

quart= 2 pints

0,94 L (US) / 1,14 L (Br)

quarter= 8 bushels= 64 gallons

291 L (Br)

quay

kaj, lastkaj, en lastnings- och lossningsplats för fartyg eller lastbil

quay, dock

kaj, hamnplats

queue, line

kö av fordon, människor eller fartyg

quotation

prisuppgift, offert

rail

räls, ledstång, räcke, reling (ship on rail= skickas per järnväg!)

railing

reling, räcke, barriär

railroad (US), railway (Br)

järnväg

railroad head

en järnvägs slutstation, en omlastnings- & avlastningsdepå

ramp

lastramp, lastbrygga, plattform för av- och pålastning

range

sortiment, urval

rapidly

snabbt

ratchet

spännanordning, vinsch/spel med kugghjul och låsklackar (pawl) e.d.

ratchet

spännbandshandtag, kugghjul med låsmekanism i form av stoppklack etc.

ratchet tie down

spännband inkl spännbandshandtaget för att låsa/lossa

reach

sträcka sig, nå fram

reach an agreement

uppgörelse, komma överens, träffa en överenskommelse

readily

lätt, lättvindigt, utan svårighet

ready for delivery

färdig för leverans

real estate agent, realtor

fastighetsmäklare

realize

inse, förstå

realty, property, real estate

fast egendom

reason

anledning, skäl

reassess, assess again

omvärdera

rebate, reduction

avdrag, återbetalning (skatteåterbäring= tax rebate)

rebound

studsa upp igen

recall

erinra sig, minnas, dra sig till minnes

receipt

kvitto

receivable

att fordra, fordran

receive

mottaga, få, erhålla

receive goods

mottaga gods, ta emot gods

receiver, official receiver

mottagare, telefonlur (official receiver= konkursförvaltare)

receivership

konkursförvaltare har utsetts (put in the hands of a receiver)

recently

nyligen

reception

en bjudning (mottagning), social tillställning oftast med buffet och dryck

reckless

vårdslös, oansvarig

rectify, to correct something

korrigera, rätta till

recur

komma tillbaka/igen, uppstå på nytt

recycle, to be used again

återvinna för återanvändning

redeem, pay off a loan or a debt

lösa in, amortera, betala amortering

redemption

inlösen, inlösning av lån för förfallodatum, pant

redemption bottle

pantflaska, pantglas, returglas

reduce

reducera

redundancy

övertalighet, uppstår när en person blir utan arbete pga att arbetsuppgiften upphör, försvinner alt. Nedl

reel

spole, rulle, vevspole etc. även att spola in, "veva in", hämta hem fisk e.d.

refer to

hänvisa till

refundable

återbetalbar

refundable deposit

återbetalningsbar depositionsavgift ("handpenning" e.d. som återbetalas)

refuse

vägra (refusal= vägran)

refuse

vägra, motsätta sig

regular customers

fasta kunder, stamkunder

regularly

regelbundet, återkommande händelse (som upprepas)

reimbursement

ersättning för utlägg, återbetalning av gjorda utbetalningar (ofta mot verif.)

reinsurance

återförsäkring

release

frikoppla, släppa loss, låsa upp, släppa ut, släppa broms

release

ge ut, utge, släppa

relocate

omlokalisera

remind

påminna

remit, remittance

sända, remissa

rent

hyra

replace

byta ut (om delar, detaljer)

replace

byta ut, ersätta

reply

svar, -a

reply to

svar, -a på

require

erfordra, kräva

residential district, residential area

bostadsområde

responsible for having done something

ansvarig för att ha gjort något

restroom (US), lavatory, gents, ladies, men's room, toilet

toalett

retail

detalhandel, detaljhandels-

retailer

detaljhandlare, butiksägare, varuförsäljare

return

återkomma, återlämna, återkomst, återgå, även avkastning (ek)

returnable

kan returneras, kan skickas tillbaka, får skickas tillbaka

returned

återlämnad, -e, returnerad, -e

revalue

omvärdera, uppvärdera

reveal, disclose, divulge

avslöja, även en kant t ex runt en vindruta, vertikal kant vid fönster och dörr

revenue, money received

intäkt, inkomst

reverse, opposite direction

motsatt, omvänd, bakåt (reverse the charges= låta mottagaren betala)

revise

revidera

revocable

återkallningsbar, går att återkalla (se vidare 'irrevocable')

revoke

återkalla

ride

åktur, ridtur, rida, åka, framföra

rider (with vehicles etc.)

ryttare, passagerare, förare

rider, additional clause (contracts etc.)

tilläggsklausul

rightful

rättmätig, riktig, "legalt" (juridiskt) riktig

rightful owner

rättmätig ägare, rätt ägare, juridiskt riktig ägare

rim

fälg, en rund ytterkant (rimfire cartridges= kantantändningspatroner)

rock bottom prices

absoluta bottenpriser, bottenläge, botten är nådd

ROI, return on investment

avkastning på gjord investering

roll

rulla, rulle

roll over credit (or debt)

förlänga, eller tillåta kredit efter förfallodatum

rolling stock

vagnpark att användas på järnväg

rotten

rutten

rough

grov, grovhuggen, ungefärlig uppskattning (roughly= i grova drag)

rough out, to make a draft

skissa, skissera, göra ett utkast till en plan etc.

round up cattle

fånga in lösgående kreatur för märkning, slakt, transport e.d.

round up, round up the figures

runda av siffror till närmast högre hela belopp

round-the-clock

dygnet runt

ruin

förstöra

rule

regel

ruler

linjal

run

rinna, ha hand om, ha ansvar för, sköta om

rush order

brådskande leverans

sack, bag

säck, av typ som används för spannmål, potatis o.d.

sale, for sale

till salu

sale, on sale

utförsäljning, rea, realisation

sales

försäljning

sales department

försäljningsavdelning

sales manager

försäljningschef

sales person

försäljare (in-house), oftast stationär typ butik, disk etc.

sales rep (representative)

försäljare (ofta resande, mobil)

salutation

hälsning, hälsningsfras

satisfactory

tillfredsställande

scales

våg

scissors, pair of scissors

sax (av ett par skänklar)

score

poängresultat, resultatställning

sea route

sjöförbindelse

sea transport

sjöfrakt, sjötransport (sea= hav)

search for

leta efter

seaworthy

sjövärdig (seaproof packing= sjövärdigt emballage)

secondhand, used

begagnad, -t, -e

see

förstå, se, träffas

seem

tyckas, verka

semester

tidsperiod 15 - 18 veckorsom en del av ett universitets utbildningsår (U.S.)

semi-finished

halvfabrikat

send

sända, skicka

send for

beställa, skicka efter

sequester, sequestrate

kvarstadsbelägga, att låsa/frysa tillgångar/ägodelar enligt domstolsbeslut

series

serie, serier

serve

betjäna, expediera, servera (även att delge, en delgivning)

set back

hejda, bromsa, stoppa

set out

lägga fram, ge sig iväg

setback

bakslag, motgång

set-back

motgång, bakslag

settlement

lösning och ev reglering av ersättning (även 'bosättning'=bebyggelse)

settlement day

betalningsdag, likviddag

severance pay

avgångsvederlag

severe

kännbar, svår, allvarlig

shady

skum, tvivelaktig

share

aktie (Br), en aktie, en del, att dela, att dela med sig

share warrant

optionsbevis

sheet (piece of paper)

blad (papper), pappersark

sheet metal

plåt, plåtmaterial

shelf, -ves

hylla, -or

ship

skeppa, frakta, skepp

shipment

leverans, skeppning, försändelse, last

shipment, drop shipment

en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)

shipper

avsändare, godsavsändare, säljare eller ombud för denne alt. Speditör

shipping agent

speditör, skeppsklarerare

shipping clerk

speditionskontorist

shipping dues

sjöfartsavgifter (fraktavgifter)

shipping intelligence

sjöfartsunderrättelser

shipping note

skeppningsmeddelande, last- & fraktmeddelande

shipping note, S/N (S/N)

lastsedel

shop (Br), store (AE)

affär, butik

shop around, a price comparison

jämföra olika potentiella leverantörer beträffande prissätting/prisnivå/pris

short of money

ont om pengar/kapitalbrist

shortage

brist

short-haul flight, short-distance flight

kortdistansflygning (upp till 1.000 km)

sign

skriva under, signera, skylt, tecken, att ge ett tecken

signature

namnunderskrift

sinerely

uppriktigt, ärligt

size

storlek

skid

sladd, -a och en träkloss, kil som bromssko e.d. samt specialpall, trätrall

skin

hud, flå, skal

SKU, Stock Keeping Unit

orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet)

sleeve

tubformig/lång ask/kartong för pappmuggar, glas e.d., även "ärm" på klädesplagg

slot

en springa, ett myntinkast etc. (a slotmachine= enarmad bandit)

solution

lösning

solve

lösa (allmänt), dissolve= lösa upp, upplösa partiklar etc.

space

utrymme, rymd, mellanrum (mellanslag)

spacebar

mellanslagstangent på tangentbord e.d.

spare part

reservdel

speechless

mållös, stum (av förundran)

speed up

påskynda, skynda på

split

oenighet, spricka, delning

spread (sängöverkast= bedspread)

breda, breda på, breda ut (om smör, smörgås etc)

sprocket

kedjedrev

spruce needle, fir needle

granbarr

spruce, spruce fir, spruce wood, whitewood

gran, granträ (white & black spruce, hemlock spruce, Douglas fir)

square

ruta, kvadrat, torg, fyrkant

square foot

9,3 kvadratdecimeter

square yard= 9 square feet

0,836 kvadratmeter

stack

stack (höstack), stapla, stapel (lägga på vartannat på höjden), mått 108 cu ft

staff

personal

stage

skede, stadium, ett stadium, scen

stain

fläck, missfärgad/färgad punkt

stamp

frimärke, stämpel, stämpla

stand, remain firm

stå fast, ligga fast

state, state your name

uppge, tala om vad du heter ('state' även delstat, stat)

statement

uttalande, påstående

steam

ånga

steel pipes

stålrör

stevedore

stuveriarbetare, personal som lastar & lossar (t ex fartyg)

stick to

hålla fast vid, vara konsekvent

stock

lagertillgångar, förråd, in stock= i lager, out of stock= slut

stock controller

lagerkontrollant (Br), chefskamrer i större företag (US)

stock, carry

ha i lager, ha på hyllan

stock-keeping unit, Stock Keeping Unit, SKU

orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet)

stocks (shares)

aktier (US)

stone= 14 pounds= 224 ounces

6,35 kg

store owner, shop owner (Br)

butiksägare

store, store goods

lagra, magasinera

stowage factor

stuvningsfaktor avgör pris för vikten på 40 kubikfot av aktuellt gods

straddle carrier

kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc

strap

rem, spännrem

strip/empty a container

tömma/lasta ur/lossa en container/lastbehållare

stuff a container, fill a container

lasta/fylla en container/lastbehållare

subcontractor

underleverantör

subscribe

prenumerera

subscription

prenumeration

substitute

ersätta, byta ut mot

suggest

föreslå (i största allmänhet)

suit

passa (i allmän bemärkelse), även en kostym (a tweed suit)

supplier

leverantör

supplier/-s, supplying firm

leverantör

supplier's invoice

leverantörsfaktura

supply

tillhandahålla, leverera

surplus

överskott

suspended permit

indraget tillstånd, upphört, blivit ogiltigt

tackle

ge sig i kast med

take delivery

ta emot leverans

take up slack

hämta hem, spela in, spänna den del av rem, tamp, tross, eller kedja som är slak

tapemeasure

måttband

tarpaulin, protective covering of waterproof canvas etc.

presenning, vattentätt skyddande överdrag av vaxad duk, galon, plast, gummi etc.

tax

skatt

taxation

beskattning

tax-exempt

undantagen från skatt, skattebefriad

tax-free

skattefri

teamwork

lagarbete

teller

bankkassör

temp worker

tillfälligt anställd, vikarie (vik lärare m fl= substitute)

temporary

tillfällig

tenant

hyresgäst

tender, offer

anbud, offert

tentative

preliminär

term

tid, löptid, termin, mandattid

term loan

lån med bestämd förfallodag

terminable

uppsägningsbar, går att säga upp

terminate

avsluta, sluta, säga upp, avveckla

terms

villkor

tick

bocka för, bocka av, sätt "en bock" (ett V), betyder ofta OK

tie down

surra, surra fast

tie down strap

ett band för spännbandssurrning

tie, tie up

binda, binda upp, binda om

tip, tip the waitress or waiter, to tip

dricks, drickspengar, att ge dricks

title (You can't sell or move things without the title!)

ägarrättsbevis, registreringsbevis

tool

verktyg

tow

bogsera, dra, dra något efter sig

tractor

traktor, trailerdragare (flaklös lastbil att koppla till/för trailersläp e.d.)

trade

bransch, hantverk

trade school

yrkesskola, fackskola

trade union (trades union, Br)

fackförening

trademark

varumärke

trailer

släp, släpvagn

trailer-hitch

dragkrok

trailer-tractor

trailerdragare, ofta 3-axlad 10-hjulig

training

utbildning (praktisk, hands-on)

transfer

överföra, överföring

transit, in transit

under transport

transship

omlastning till annat transportmedel

treasurer

kassör

truck, lorry (Br)

lastbil (big-rig= tung lastbil, långtradare, timmerbil e.d.)

tugboat, tug

bogserbåt (tug= krafttag, dra hårt och kraftfullt i något)

turnover

omsättning

turnpike, tollgate

vägtull, betalning måste erläggas för att få utnyttja en viss vägsträcka (US)

type

skriva maskin, skriva på skrivmaskin

undertake delivery, undertake to suppply

åta sig att leverera

union, trade union

fackförening

unit

enhet

unload

lasta av, lossa last, lossa gods, lossa= tömma lastutrymme

urgent

brådskande

use

använda, begagna, utnyttja

used

begagnad, använd, utnyttjad

used to

brukade (brukar, vanligtvis= usually), van vid (vänja sig vid= get used to)

useful

användbar

usual, common

vanlig

usually

brukar, vanligtvis (brukade= used to)

utilise, utilize

dra nytta av, dra fördel av, utnyttja, tillvarata

V.A.T., value added tax

moms, mervärdesskatt

vacancy, position, job, work

ledig plats, ledigt arbete

wage

lön, korttidslön, veckolön, 2-veckorslön e.d. (salary= månadslön)

waiver

ett dokument vari intygas att man avstår från vissa rättigheter, avsägelse

waiver clause

kontraktsklausul där en part avstår vissa rättigheter under vissa omständigheter

valid

giltig, gällande, godtagbar

walk off, strike, stop working

strejka, lämna i protest

walk-in, walk-in guest

en gäst som anländer utan bokning (reserverat rum finns ej)

van

skåpbil, mindre buss e.d.

warehouse

magasin, lagerlokal

warrant

fullmakt

washrag, washcloth

skurtrasa

washroom

tvättrum med flera handfat, samt ofta även dusch etc.

waste

slöseri, avfall, slösa, slösa bort, ödsla

waybill, W/B, W.B

fraktsedel

wear

ha på sig, bära upp (He's wearing leather boots to work.)

weary

slutkörd fysiskt eller psykiskt

weekday

vardag

vehicle

fordon

weigh

väga (våg i allmänhet= scales)

weighbridge

fordonsvåg

weighing machine

våg, vägningsinstrument

weight

vikt

vending machine

varuautomat, läskedrycksautomat etc.

wheelhouse, pilothouse

styrhytt

wherever

var helst, var som helst, var…än

whether

huruvida, om

whitewood

granträ, gran

whole

hela

wholesale

grossistled, grossist-

wholesaler

grossist

wide

bred

width

bredd

willing

villig, medgörlig

winch

vinsch, spel för att släpa eller spela hem med vajer e.d.

window shopping

titta i skyltfönster (gå i affärer för att titta endast)

vocation

yrke, sysselsättning, kall

vocational school

yrkesskola

wooden case

trälåda

work

arbeta, fungera

work, run

fungera

working conditions

arbetsförhållanden

wrap up

slå in, linda in, emballera med papper e.d.

wreck

vrak

writing, in writing

skriven formulering, skrivning, skriftligt, på papper

yard= 3 feet

91.4 cm, 36 inches

You're welcome

ingen orsak, föralldel

zip code, postcode, postal code

postnummer


Har du koll på tiden?

 

                     
 

© Swengelsk, KB ®
Webmaster