affärer - köpa - sälja
business - buying - selling
att göra affär - att köpa - att sälja


"detaljhandlare", butiksägare, varuförsäljare   retailer
(jag) ligger ute med pengar have (I have) money owing to (me)
…and the movement of bodies of troops   logistics, the mathematics of transportation and supply
0,3048 m [inch= 2,54 cm (25,4 mm), 3 feet= 1 yard]   foot= 12 inches
0,405 hektar ("ett knappt tunnland")   acre= 4840 square yards
0,473 L (US)/ 0,568 L (Br) Se vidare 'pint'   pint
0,836 kvadratmeter   square yard= 9 square feet
0,94 L (US) / 1,14 L (Br)   quart= 2 pints
1,1323 kubikm (1.1323 cubic meter)   measurement ton, 40 cubic feet
1,852 km (= Engl 1.852 km)   mile (nautical mile)
1.6 kilometer (Sw 1,609 km = Engl 1.609 km), 1760 yards, 1609 meters/metres   mile (land mile, English)
28,35 gram och 16 ounces= 1 pound (453,6 gram)   ounce (oz.), 16 ounces= 1 pound
291 L (Br)   quarter= 8 bushels= 64 gallons
4,55 L (Br), 3,79 L (US)   gallon=4 quarts= 8 pints
6,35 kg   stone= 14 pounds= 224 ounces
9,3 kvadratdecimeter   square foot
91.4 cm, 36 inches   yard= 3 feet
absoluta bottenpriser, bottenläge, botten är nådd   rock bottom prices
accelerera   accelerate
affisch, anslag   poster
affär, butik   shop (Br), store (AE)
affärer   business
affärsidé   business concept
aktie (Br), en aktie, en del, att dela, att dela med sig   share
aktier (US)   stocks (shares)
allmän, offentlig (offentliggöra= go public)   public
ambullerande försäljning, sälja från dörr till dörr, på gatan etc.   peddle
amortering   mortgage
anbud, offert   tender, offer
angelägen   anxious
ankare, ankra, förankra, sätta fast, fastsätta, fästa   anchor
ankomma, anlända   arrive
ankomst   arrival
anledning, skäl   reason
annons   ad, advertisement, advert
annonsera (put an ad in the paper)   advertise
annullera, återkalla   cancel
ansluten till, kopplad till   connected to
anslutning, koppling, koppling till   connection
anställa   employ
anställa   hire, employ
anställa, anställd   employ, employed
anställd, den anställde (oftast löneanställd)   employee
ansvara, svara för, ha hand om, ha befälet, föra befäl   be in charge of
ansvarig för att ha gjort något   responsible for having done something
ansvarighet   liability
ansöka   apply
ansökan   application
anteckning, att anteckna, lägga märke till   note
anteckningsblock (litet)   memo pad
anteckningsblock, bärbar dator   notebook
antyda, -n, ett tips   hint
använda, begagna, utnyttja   use, make use of
användbar   useful
arbeta, fungera   work
arbetsförhållanden   working conditions, work environment
arbetsgivaravgift   payroll tax
arbetsgivare   employer
arkivera, arkiv   file
artikel, post, punkt i ett protokoll etc.   item
arv   inheritance
arvinge   heir
arvode, avgift   fee
att betalas till   payable to
att döma av   judging by
att fordra, fordran   receivable
att kontrollera, kolla   check
att pantsätta, lämna som pant, lämna säkerhet   pawn (verb)
avbetalning enligt plan   installment
avbetalningsplan   installment plan
avdrag, skatteavdrag e.d.   deduction
avdrag, återbetalning (skatteåterbäring= tax rebate)   rebate, reduction
avdragsgill   deductible
avgaser (exhaust fumes)   exhaust
avgassystem   exhaust system
avgå, åka iväg   depart
avgång   departure
avgångsvederlag   severance pay
avkastning på gjord investering   ROI, return on investment
avsikt (letter of intent= viljeförklaringsbrev)   intent
avsiktlig, -t   intentional
avslut, göra ett affärsavslut, göra färdigt en transaktion   close a deal
avsluta ett konto   close an account
avsluta, sluta, säga upp, avveckla   terminate
avslutning   closing
avslutning   closure
avslöja, även en kant t ex runt en vindruta,
vertikal kant vid fönster och dörr
  reveal, disclose, divulge
avsändare, godsavsändare, säljare eller ombud för denne alt. Speditör   shipper
avsändare, leverantör   consigner
avtalad tid, möte, träff (avtala tid, bestämma tid för att träffas)   appointment (make an appointment)
bakslag, motgång   setback
bal, bomullsbal   bale, bale of cotton
balansräkning   balance sheet
bankkassör   teller
be om ursäkt   apologize
bedrägeri (forgery= förfalskning)   fraud, deceit
befraktare, den som hyr/"chartrar" ett helt fartyg e.d.   charterer, he/she who hires a ship for a purpose
befrämja (underlätta)   promote
begagnad, använd, utnyttjad   used
begagnad, -t, -e   secondhand, used
begick självmord, tog död på sig själv   committed suicide
begå ett brott   commit a crime
bekostnad, kostnad   expense
bekymrad   concerned
belöning, uppmuntran för tidigare insatser   incentive
bemöta, möta, träffa   meet
bero på   be due to
bero på, lita på   depend on
beräknad ankomsttid   ETA, estimated time of arrival
beräkning & planering av kostnad & åtgärd
för transport av gods och/eller trupp
  logistics, organization of supplies & services
berättigad   justified
beskattning   taxation
bestraffa, ålägga att betala skadestånd, bestraffa med böter   penalize
bestå av   consist of
beställa av, lägga en order hos   place an order with
beställa, skicka efter   send for
bestämd, fastlagd (ett bestämt,orubbligt, beslut)   firm, a firm decision
besättning, personal   crew
betala tillfullo, slutbetala, betala färdigt   pay up
betalning   payment
betalning, likvid   payment
betalningsdag, likviddag   settlement day
beteckna, ange   denote
betjäna, expediera, servera (även att delge, en delgivning)   serve
betydande   considerable
bevara, behålla, hålla, hålla på   keep
bevara, konservera   preserve
bevis   proof
bevisa, styrka   prove
bifoga, skicka med (tillsammans med)   enclose
bilaga (Encl., Encls.)   enclosure
bilaga, något vidhäftat   attachment
bilhandlare (used car dealer= begagnatbilhandlare)   car dealer
biljettpris   fare
billig   inexpensive
billig, OBS! även i dubbel bemärkelse (dålig, undermålig)   cheap
biltelefon   car phone, cell phone, cellular
binda samman, förena   join, fuse
binda, binda upp, binda om   tie, tie up
bindande, förpliktande (avtal & kontrakt o.d.)   binding
bjuda in, inbjuda   invite
blad (ej om papper)   blade
blad (papper), pappersark   sheet (piece of paper)
blanda   mix
blyertspenna   pencil
blädderblock, en bunt stora lösblad på en ställning,
att skriva på med tuschpenna istället för en tavla, OH e.d.
  flipchart
bocka för, bocka av, sätt "en bock" (ett V), betyder ofta OK   tick
bogsera, dra, dra något efter sig   tow
bogserbåt (tug= krafttag, dra hårt och kraftfullt i något)   tugboat, tug
bokföring   accounting
bokföring   book-keeping
bokföring, redovisning   accountancy
bonde, den lägsta pjäsen, som går ett steg (en ruta) rakt
 men som slår diagonalt
  pawn (noun/substantiv) in chess
bortom   beyond
bostadsområde   residential district, residential area
brandfara   fire hazard
bransch   line of business
bransch, hantverk   trade
bred   wide
breda, breda på, breda ut (om smör, smörgås etc)   spread (sängöverkast= bedspread)
bredd   width
brist   shortage
brista, gå sönder   break
brista, spricka (om bubbla o.d.)   burst
brista= spricka, spricka/spräcka om material e.d.   crack, split, burst
bronsfärgad   bronze-colored
broschyr   booklet
broschyr ('leaflet' exempelvis ett vikt ark/papper)   brochure, leaflet
brukade, brukar, vanligtvis= usually,
van vid (vänja sig vid= get used to)
  used to
brukar, vanligtvis (brukade= used to)   usually
bruttovikt   gross weight
bry sig om, bry sig   care about
bry sig, lägga sig i, låta bli att bry sig om   bother, don't bother
brådskande   urgent
brådskande leverans   rush order (Urgent)
bräda, skiva, styrelse   board
bud, budbärare, kontorsbud (springpojke)   messenger
budbärare   messenger
bunt, sats, parti, produktserie   batch
buss för fler än 16 passagerare, med bruttovikt över 7½ ton som kan köras fortare än 100 km/h (långfärdsbuss)   coach
butiksägare   store owner, shop owner (Br)
byggarbetsplats, byggplats   construction site
byggt av någon   built by Mr. Bean
byta ut (om delar, detaljer)   replace
byta ut, ersätta   replace
byta, ändra, växelpengar   change
båda, båda två   both
bås, monter (på utställning), telefonhytt, kiosk, stånd   booth
böja   bend
böna, knäppskalle, klantskalle   bean (...Mr Bean!)
böter, betala böter (ett bötesföreläggande)   fine, pay a fine
certeparti, befraktningsbrev, som B/L men hela fartyget utnyttjas   Charter-Party (use of entire ship)
certified meeting manager   CMM
certified meeting professional   CMP
chartring, befraktning, man hyr en komplett farkost/ett komplett färdmedel   chartering
check   check (US), cheque (Br)
checkhäfte   checkbook (US), cheque book (Br)
checkkonto, checkräkning   checking account (US)
chef   manager, boss
cirkeldiagram   pie chart
dagordning   agenda
damejeanne av glas (av slag som ibland används vid hemtillverkning av vin)   demijohn, carboy
debitera (att faktureras)   charge
delbetalning   part payment (handpenning= down payment)
delleverans, delskeppning   partial shipment
deltaga   participate
deltagare   participant
den 5 juli, på morgonen den 9 december, med avsikt   on July 5, on the morning of December 9, on purpose
det förenade Europa med gemensam valuta (EURO)   EMU, European Monetary Union
detalhandel, detaljhandels-   retail
detaljer   particulars
diesel, diesel oil (light oil = paraffin, etc.)   heavy oil (Br/UK)
dokument mot accept, dok överlämnas till köparen när han accepterat säljartratta   D/A; documents against acceptance
dokument mot betalning   D/P; documents against payment
dra av, dra ifrån, sänka pris e.d.   deduct
dra nytta av, dra fördel av, utnyttja, tillvarata   utilise, utilize
dra, trassera, utställa   draw
dragkrok   trailer-hitch
dricks, drickspengar, att ge dricks   tip, tip the waitress or waiter, to tip
driftsstopp   downtime
dröja kvar, vänta   hang on
dröjsmål, försening   delay
dröjsmålsränta   interest on arrears, overdue payment
dygnet runt   round-the-clock
dyrbar   costly
effektiv   efficient
efterfrågan, kräva, fordra   demand, demand for
efterkrav, postförskott, betalning vid leveransmottagandet   COD; cash on delivery
efternamn   Family name, family name, last name
eftersända, eftersänds   forward, to be forwarded
emballage, förpackning   packing
emellertid   however
en bjudning (mottagning), social tillställning oftast med buffet och dryck   reception
en förstoring   blow-up, an enlargement
en gäst som anländer utan bokning (reserverat rum finns ej)   walk-in, walk-in guest
en hög, en trave, en stapel, att lägga på hög, att trava upp, stapla   pile
en järnvägs slutstation, en omlastnings- & avlastningsdepå   railroad head
en prisnedsättning som tillämpas för en resenärs medföljande familj etc   Family plan, family plan
en protest- & lobbygrupp baserad i U.K. som motarbetar höga bränsleskatter   PFL (Br), The Peoples' Fuel Lobby
en spak (t ex gear lever/shift = växelspak)   lever
en springa, ett myntinkast etc. (a slotmachine= enarmad bandit)   slot
en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)   drop shipment
en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)   shipment, drop shipment
enhet   unit
enligt   according to
enligt tidtabell, i tid   on schedule
enligt, i överensstämmelse med   in accordance with
er/Er/dig tillgodo   in your favor
erbjuda, offerera, erbjudande, offert   offer
erfordra, kräva   require
erinra sig, minnas, dra sig till minnes   recall
erkännande, mottagningserkännande   acknowledgement
ersätta, byta ut mot   substitute
ersättning för utlägg, återbetalning av gjorda utbetalningar (ofta mot verif.)   reimbursement
etablera   establish
ett avtryck, trycka (boktryck), texta   print
ett band för spännbandssurrning   tie down strap
ett dokument vari intygas att man avstår från vissa rättigheter, avsägelse   waiver
ett europeiskt myntslag, europeisk gemensam valuta   EURO, a European currency
ett stöd, anhåll, för hävstång, brytjärn, lyftdon e.d.   fulcrum
ett särskilt bord för prominenta gäster   head table
expresståg med hastigheter kring 125 mph (200 km/h) eller mer   HST (Br/UK), high-speed train
fackförening   labor union (trades union, Br)
fackförening   trade union (trades union, Br)
fackförening   union, trade union
faktura   invoice
fakturering   billing (US), writing of invoices or bills
fara, riskmoment (t ex fire hazard)   hazard
fartygslast   cargo
fast egendom   realty, property, real estate
fasta kostnader   fixed costs
fasta kunder, stamkunder   regular customers
fastighetsmäklare   real estate agent, realtor
fastnat, snott sig, sitta fast (paper jam in a PC printer, traffic jam= trafikstockning etc)   jammed
fastsatt   mounted, secured
fastsätta, sätta fast, spänna fast   fasten
fat (oljefat, bensinfat e.d.), tunna   drum
fat, tunna (ett vinfat), en mindre tunna, kagge   cask
fattas   missing
filial, gren, avdelningskontor   branch
finansiera, betala för   bankroll
flygblad, enklare typ av trycksak att delas ut på mässa e.d.   flyer
flygfraktsedel   air waybill
flygfraktsedel   air waybill, AWB, A.W.B
flygplan, flygmaskin   plane, airplane, aircraft
flyta, flöde, om vätska & vattendrag   flow
flyta, om saker & ting   float
flytande vätska   fluid (flow= flöde)
fläck, missfärgad/färgad punkt   stain
foga samman, foga ihop, foga   join, put together
fordon   vehicle
fordonsvåg   weighbridge
fortsätta   continue, carry on
frakt (frakta= ship)   freight
frakt betald till (namngiven destinationsort) -Se vidare CIF & CIP!   CPT, carriage paid to (…named place of destination)
frakt och försäkring betalda till (angiven plats)   carriage/freight and insurance paid to (CIP)
frakten betald, fraktfritt, fraktfritt till angiven plats   carriage paid, carriage/freight paid to (CPT)
fraktsedel   waybill, W/B, W.B
framsteg   progress
framstå, dyka upp   appear
frikoppla, släppa loss, låsa upp, släppa ut, släppa broms   release
frimärke, stämpel, stämpla   stamp
fritt (vår) fabrik   ex works (EXW)
fritt (vårt) lager   ex warehouse
fritt banvagn/järnvägsvagn   FOR; free on rail
fritt fartygets sida, gods lev fritt långsides fartyget i inlastningshamnen   FAS; free alongside ship
fritt från fartyg (fartygets namn angivet)   DES; delivered ex ship
fritt från fartyg (fartygets namn angivet)   EXS; ex ship
fritt från hamn   DEQ; delivered ex quay
fritt förtullat   DDP; delivered duty paid
fritt köparens hemvist/lager   free domicile
fritt lastbil   FOM; free on motor
fritt ombord (fartyget i inlastningshamnen)   FOB; free on board
full likvid, full betalning   pay in full, payment in full
fullmakt   warrant
fundamental, grundläggande   basic
fungera   work, run
fura, tallträ, barrträ, -d (tall även pine)   fir, fir-tree
furu, fura, tallträ (tall även fir, fir-tree)   pine
fynd   bargain
få tag på/i, skaffa fram   get hold of
fånga in lösgående kreatur för märkning, slakt, transport e.d.   round up cattle
fälg, en rund ytterkant (rimfire cartridges= kantantändningspatroner)   rim
fängelse   prison
färdig för leverans   ready for delivery
färja   ferry
fästpunkt, fastsättningspunkt (pollare, fästring, surrögla e.d.)   anchoring point
förbinda sig, åta sig   be committed to
förbättra, bli bättre   improve
fördel   advantage
före, framför   ahead, up ahead
föregående   preceding
föregående, den tidigare   previous
föreslå (i största allmänhet)   suggest
föreslå, formellt förslag   propose
förfallen till betalning, betalningsdatum har passerats   overdue
förfaller den 31 januari   due on the 31st of January
förfalska   forge
förfalskning (bedrägeri= fraud, deceit)   forgery
förfogande   disposal
förfråga, efterfråga   inquire
förfrågan, förfrågning   inquiry, enquiry
förhand, på förhand, förskott (förskottsbetalning= advance payment)   advance, in advance
förhandla   negotiate
förhandla, förhandling   negotiate, negotiation
förkorta, korta ned   abbreviate
förkortning   abbreviation
förlora, tappa bort, komma vilse   lose
förlänga, eller tillåta kredit efter förfallodatum   roll over credit (or debt)
förmåga   ability
förmånlig   attractive
förse, förse med, underhålla   provide
försenad leverans, försenad födsel (även 'delivery'= födsel)   late delivery
förseningsavgift   late fee
förslag, frieri   proposal
förstå, se, träffas   see
förstöra   ruin
försäkra, ta en försäkring   insure
försäkring   insurance
försäljare (in-house), oftast stationär typ butik, disk etc.   sales person
försäljare (ofta resande, mobil)   sales rep (representative)
försäljning   sales
försäljningsavdelning   sales department
försäljningschef   sales manager
försämra(s)   deteriorate
försämring   deterioration
förtjänst   profit
förutsatt att   provided that
gaffeltruck, truck för att lyfta pallar och gods etc. med   fork-lift truck, fork-lift
gagna, gynna, fördel, nytta, vinst   benefit
ge inte upp, tappa inte modet, kämpa på   hang in there
ge någon ett uppdrag   assign
ge sig av, åka iväg, lämna   leave
ge sig i kast med   tackle
ge sig iväg mot, vara på väg mot   head for
ge ut, utge, släppa   release
giltig, gällande, godtagbar   valid
godkänna   approve of
godkännande, gillande   approval
gods mot gods, byteshandel varor mot varor   bartering
godsbil, paketbil   delivery truck
godsfinka, järnvägsvagn för paketgods, styckegods etc. (helt täckt)   boxcar
godsmottagningsbekräftelse   GRN, goods received note
godstransport, priset/avgiften för denna transport, även frakt, last, lastning   freightage
gottgörelse, bidrag   allowance
gradvis, -t   gradual, gradually
gran, granträ (white & black spruce, hemlock spruce, Douglas fir)   spruce, spruce fir, spruce wood, whitewood
granbarr   spruce needle, fir needle
granträ, gran   whitewood
grossist   wholesaler
grossistled, grossist-   wholesale
grov, grovhuggen, ungefärlig uppskattning (roughly= i grova drag)   rough
grundad/-t   founded
gräns (geogr= border)   limit
gupp, ojämnhet i t ex en vägbana e.d.   bump
guppiga vägar, dåliga vägar, "skakig färd"   bumpy roads
gynna, göra en tjänst   favor
göra (en) affär, träffa en överenskommelse   deal, make a deal
göra hål, hålslå, stansa hål   punch
göra sig av med, avyttra   dispose of
ha en gällande/giltig försäkring igång/aktiv (betald och bekräftad)   keep an insurance in force
ha i lager, ha på hyllan   carry, stock
ha i lager, ha på hyllan   stock, carry
ha på sig, bära upp (He's wearing leather boots to work.)   wear
ha sitt ursprung, komma från   originate
halvfabrikat   semi-finished
halvprisbiljett (t ex barnbiljett eller kampanjpris)   half fare, half price ticket
hamnanläggning, hamn (a port may have more than one harbor)   harbor
hamnbassäng, docka (dry-dock= torrdocka)   dock
hamnplats, hamnbassäng, docka   dock
hamnstad, hamn   port
handelsflotta   merchant marine
handelskammare   Chamber of Commerce
handelsvara   commodity
handelsvaror, varor   merchandise
handlare   dealer
handpenning   down payment, dp
handpenning   dp, down payment, deposit, earnest
hantera, sköta om, omhänderta, handtag   handle
hantverk   craft
hearing aid   hörselapparat
hejda, bromsa, stoppa   set back
hel, hela, alltihopa   entire
hela   whole
helg, högtid (OBS! vacation= semester i U.S.), U.K. & GB= semester   holiday
hemlig kopia, övr mottagare av brevet vet ej om denna mottagare   bc, B.C., Blind Copy
hinder   obstacle
hink, behållare av trä eller metall försedd med handtag att bära/frakta vätska i   pail (bucket)
hissa (to hoist sail= att hissa segel), även en lyftanordning eller hiss   hoist
hopsättning, sammansättning, samling   assembly
hotellogi inkl tre mål mat, både rumsavgift och de tre måltiderna ingår i hotellpriset   AP, American Plan
hud, flå, skal   skin
huruvida, om   whether
huvudkontor, -et   main office, HQ (headquarters)
huvudrätt   main course
huvudrätt OBS! men även förrätten i samband med dinner   entree, main course
huvudsakligen   mainly
hylla, -or   shelf, -ves
hyra   rent
hyresgäst   tenant
hyvel, att hyvla   planer, plane
hål   hole
hålla fast vid, vara konsekvent   stick to
hälsning, hälsningsfras   salutation
hälsningar   compliments
hämta hem, spela in, spänna den del av rem, tamp, tross,
 eller kedja som är slak
  take up slack
hänvisa till   refer to
hävstång, spak   lever
Högaktningsfullt   Faithfully yours, Yours faithfully
höjd   height, ht.
hörselapparat, hörselhjälp, hjälp för hörseln   hearing aid
hörselskydd   hearing protection
i avvaktan på   pending
i tre år   for three years
implementera, förverkliga, realisera, sätta i verket   implement
inblandad, inbegripen   involved
indraget tillstånd, upphört, blivit ogiltigt   suspended permit
ingen orsak, föralldel   You're welcome
inhemsk, inlands-, hushålls-   domestic
inkassera, insamla, hämta   collect
inkassering, inkasso   Collecting
inkassoavdelning, inkassosektion   Collections Department
inköpa, köpa in, inhandla, köpa   purchase
inköpsavdelning   purchasing department
inlösen, inlösning av lån för förfallodatum, pant   redemption
innehåll   contents
innehålla, innesluta   contain
insamla, inkassera, samla, samla på, samla in   collect
inse, förstå   realize
International Labour Union   ILO
intyg, betyg   certificate
intäkt, inkomst   revenue, money received
irriterad   annoyed
jord, jordning, jordanslutning (el/elektrisk)   ground, earth (Br)
juice, cereals (flingor), eggs, meat, pastries (bröd/bakverk)
with preserves (konserverad sylt) and hot beverage (dryck)
  English breakfast
justera, jämka   adjust
jämföra potentiella leverantörer beträffande prissätting/prisnivå/pris   shop around, a price comparison
järnväg   railroad (US), railway (Br)
järnvägsvagn för godstransporter, godsvagn   freight car
kagge, en mindre tunna för t ex öl eller vin etc.   keg
kaj, hamnplats   quay, dock
kaj, lastkaj, en lastnings- och lossningsplats för fartyg eller lastbil   quay
kamerala avdelningen, ekonomiavd, bokföringsavd   Accounting Department
kan returneras, kan skickas tillbaka, får skickas tillbaka   returnable
kantstött, flisigt   chipped
kartong, låda   box
kartongpapp, wellpapp   cardboard
kassaapparat   cash register
kassarabatt   cash discount
kassör   treasurer
kedja, kätting   chain
kedjedrev   sprocket
klargöra, förtydliga   clarify
knippe, knippa, bunt   bundle
kofot eller brytjärn med en utskjutande del
för att kunna bända, bryta, häva
  pinch bar
komma tillbaka/igen, uppstå på nytt   recur
konfirmera, bekräfta   confirm
konkurrens, tävlan   competition
konkurrenskraftig   competitive
konkurrent   competitor
konkursförvaltare har utsetts (put in the hands of a receiver)   receivership
konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)   B/L, Bill of Lading
konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)   Bill of Lading, B/L
konserverad mat på burk, burkmat   canned food
kontant mot dokument   CAD; cash against documents
kontant vid leverans, efterkrav   C.O.D., Cash on Delivery
kontant, -er   cash
konto (används även om "större" kund)   account
konto, räkenskaper, redovisning   account
kontraktsklausul där en part avstår vissa rättigheter
under vissa omständigheter
  waiver clause
kontrollampa, indikationsljus   pilot light
kopia   cc, C.C., carbon copy
kopia, kopiera, exemplar   copy
korrigera, rätta till   rectify, to correct something
kortdistansflygning (upp till 1.000 km)   short-haul flight, short-distance flight
kortfattad   brief
kostnad eller pris för utnyttjande av hamnplats, bassäng (docka) e.d.   dockage
kostnader för vägtransport av godset   haulage costs
kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc   container crane, straddle carrier
kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc   straddle carrier
kravbrev   collecting letter
kringutrustning, tillbehör   peripherals
kugghjul   cogwheel
kundreskontra   accounts receivable
kuvert   envelope
kvantitet, mängd   qty, quantity
kvarstadsbelägga, att låsa/frysa tillgångar/ägodelar enligt domstolsbeslut   sequester, sequestrate
kvitto   receipt
kännbar, svår, allvarlig   severe
kö av fordon, människor eller fartyg   queue, line
köpa, handla   buy
köpare   buyer
köpebrev   bill of sale
köpman, handelsman   merchant
lagarbete   teamwork
lagerkontrollant (Br), chefskamrer i större företag (US)   stock controller
lagerkänsliga varor, ömtåliga (för lagrings),
vara med begränsad lagringstid
  perishables
lagertillgångar, förråd, in stock= i lager, out of stock= slut   stock
lagra, magasinera   store, store goods
last   cargo, freight, load   [att lasta= load, lade]
last/-en har förskjutits, flyttat sig   cargo has shifted/moved
lasta av, lossa last, lossa gods, lossa= tömma lastutrymme   unload
lasta/fylla en container/lastbehållare   stuff a container, fill a container
lastbil (big-rig= tung lastbil, långtradare, timmerbil e.d.)   truck, lorry (Br)
lastfartyg   cargo boat, cargo ship, freighter
lastfartyg   freighter, cargo boat, cargo ship
lastfartyg av traditionell typ, "blandlastfartyg", icke specialiserat lastfartyg   general cargo ship
lastförmåga, lastutrymme   loading capacity
lasthantering   cargo handling
lastkaj, lastbrygga   loading dock
lastning   lading
lastningskostnader   loading charges
lastningsrapport (till skeppsmäklare)   broker's return
lastningstid (även 'lay days' om fartyg)   loading time
lastpall, pall   pallet
lastramp   loading bay, ramp, platform
lastramp, lastbrygga, plattform för av- och pålastning   ramp
lastrum (lastrum i fartyg= hold)   hold, cargo compartment
lastsedel   shipping note, S/N (S/N)
lastspecifikation, lastförteckning   manifest, ship's manifest, freight list
lastutrymme   cargo space
ledig plats, ledigt arbete   vacancy, position, job, work
leja (korttidsanställa), anställa   hire, take on
leta efter   search for
leta efter, söka efter   look for, search for
leverans   delivery
leverans, skeppning, försändelse, last   shipment
leveransavi   Advice of Dispatch, Advice of Shipment
leveransinstruktion, leveransanvisningar   D/O, delivery order
leveranskostnad   delivery/shipping cost
leveransort   place of delivery
leveranssätt   mode of delivery, M.O.D.
leverantör   supplier
leverantör   supplier/-s, supplying firm
leverantörsfaktura   supplier's invoice
leverera   deliver
ligga före   be ahead of
ligger ute med pengar   have money owing to
light lunch in a box, en lätt lunch ofta i kartong e.d.   box lunch
likvid/betalning med beställning/-en   CWO, cash with order
likvidationsvärde, värde vid exekutiv försäljning   liquidation value
linjal   ruler
lista med anställda som uppbär lön, anställda, avlöningslista, gjorda löneutbet.   payroll
livlig, uppfriskande   brisk
lokal/magasin för pallgods förvarat med stapelhöjd upp till 30 m   high bay, high bay warehouse
lossa gods, avlossa, tömma, lossning   discharge
lossa, lossna   loosen
lossningsavgifter, avgifter för att ta iland godset/varorna inkl tullavg   landing charges
lotsavgift, lotskostnaden, men även själva lotsningen   pilotage
lågsäsong Se även 'low season'   off-season
lågsäsong Se även 'off-season'   low season
lån med bestämd förfallodag   term loan
låna (låna in)   borrow
låna ut, utlåna (ibland mot ränta)   lend
låsklackar i ett spel för att spänna band, tamp, tross eller kedja   pawl
lägga fram, ge sig iväg   set out
lägga ihop, addera, tillägga   add
lämna rabatt (bevilja rabatt, kredit etc.)   allow a discount, grant a discount
lätt frukost bestående av juice, bröd med marmelad och varm dryck   Continental breakfast
lätt, lättvindigt, utan svårighet   readily
lön, korttidslön, veckolön, 2-veckorslön e.d. (salary= månadslön)   wage
lönsam   profitable
lönsam   profitable
lönsamhet   profitability
lös, loss   loose
lösa (allmänt), dissolve= lösa upp, upplösa partiklar etc.   solve
lösa in, amortera, betala amortering   redeem, pay off a loan or a debt
lösning   solution
lösning och ev reglering av ersättning (även 'bosättning'=bebyggelse)   settlement
magasin, lagerlokal   warehouse
marknadsföra   market
mat & dryck/-er   F&B, food and beverages
matsal, personalmatsal   canteen
med flyg/flygfrakt, med båt/sjöfrakt, med lastbil   by air, by ship, by truck
meddelande   message
mellanslagstangent på tangentbord e.d.   spacebar
meritförteckning, levnadsbeskrivning   CV, curriculum vitae, résumé
meritförteckning, resumé   curriculum vitae
mindre   less
mindre fängelse, häkte, arrest   jail
minska, minskning (minska även 'lower')   decrease
minskning, avkortning, sammandragning, kapning av   curtail
moms, mervärdesskatt   V.A.T., value added tax
monter, bås (telephone booth = telefonhytt)   booth
motbud, motanbud   counter offer
motgång, bakslag   set-back
motivera, berättiga   justify
motsatt, omvänd, bakåt (reverse the charges= låta mottagaren betala)   reverse, opposite direction
motse   await
mottaga gods, ta emot gods   receive goods
mottaga, få, erhålla   receive
mottagare, den som får/övertar ansvaret för försändelsen   consignee
mottagare, telefonlur (official receiver= konkursförvaltare)   receiver, official receiver
mållös, stum (av förundran)   speechless
mått   measurement
måttband   tapemeasure
märke, fabrikat   brand
märke, fabrikat, varumärke, varusort   brand
märke, märka, stämpel   mark
märkning   marking
mäta, åtgärd, steg (mått & steg)   measure
möjliggöra   enable
nackdel   disadvantage
namnunderskrift   signature
nedskärning   cutback
netto   net
netto kontant (utan kassarabatt)   net cash
noggrann   careful
nota, räkning, faktura, men även ett lagförslag   bill
nyligen   recently
när det passar dig/er/Er   at your discretion
närma sig   approach
närvara, bevista   attend
oenighet, spricka, delning   split
offentlig plats   public place
offentliggöra   go public
offert, prisuppgift, offer= erbjudande   offer, quotation
oljefat   drums
om två veckor, på morgonen   in two weeks, in the morning
omdelbart   immediately
omedelbar   immediate
omgående, med vändande post   by return (of post/mail)
omkostnader, löpande allmänna kostnader   overhead
omlastning till annat transportmedel   transship
omlokalisera   relocate
område   area
området, ägorna, fabriksområdet   premises
omsättning   turnover
omvärdera   reassess, assess again
omvärdera, uppvärdera   revalue
one who attends, en som är närvarande
 (men dock icke deltagande) OBS! Deltagande = participant
  attendee
ont om pengar/kapitalbrist   short of money
optionsbevis   share warrant
orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet)   SKU, Stock Keeping Unit
orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet)   stock-keeping unit, Stock Keeping Unit, SKU
ordförande   chairman, chair, chairperson
oräknelig   innumerable
ovannämnda   above-mentioned
oåterkallelig remburs   irrevocable letter of credit
packa, paketera, emballera (wrap up= slå in, linda in, emballera)   pack
paket   parcel
paket (mindre)   package
paketpost, som paket   Parcel Post
palldragare   pallet jack
pantflaska, pantglas, returglas   redemption bottle
papp, pappkartong, men även cigarettlimpa   carton
papplåda, kartong   cardboard box
parentestecken   brackets
passa (i allmän bemärkelse), även en kostym (a tweed suit)   suit
passa, inpassning, passa in (hand i handske, gängor etc.)   fit
passa, passa ihop med   match
passande, smidigt   convenient
paus, uppehåll (OBS! brake = broms, bromsa; med samma uttal!)   break
pendla   commute
personal   human resources
personal   personnel
personal   staff
personal, personalvård   HR, human resources
personalavdelning   personnel department
personalchef   personnel manager
personlig   personal
personligt telefonsamtal som man beställer genom växeltelefonist e.d.   person-to-person call
pilot (flygplanspilot), lots (tekn en styr- eller guidefunktion)   pilot
plåt, plåtmaterial   sheet metal
porto   postage
postnummer   zip code, postcode, postal code
potatischips, majschips, pretzels, ostbågar, jordnötter e.d.
 ibland åtföljda av dip (dip= dip sauce)
  dry snack/-s, snacks
poäng, punkt, ställe, plats   point
poängresultat, resultatställning   score
praktisk, behändig (smidig, lämplig, användbar)   handy, convenient, useful
preliminär   preliminary
preliminär   tentative
prenumeration   subscription
prenumerera   subscribe
presenning, vattentätt skyddande överdrag av vaxad duk, galon, plast, gummi etc.   tarpaulin, protective covering of waterproof canvas etc.
pris för varor efter lossning på fartygskaj men exklusive transport från hamnen   price ex quay
prisnedsättning, prisjustering (nedåt)   mark-down, reduction
prisuppgift, offert   quotation
procent (%)   per cent, out of each hundred, for each hundred
prognos, prognosticera   forecast, projection
provanställning, övervakning, övervakningstid   probation
proviant   provision
provisorisk   provisional
punkt   period (US), full stop, point, dot
på en särskild/specifik nivå   at a certain level
på grund av väderleksförhållanden   due to weather conditions
på vilken plats som helst   at any location
påminna   remind
påse, säck (mindre)   bag
påskynda, skynda på   speed up
pärm, lösbladspärm   binder
rasa, sjunka kraftigt   plummet
realtillgångar   assets
reducera   reduce
regel   rule
regelbundet, återkommande händelse (som upprepas)   regularly
regeringsbyggnad i huvudstad (även delst), kupolformat tak   capitol
reling, räcke, barriär   railing
reling, skyddsräcke, skyddsvall, skyddsvärn   bulwark
rem, spännrem   strap
remburs   Letter of Credit, L/C
remburs, betalningsåtagande från köparbank
 att bet säljarbank på vissa villkor
  L/C; letter of credit, documentary credit
rensa rent, rensa bort, klar (clear the deck= rensa/töm/lämna däcksytan)   clear
reservdel   spare part
reservera, boka   book, reserve
resplan, färdplan, med restider (ankomst & avresa) angivna   itinerary
revidera   revise
revisor   auditor
rinna, ha hand om, ha ansvar för, sköta om   run
ritning   drawing
rulla, rulle   roll
runda av siffror till närmast högre hela belopp   round up, round up the figures
ruta, kvadrat, torg, fyrkant   square
rutten   rotten
ryttare, passagerare, förare   rider (with vehicles etc.)
råd (flera) samt att ge/lämna råd (a piece of adv.= ett råd)   advice
råda, ge råd   advise
räknemaskin, kalkylator   adding machine, calculator
räls, ledstång, räcke, reling (ship on rail= skickas per järnväg!)   rail
ränta   interest
rättmätig ägare, rätt ägare, juridiskt riktig ägare   rightful owner
rättmätig, riktig, "legalt" (juridiskt) riktig   rightful
rättslig, laglig, -t, legal   legal
sakna, brist   lack
saldo   balance
samarbeta   cooperate
sammanställa, ställa samman   compile
sammansätta, foga samman, sätta ihop, montera ihop   assemble
samtycka, vara överens, hålla med om   agree
sannolik, trolig   probable
sax (av ett par skänklar)   scissors, pair of scissors
se efter, sköta om, passa, vårda   look after
sed, sedvänja, sedvänjor   custom, customs (traditions)
sedel   bill (US), note, bank note (Br)
sen, -t, -a (förra)   late
senarelägga, uppskjuta   postpone
sent, -t, framliden= avliden/död   late
serie, serier   series
signera en växel, acceptera en växel, lova att betala   accept a bill, to sign a bill of exchange
självständig   independent
självsäker, tvärsäker   assertive
sjöfartsavgifter (fraktavgifter)   shipping dues
sjöfartsunderrättelser   shipping intelligence
sjöfrakt, sjötransport (sea= hav)   sea transport
sjöförbindelse   sea route
sjömil, distansminut (knop) for sea and air navigation
 [1,852 km (= Engl 1.852 km)]
  mile, international nautical mile
sjörätt   maritime law
sjörätt, lagar och regler som hänför sig till fartyg, hamnar och sjötrafik etc.   maritime law, -s
sjösätta (i flera bemärkelser)   launch
sjövärdig (seaproof packing= sjövärdigt emballage)   seaworthy
skada, åsamka skada   damage
skaffa, anskaffa, ordna   obtain
skal, skala   peel
skatt   tax
skattefri   tax-free
skede, stadium, ett stadium, scen   stage
skeppa, frakta, skepp   ship
skeppningsmeddelande, last- & fraktmeddelande   shipping note
skissa, skissera, göra ett utkast till en plan etc.   rough out, to make a draft
skorpa, skal   crust
skriftligt (på papper)   in writing, put it in writing
skriva maskin, skriva på skrivmaskin   type
skriva under, signera, skylt, tecken, att ge ett tecken   sign
skrivbord   desk
skrivbordsskiva, även skrivbordsmodell av PC   desktop
skriven formulering, skrivning, skriftligt, på papper   writing, in writing
skuld   debt
skum, tvivelaktig   shady
skurtrasa   washrag, washcloth
skynda, påskynda   hurry (speed up)
skåpbil, mindre buss e.d.   van
skära, hugga, klippa   cut
sladd, -a och en träkloss, kil som bromssko e.d.
samt specialpall, trätrall
  skid
sliten, nött, utnött   worn, worn out
slut på pengar, utan pengar   out of money
slutgiltig   final
slutgiltig sammanfattning   final report
slutkörd fysiskt eller psykiskt   weary
slå in, linda in, emballera med papper e.d.   wrap up (use wrapping paper)
släp, släpvagn   trailer
släppa av, mindre avlastning   drop off
släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm   drop by parachute
släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm   parachute drop
släppa, tappa   drop
slöseri, avfall, slösa, slösa bort, ödsla   waste
små kartonger/mindre kartonger/limpor med tvål eller cigaretter   cartons of soap or cigarettes
snabbt   rapidly
soffa, TV-soffa e.d.   couch
sortiment, urval   range
speditionskontorist   shipping clerk
speditör   freight forwarder, forwarder
speditör, skeppsklarerare   shipping agent
spjällåda, häck, packlår
(emballage för maskin, motor, motorcykel, möbel e.d.)
  crate
spole, rulle, vevspole etc. även att spola in, "veva in", hämta hem fisk e.d.   reel
spännanordning, vinsch/spel med kugghjul och låsklackar (pawl) e.d.   ratchet
spännband inkl spännbandshandtaget för att låsa/lossa   ratchet tie down
spännbandshandtag, kugghjul med låsmekanism i form av stoppklack etc.   ratchet
stack (höstack), stapla, stapel (lägga på vartannat på höjden),
 mått 108 cu ft
  stack
stapeldiagram   bar chart
stor bokstav, kapital, huvudstad   capital
stordator, dator med mycket stor kapacitet för storföretag, myndigheter o.d.   mainframe
storlek   size
strejka, lämna i protest   walk off, strike, stop working
stryka, ta bort   delete
sträcka sig, nå fram   reach
ström (både el- och vatten), gängse, gällande   current
strömming   Baltic herring
studsa upp igen   rebound
stuveriarbetare, personal som lastar & lossar (t ex fartyg)   stevedore
stuvningsfaktor avgör pris för vikten på 40 kubikfot av aktuellt gods   stowage factor
styrelsemöte   board-meeting
styrhytt   pilothouse, wheelhouse
styrhytt   wheelhouse, pilothouse
stå fast, ligga fast   stand, remain firm
stålrör   steel pipes
ställa ut, utställa (på en utställning)   exhibit
summa, en summa pengar   amount
surra, surra fast   tie down
svar, -a   reply
svar, -a på   reply to
svårighet   difficulty
svävare, svävarfarkost (luftkuddefarkost)   hovercraft
syfta till att   aim to
så snart som möjligt, med vändande post   ASAP, as soon as possible
säck, av typ som används för spannmål, potatis o.d.   sack, bag
säckar   bags
säljaren betalar till namngiven destination (t ex CIP Bend, OR, USA)
 -Se vidare CIF & CPT!
  CIP, carriage & insurance paid to
säljaren betalar/svarar för kostnader, försäkring och frakt
 till namngiven hamn (t ex: CIF Göteborg)
  cif, cost insurance freight
sända, remissa   remit, remittance
sända, skicka   send
sändning   consignment
sätt   mode
t.ex., till exempel   e.g., for example
ta emot leverans   take delivery
tal, siffra (siffra oftast= figure)   number
tekniker, ingenjör, skötare (OBS! sällan ingenjör)   engineer
telefonsamtal som man beställer och där motagaren betalar samtalet   collect-call
telegram   cable, telegram
tid, löptid, termin, mandattid   term
tidig, -t (med hänvisning till tid e.d.)   early
tidigare   previously
tidsperiod 15 - 18 veckor
som en del av ett universitets utbildningsår (U.S.)
  semester
tidszon, longitud som skär genom Greenwich, England,
och som man utgår från vid tidsangivelser runtom i världen
  GMT, Greenwich mean time, Zulu time
till dessa priser   at these prices
till och med   even
till salu   sale, for sale
tillbehör   accessories
tillfredsställande   satisfactory
tillfällig   temporary
tillfällig, tillfälligt   occasional
tillfälligt anställd, vikarie (vik lärare m fl= substitute)   temp worker
tillgång   asset
tillgång, -ar   asset, -s
tillgänglig   available
tillhandahålla, leverera   supply
tillkännage, meddela, anmäla   announce
tillstånd att föra gods från t ex fartyg in till ett tullnederlag (utan tull)   landing order
tillstånd, formellt och skriftligt, samt att ge någon tillstånd att   permit, permit somebody to
tillverka   manufacture
tillåta, medge   allow
tillåtelse, ett muntligt tillstånd/tillåtelse   permission
tilläggsklausul   rider, additional clause (contracts etc.)
titta i skyltfönster (gå i affärer för att titta endast)   window shopping
toalett   restroom (US), lavatory, gents, ladies, men's room, toilet
trailerdragare, ofta 3-axlad 10-hjulig   trailer-tractor
traktor, trailerdragare (flaklös lastbil att koppla till/för trailersläp e.d.)   tractor
transportera, flytta, förflytta, forsla (road haulier= åkeri)   haul (pull, move or transport)
transportör, speditör (även ett hangarfartyg)   carrier
trassent, utställare   drawer
trycksak   Printed Matter
trälåda   wooden case
tubformig/lång ask/kartong för pappmuggar, glas e.d.,
även "ärm" på klädesplagg
  sleeve
tull, tullverk   customs
tullbehandla   clear through the customs
tum= 2,54 cm (25,4 mm), 12 inches= 1 foot, 3 feet= 1 yard   inch
tunna   barrel
tuschpenna, märkpenna med filtspets för märkning
(för vattensäker märkning)
  marker pen
tveksamma fall   cases of doubt
tvättrum med flera handfat, samt ofta även dusch etc.   washroom
tyckas, verka   seem
tydligt   clearly
tyg, textil   fabric
täthet   density
tömma/lasta ur/lossa en container/lastbehållare   strip/empty a container
undantagen från skatt, skattebefriad   tax-exempt
under transport   transit, in transit
underhåll   maintenance
underleverantör   subcontractor
underlätta, lättnad   ease
underrättelser, upplysningar, information   intelligence
undgå att lägga märke till, missa, förbise   fail to notice
ungefär, cirka   approximately, approx.
uppdrag   assignment
uppfinningsrik   inventive
uppge, tala om vad du heter ('state' även delstat, stat)   state, state your name
uppgå till   amount to
uppgörelse, komma överens, träffa en överenskommelse   reach an agreement
upplysningar   information
uppnå   achieve
uppriktigt, ärligt   sinerely
uppskatta, kalkylera, en kalkyl, ett kostnadsförslag   estimate
uppskatta, sätta värde på, värdesätta   appreciate
uppställningsområde för containrar, staplingsplats container   marshalling area
uppsägningsbar, går att säga upp   terminable
ursprung   origin
utanför fastlandskusten, utanför landremsan, även på en ö   off-shore
utbildning (praktisk, hands-on)   training
utbyta, växla   exchange
utdelning (på aktier e.d.)   dividend
utdelningskupong, en check för utbetalning av avkastning   dividend warrant
utdrag   extract
utdrag, t ex en delkopia av ett dokument etc.   extract
utelämna   omit
utfrågning, förhör, hörsel   hearing
utfärda, ge ut, fråga (hot issue), utgåva
(the July issue of this magazine)
  issue
utföra   perform
utförsäljning, rea, realisation   sale, on sale
utgift   expense
utkast   draft
utkorg, fack eller korg för utgående post
 (färdigbehandlat ärende, post e.d.)
  Out Tray, Out Basket
utlagt arbete som utförs utanför företagets lokaler eller verksamhetsområde   outwork
utrymme, rymd, mellanrum (mellanslag)   space
utse, tillsätta   appoint
utställning   exhibition
utställningsområde (t ex en monter = e g a booth)   exhibition area
uttalande, påstående   statement
uttömd, utmattad   exhausted
vagnpark att användas på järnväg   rolling stock
valuta ($, £, DM, Dkr, Nkr, SEK)   currency
valuta, (Br/UK) värd ca 11.50 SEK,
har närmat sig USD (2001)
  pound, £
vanlig   usual, common
var god dröj, vänta i telefonen   hold, please hold, hold the line
var helst, var som helst, var…än   wherever
vara skyldig (pengar)   owe
vardag   weekday
varje, vardera, per styck   each, ea.
varken…eller   neither ...nor
varor, gods, artiklar   goods
varuautomat, läskedrycksautomat etc.   vending machine
varumärke   trademark
varunamn   brand name
varuslag, typ av artikel   line of goods
VD i större företag eller koncern   CEO, chief executive officer
VD, verkställande direktör (Se även CEO)   MD, managing director, president (US)
verktyg   tool
vidhäfta, bifoga, fästa vid   attach
vidhäftad, fäst vid   attached
vika (men även att ge sig, ge upp, "kasta in handduken" etc.)   fold
vikt   weight
viktenhet, pund = 0,453 kg (2 lbs.= ca 0,9 kg)   pound, lb., lbs.
viljeförklaringsbrev   letter of intent
villig, medgörlig   willing
villkor   terms
villkor enligt Internationella Handelskammaren   ICC; Incoterms (1990)
villkor, förhållanden   conditions
vinsch, spel för att släpa eller spela hem med vajer e.d.   winch
vinstdelning   profit-sharing
vrak   wreck
våg   scales
våg, vägningsinstrument   weighing machine
vårdslös, oansvarig   reckless
väga (våg i allmänhet= scales)   weigh
vägleda, leda vägen   guide, lead
vägleda, leda vägen   lead, guide
vägra (refusal= vägran)   refuse
vägra, motsätta sig   refuse
vägtull, betalning måste erläggas
för att få utnyttja en viss vägsträcka (US)
  turnpike, tollgate
vänligen skicka mig saltet   pass me the salt please
värd   host
värdinna   hostess
växel (per 3 månaders växel)   acceptance (against 3 mo's acceptance)
växel, siktväxel   Bill of Exchange, demand bill
växelbetalare, trassat   drawee
växelfordringar   bills receivable
växelskulder   bills payable
växelspak   gear lever (Br), gear shift (US)
yrke, sysselsättning, kall   vocation
yrkesskola   vocational school
yrkesskola, fackskola   trade school
åhörare, publik   audience
åkeri, åkare (trucker also= chaufför)
-Se Bilordlistan! ../Bil/Bilordlistan.htm
  haulier (trucker)
åktur, ridtur, rida, åka, framföra   ride
ånga   steam
åstadkomma   accomplish
åta sig att leverera   undertake delivery, undertake to suppply
åtagande, engagemang   commitment
återbetalbar   refundable
återbetalningsbar depositionsavgift
("handpenning" e.d. som återbetalas)
  refundable deposit
återförsäkring   reinsurance
återkalla   revoke
återkallningsbar, går att återkalla (se vidare 'irrevocable')   revocable
återkomma, återlämna, återkomst, återgå, även avkastning (ek)   return
återlämnad, -e, returnerad, -e   returned
återvinna för återanvändning   recycle, to be used again
ägarrättsbevis, registreringsbevis   title (You can't sell or move things without the title!)
ägodel, egenskap (t ex i ett dokument)   property
ändamål, syfte   purpose
ärende, errand boy= springpojke   errand, errand boy
ärva   inherit
öka, ökning   increase, expand
ömsesidig   mutual
önska, önskan   desire, wish (wish a dream come true)
öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak   flatcar, platform car
öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak   platform car, flatcar
ösa med hink, "hinka ut", bära i hink
  (NOTE buckle up= spänna fast sig)
  bucket out (bucket up)
ösa på, lasta på, lasta in   lade
överenskommelse, avtal   agreement
överflöd, det som är över, för mycket av något   excess
överföra, överföring   transfer
överlåtelsehandling, för överföring av egendom från säljare till köpare   conveyance
överlämna eller leverera (formellt), överlåta till annans ansvar, sända   consign
övernattning med frukost inkluderad i priset   B & B, Bed and breakfast
överräcka, räcka över, räcka fram, överlämna   hand something over
överskott   surplus
överskrida, passera   exceed
överskrift, rubrik   heading
översyn, noggrann genomgång, besiktning och ev reparation   overhaul
övertalighet, uppstår när en person blir utan arbete pga att arbetsuppgiften upphör, försvinner ... alt. Nedläggning   redundancy
övertrassera ett konto, ta ut mer pengar än vad som finns tillgängligt   overdraw
övertrasserat konto overdrawn account
övertyga   convince

             
             

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster


             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster