A - I
English

Swedish
 (svensk, -t, -a)

 

abbreviate

förkorta, korta ned

abbreviation

förkortning

ability

förmåga

above-mentioned

ovannämnda

accelerate

accelerera

accept a bill, to sign a bill of exchange

signera en växel, acceptera en växel, lova att betala

acceptance (against 3 mo's acceptance)

växel (per 3 månaders växel)

accessories

tillbehör

accomplish

åstadkomma

according to

enligt

account

konto (används även om "större" kund)

accounting

bokföring

Accounting Department

kamerala avdelningen, ekonomiavd, bokföringsavd

accounts receivable

kundreskontra

achieve

uppnå

acknowledgement

erkännande, mottagningserkännande

acre= 4840 square yards

0,405 hektar ("ett knappt tunnland")

ad, advertisement, advert

annons

add

lägga ihop, addera, tillägga

adding machine, calculator

räkemaskin, kalkylator

adjust

justera, jämka

advance, in advance

förhand, på förhand, förskott (förskottsbetalning= advance payment)

advantage

fördel

advertise

annonsera (put an ad in the paper)

advice

råd (flera) samt att ge/lämna råd (a piece of adv.= ett råd)

Advice of Dispatch, Advice of Shipment

leveransavi

advise

råda, ge råd

agree

samtycka, vara överens, hålla med om

agreement

överenskommelse, avtal

ahead, up ahead

före, framför

air waybill

flygfraktsedel

air waybill, AWB, A.W.B

flygfraktsedel

allow

tillåta, medge

allow a discount, grant a discount

lämna rabatt (bevilja rabatt, kredit etc.)

allowance

gottgörelse, bidrag

amount

summa, en summa pengar

amount to

uppgå till

anchor

ankare, ankra, förankra, sätta fast, fastsätta, fästa

anchoring point

fästpunkt, fastsättningspunkt (pollare, fästring, surrögla e.d.)

announce

tillkännage, meddela, anmäla

annoyed

irriterad

anxious

angelägen

apologize

be om ursäkt

appear

framstå, dyka upp

application

ansökan

apply

ansöka

appoint

utse, tillsätta

appointment (make an appointment)

avtalad tid, möte, träff (avtala tid, bestämma tid för att träffas)

appreciate

uppskatta, sätta värde på, värdesätta

approach

närma sig

approval

godkännande, gillande

approve of

godkänna

approximately, approx.

ungefär, cirka

area

område

arrival

ankomst

arrive

ankomma, anlända

ASAP, as soon as possible

så snart som möjligt, med vändande post

assemble

sammansätta, foga samman, sätta ihop, montera ihop

asset, -s

tillgång, -ar

assets

realtillgångar

assign

ge någon ett uppdrag

assignment

uppdrag

at a certain level

på en särskild/specifik nivå

at any location

på vilken plats som helst

at these prices

till dessa priser

at your discretion

när det passar dig/er/Er

attach

vidhäfta, bifoga, fästa vid

attached

vidhäftad, fäst vid

attachment

bilaga, något vidhäftat

attend

närvara, bevista

attractive

förmånlig

auditor

revisor

available

tillgänglig

await

motse

B/L, Bill of Lading

konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)

bag

påse, säck (mindre)

bags

säckar

balance

saldo

bale, bale of cotton

bal, bomullsbal

Baltic herring

strömming

bankroll

finansiera, betala för

bargain

fynd

barrel

tunna, eldrör, gevärspipa, men också verbet att fylla en större tunna (mindre tunna= cask)

bartering

gods mot gods, byteshandel varor mot varor

basic

fundamental, grundläggande

batch

bunt, sats, parti, produktserie

bc, B.C., Blind Copy

hemlig kopia, övr mottagare av brevet vet ej om denna mottagare

be ahead of

ligga före

be in charge of

ansvara, svara för, ha hand om, ha befälet, föra befäl

bean

böna, knäppskalle, klantskalle

bend

böja

benefit

gagna, gynna, fördel, nytta, vinst

beyond

bortom

bill

nota, räkning, faktura, men även ett lagförslag

bill (US), note, bank note (Br)

sedel

Bill of Exchange, demand bill

växel, siktväxel

Bill of Lading, B/L

konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)

bill of sale

köpebrev

billing (US), writing of invoices or bills

fakturering

bills payable

växelskulder

bills receivable

växelfordringar

binder

pärm, lösbladspärm

binding

bindande, förpliktande (avtal & kontrakt o.d.)

blade

blad (ej om papper)

board

bräda, skiva, styrelse

board-meeting

styrelsemöte

book, reserve

reservera, boka

booklet

broschyr

booth

bås, monter (på utställning), telefonhytt, kiosk, stånd

borrow

låna (låna in)

both

båda, båda två

bother, don't bother

bry sig, lägga sig i, låta bli att bry sig om

box

kartong, låda

boxcar

godsfinka, järnvägsvagn för paketgods, styckegods etc. (helt täckt)

brackets

parentestecken

branch

filial, gren, avdelningskontor

brand

märke, fabrikat, varumärke, varusort

break

brista, gå sönder

brief

kortfattad

brisk

livlig, uppfriskande

brochure, leaflet

broschyr ('leaflet' exempelvis ett vikt ark/papper)

broker's return

lastningsrapport (till skeppsmäklare)

bronze-colored

bronsfärgad

bucket out (bucket up)

ösa med hink, "hinka ut", bära i hink (NOTE buckle up= spänna fast sig)

built by Mr. Bean

byggt av någon

bulwark

reling, skyddsräcke, skyddsvall, skyddsvärn

bump

gupp, ojämnhet i t ex en vägbana e.d.

bumpy roads

guppiga vägar, dåliga vägar, "skakig färd"

bundle

knippe, knippa, bunt

burst

brista, spricka (om bubbla o.d.)

business

affärer

buy

köpa, handla

buyer

köpare

by air, by ship, by truck

med flyg/flygfrakt, med båt/sjöfrakt, med lastbil

by return (of post/mail)

omgående, med vändande post

C.O.D., Cash on Delivery

kontant vid leverans, efterkrav

cable, telegram

telegram

CAD; cash against documents

kontant mot dokument

cancel

annullera, återkalla

canned food

konserverad mat på burk, burkmat

canteen

matsal, personalmatsal

capital

stor bokstav, kapital, huvudstad

capitol

regeringsbyggnad i huvudstad (även delst), kupolformat tak

car dealer

bilhandlare (used car dealer= begagnatbilhandlare)

car phone, cell phone, cellular

biltelefon

cardboard

kartongpapp, wellpapp

cardboard box

papplåda, kartong

care about

bry sig om, bry sig

careful

noggrann

cargo

fartygslast

cargo boat, cargo ship, freighter

lastfartyg

cargo handling

lasthantering

cargo has shifted/moved

last/-en har förskjutits, flyttat sig

cargo space

lastutrymme

cargo, freight, load

last

carriage paid, carriage/freight paid to (CPT)

frakten betald, fraktfritt, fraktfritt till angiven plats

carriage/freight and insurance paid to (CIP)

frakt och försäkring betalda till (angiven plats)

carrier

transportör, speditör (även ett hangarfartyg)

carry, stock

ha i lager, ha på hyllan

carton

papp, pappkartong, men även cigarettlimpa

cartons of soap or cigarettes

små kartonger/mindre kartonger/limpor med tvål eller cigaretter

cases of doubt

tveksamma fall

cash

kontant, -er

cash discount

kassarabatt

cash register

kassaapparat

cask

fat, tunna (ett vinfat), en mindre tunna, kagge

cc, C.C., carbon copy

kopia

CEO, chief executive officer

VD i större företag eller koncern

chain

kedja, kätting

chairman, chair, chairperson

ordförande

Chamber of Commerce

handelskammare

change

byta, ändra, växelpengar

charge

debitera (att faktureras)

charterer, he/she who hires a ship for a purpose

befraktare, den som hyr/"chartrar" ett helt fartyg e.d.

chartering

chartring, befraktning, man hyr en komplett farkost/ett komplett färdmedel

Charter-Party (use of entire ship)

certeparti, befraktningsbrev, som B/L men man utnyttjar hela fartyget

cheap

billig, OBS! även i dubbel bemärkelse (dålig, undermålig)

check

att kontrollera, kolla

check (US), cheque (Br)

check

checkbook (US), cheque book (Br)

checkhäfte

checking account (US)

checkkonto, checkräkning

chipped

kantstött, flisigt

cif, cost insurance freight

säljaren betalar/svarar för kostnader, försäkring och frakt till namngiven hamn (t ex: CIF Göteborg)

CIP, carriage & insurance paid to

säljaren betalar till namngiven destination (t ex CIP Bend, OR, USA) -Se vidare CIF & CPT!

clear

rensa rent, rensa bort, klar (clear the deck= rensa/töm/lämna däcksytan)

clear through the customs

tullbehandla

clearly

tydligt

close a deal

avslut, göra ett affärsavslut, göra färdigt en transaktion

close an account

avsluta ett konto

closing

avslutning

COD; cash on delivery

efterkrav, postförskott, betalning vid leveransmottagandet

cogwheel

kugghjul

collect

inkassera, insamla, hämta

collect

insamla, inkassera, samla, samla på, samla in

collect-call

telefonsamtal som man beställer och där motagaren betalar samtalet

Collecting

inkassering, inkasso

collecting letter

kravbrev

Collections Department

inkassoavdelning, inkassosektion

commit a crime

begå ett brott

committed suicide

begick självmord, tog död på sig själv

commodity

handelsvara

compliments

hälsningar

concerned

bekymrad

conditions

villkor, förhållanden

confirm

konfirmera, bekräfta

connected to

ansluten till, kopplad till

connection

anslutning, koppling, koppling till

considerable

betydande

consign

överlämna eller leverera (formellt), överlåta till annans ansvar, sända

consignee

mottagare, den som får/övertar ansvaret för försändelsen

consigner

avsändare, leverantör

consignment

sändning

consist of

bestå av

contain

innehålla, innesluta

container crane, straddle carrier

kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc

contents

innehåll

continue, carry on

fortsätta

convenient

passande, smidigt

conveyance

överlåtelsehandling, för överföring av egendom från säljare till köpare

convince

övertyga

cooperate

samarbeta

copy

kopia, kopiera, exemplar

costly

dyrbar

counter offer

motbud, motanbud

CPT, carriage paid to (…named place of destination)

frakt betald till (namngiven destinationsort) -Se vidare CIF & CIP!

crack, split, burst

brista= spricka, spricka/spräcka om material e.d.

crate

spjällåda, häck, packlår (emballage för maskin, motor, motorcykel, möbel e.d.)

currency

valuta ($, £, DM, Dkr, Nkr, SEK)

current

ström (både el- och vatten), gängse, gällande

curriculum vitae

meritförteckning, resumé

curtail

minskning, avkortning, sammandragning, kapning av

custom, customs (traditions)

sed, sedvänja, sedvänjor

customs

tull, tullverk

cut

skära, hugga, klippa

CV, curriculum vitae, résumé

meritförteckning, levnadsbeskrivning

CWO, cash with order

likvid/betalning med beställning/-en

D/A; documents against acceptance

dokument mot accept, dok överlämnas till köparen när han accepterat säljartratta

D/O, delivery order

leveransinstruktion, leveransanvisningar

D/P; documents against payment

dokument mot betalning

damage

skada, åsamka skada

DDP; delivered duty paid

fritt förtullat

deal, make a deal

göra (en) affär, träffa en överenskommelse

dealer

handlare

debt

skuld

decrease

minska, minskning (minska även 'lower')

deduct

dra av, dra ifrån, sänka pris e.d.

deductible

avdragsgill

deduction

avdrag, skatteavdrag e.d.

delay

dröjsmål, försening

delete

stryka, ta bort

deliver

leverera

delivery

leverans

delivery truck

godsbil, paketbil

delivery/shipping cost

leveranskostnad

demand

efterfrågan, kräva, fordra

demijohn, carboy

damejeanne av glas (av slag som ibland används vid hemtillverkning av vin)

depart

avgå, åka iväg

departure

avgång

depend on

bero på, lita på

DEQ; delivered ex quay

fritt från hamn

DES; delivered ex ship

fritt från fartyg (fartygets namn angivet)

desire

önska, önskan

desk

skrivbord

desktop

skrivbordsskiva, även skrivbordsmodell av PC

deteriorate

försämra(s)

deterioration

försämring

difficulty

svårighet

disadvantage

nackdel

discharge

lossa gods, avlossa, tömma, lossning

disposal

förfogande

dispose of

göra sig av med, avyttra

dividend warrant

utdelningskupong, en check för utbetalning av avkastning

dock

hamnbassäng, docka (dry-dock= torrdocka)

dock

hamnplats, hamnbassäng, docka

dockage

kostnad eller pris för utnyttjande av hamnplats, bassäng (docka) e.d.

domestic

inhemsk, inlands-, hushålls-

down payment, dp

handpenning

dp, down payment, deposit, earnest

handpenning

draft

utkast

draw

dra, trassera, utställa

drawee

växelbetalare, trassat

drawer

trassent, utställare

drawing

ritning

drop

släppa, tappa

drop by parachute

släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm

drop off

släppa av, mindre avlastning

drop shipment

en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)

drum

fat (oljefat, bensinfat e.d.), tunna

drums

oljefat

due on the 31st of January

förfaller den 31 januari

due to weather conditions

på grund av väderleksförhållanden

e.g., for example

t.ex., till exempel

each, ea.

varje, vardera, per styck

early

tidig, -t (med hänvisning till tid e.d.)

ease

underlätta, lättnad

efficient

effektiv

employ

anställa

employ, employed

anställa, anställd

employee

anställd, den anställde (oftast löneanställd)

employer

arbetsgivare

enable

möjliggöra

enclose

bifoga, skicka med (tillsammans med)

enclosure

bilaga (Encl., Encls.)

engineer

tekniker, ingenjör, skötare (OBS! sällan ingenjör)

entire

hel, hela, alltihopa

envelope

kuvert

errand, errand boy

ärende, errand boy= springpojke

establish

etablera

estimate

uppskatta, kalkylera, en kalkyl, ett kostnadsförslag

ETA, estimated time of arrival

beräknad ankomsttid

even

till och med

ex warehouse

fritt (vårt) lager

ex works (EXW)

fritt (vår) fabrik

exceed

överskrida, passera

excess

överflöd, det som är över, för mycket av något

exchange

utbyta, växla

exhaust

avgaser (exhaust fumes)

exhaust system

avgassystem

exhausted

uttömd, utmattad

exhibit

ställa ut, utställa (på en utställning)

exhibition

utställning

expense

utgift

EXS; ex ship

fritt från fartyg (fartygets namn angivet)

extract

utdrag, t ex en delkopia av ett dokument etc.

fabric

tyg, textil

fail to notice

undgå att lägga märke till, missa, förbise

Faithfully yours, Yours faithfully

Högaktningsfullt

fare

biljettpris

FAS; free alongside ship

fritt fartygets sida, gods lev fritt långsides fartyget i inlastningshamnen

fasten

fastsätta, sätta fast, spänna fast

favor

gynna, göra en tjänst

fee

arvode, avgift

ferry

färja

file

arkivera, arkiv

final

slutgiltig

fine, pay a fine

böter, betala böter (ett bötesföreläggande)

fir, fir-tree

fura, tallträ, barrträ, -d (tall även pine)

fire hazard

brandfara

firm, a firm decision

bestämd, fastlagd (ett bestämt,orubbligt, beslut)

fit

passa, inpassning, passa in (hand i handske, gängor etc.)

flatcar, platform car

öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak

float

flyta, om saker & ting

flow

flyta, flöde, om vätska & vattendrag

fluid (flow= flöde)

flytande vätska

FOB; free on board

fritt ombord (fartyget i inlastningshamnen)

fold

vika (men även att ge sig, ge upp, "kasta in handduken" etc.)

FOM; free on motor

fritt lastbil

foot= 12 inches

0,3048 m [inch= 2,54 cm (25,4 mm), 3 feet= 1 yard]

for three years

i tre år

FOR; free on rail

fritt banvagn/järnvägsvagn

forecast, projection

prognos, prognosticera

forge

förfalska

forgery

förfalskning (bedrägeri= fraud, deceit)

fork-lift truck, fork-lift

gaffeltruck, truck för att lyfta pallar och gods etc. med

forward, to be forwarded

eftersända, eftersänds

founded

grundad/-t

fraud, deceit

bedrägeri (forgery= förfalskning)

free domicile

fritt köparens hemvist/lager

freight

frakt (frakta= ship)

freight car

järnvägsvagn för godstransporter, godsvagn

freight forwarder, forwarder

speditör

freightage

godstransport, priset/avgiften för denna transport, även frakt, last, lastning

freighter, cargo boat, cargo ship

lastfartyg

fulcrum

ett stöd, anhåll, för hävstång, brytjärn, lyftdon e.d.

gallon=4 quarts= 8 pints

4,55 L (Br), 3,79 L (US)

gear lever (Br), gear shift (US)

växelspak

general cargo ship

lastfartyg av traditionell typ, "blandlastfartyg", icke specialiserat lastfartyg

get hold of

få tag på/i, skaffa fram

go public

offentliggöra

goods

varor, gods, artiklar

gradual, gradually

gradvis, -t

GRN, goods received note

godsmottagningsbekräftelse

gross weight

bruttovikt

ground, earth (Br)

jord, jordning, jordanslutning (el/elektrisk)

guide, lead

vägleda, leda vägen

half fare, half price ticket

halvprisbiljett (t ex barnbiljett eller kampanjpris)

hand something over

överräcka, räcka över, räcka fram, överlämna

handle

hantera, sköta om, omhänderta, handtag

handy, convenient, useful

praktisk, behändig (smidig, lämplig, användbar)

hang in there

ge inte upp, tappa inte modet, kämpa på

hang on

dröja kvar, vänta

harbor

hamnanläggning, hamn (a port may have more than one harbor)

haul (pull, move or transport)

transportera, flytta, förflytta, forsla (road haulier= åkeri)

haulage costs

kostnader för vägtransport av godset

haulier (trucker)

åkeri, åkare (trucker also= chaufför) -Se Bilordlistan! ../Bil/Bilordlistan.htm

have (I have) money owing to (me)

(jag) ligger ute med pengar

have money owing to

ligger ute med pengar

hazard

fara, riskmoment (t ex fire hazard)

head for

ge sig iväg mot, vara på väg mot

heading

överskrift, rubrik

hearing

utfrågning, förhör, hörsel

hearing aid

hörselapparat, hörselhjälp, hjälp för hörseln

hearing protection

hörselskydd

height, ht.

höjd

heir

arvinge

hint

antyda, -n

hire, take on

leja (korttidsanställa), anställa

hoist

hissa (to hoist sail= att hissa segel), även en lyftanordning eller hiss

hold, cargo compartment

lastrum (lastrum i fartyg= hold)

hold, please hold, hold the line

var god dröj, vänta i telefonen

hole

hål

holiday

helg, högtid (OBS! vacation= semester i U.S.), U.K. & GB= semester

however

emellertid

hurry (speed up)

skynda, påskynda

hörselapparat

hearing aid

ICC; Incoterms (1990)

villkor enligt Internationella Handelskammaren

ILO

International Labour Union

immediate

omedelbar

immediately

omdelbart

implement

implementera, förverkliga, realisera, sätta i verket

improve

förbättra, bli bättre

in accordance with

enligt, i överensstämmelse med

in two weeks, in the morning

om två veckor, på morgonen

in writing, put it in writing

skriftligt (på papper)

in your favor

er/Er/dig tillgodo

inch

tum= 2,54 cm (25,4 mm), 12 inches= 1 foot, 3 feet= 1 yard

increase

öka, ökning

independent

självständig

inexpensive

billig

information

upplysningar

inherit

ärva

inheritance

arv

innumerable

oräknelig

inquire

förfråga, efterfråga

inquiry, enquiry

förfrågan, förfrågning

installment

avbetalning enligt plan

installment plan

avbetalningsplan

insurance

försäkring

insure

försäkra, ta en försäkring

intelligence

underrättelser, upplysningar, information

intent

avsikt (letter of intent= viljeförklaringsbrev)

intentional

avsiktlig, -t

interest

ränta

interest on arrears, overdue payment

dröjsmålsränta

inventive

uppfinningsrik

invite

bjuda in, inbjuda

invoice

faktura

involved

inblandad, inbegripen

irrevocable letter of credit

oåterkallelig remburs

issue

utfärda, ge ut, fråga (hot issue), utgåva (the July issue of this magazine)

item

artikel, post, punkt i ett protokoll etc.

itinerary

färdplan, resplan, resväg

J - Z


Business Glossary Two  - Där De svenska orden står först
... where you will find the Swedish column words come first!

 

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster