A                    G

swengdatorordlista

@, at vid, på (snabel-a, "kanelbulle" utläses/uttalas 'at' [ött] eller [aet])
access time åtkomsttid, den tid det tar att komma åt information i en dator, det kan gälla åtkomsttiden till en hårddisk eller till ett s.k. RAM-minne
ACM - Association for Computing Machinery världens största (?) org. verkar för bättre utbildningar, vetenskapligt & tekniskt, förbättrar kompetens för datorspecialister, grundades 1947, utger facktidningar, sponsrar konferenser för samverkan mellan högskolor & branschfolk
ACROBAT ett program från ADOBE som skapar och läser PDF-filer. Genom att använda ACROBAT, ACROBAT READER etc. kan man oavsett datormiljö (IBM, Mac, LINUX eller Windows) se texten likant. Dokumentet bevarar sitt originalutseende.
active badge En 'badge' är en inplastad id-bricka eller ett ID-kort som bärs inplastat, även en polisbricka, polislegitimation att bäras för identifikation. Här är det kanske mer en fråga om ett s.k. 'smartcard' e.d. med magnetslinga eller streckkod.
Active Server Page (ASP) en typ av webbsida som innehåller ett skript som körs av/ på en s.k. Webbserver
ad, advertisement annons
adaptor board ett kretskort som placeras/sätts i en tom kortplats/korthållare (slot) i en dator (microcomputer) för att styra/kontrollera en yttre apparat/tilläggsfunktion
ADC - Automatic Data Capture maskinell inläsning av data
add addera, lägga till, lägga ihop
add-on tillägg, påbyggnad, extra, extrafunktion, ett tilläggsprogram eller en tilläggsfunktion som (oftast) är till för att bredda eller komplettera ett tidigare installerat program
ADSL - Asymetric Digital Subscriber Line en teknik som syftar till att med högre hastighet än vanligt (kanske 50 ggr snabbare) kunna skicka data i befintliga telefonledningar, från början ett tänkt system för leverans av video till bostäder
ALU - arithmetic-logic unit ett av grundelementen i en CPU (= i en processor), den delen av en CPU där beräkningar och logiska arbeten/operationer/ utförs
analog, ANALOG grek. för 'liknande', data har man av tradition sett på som antingen 'analoga' eller 'digitala', man kan se analogt som liknande en klockvisarfunktion eller en termometers kvicksilverpelare medan det digitala är en exakthet (allt är ettor & nollor)
analogue, analog beskrivning av en svagt varierad signal utan avbrott
analysis analys
animation bilder, teckningar eller annan grafik som är rörliga eller har rörliga inslag, en rörelse
ANSI X12 en nordamerikansk EDI-standard, American National Standards Institute
ANX - Automotive Network Exchange säkrade förbindelser & globalt nätverk med internetteknik ("hosting, authentication & application services" för bilindustrin) i över 20 länder, B2B (http://www.anxo.com)
any key, "Press any key" vilken tangent som helst, "Klicka på vilken tangent som helst!"
applet programvara skrivet i/med kodspråket JAVA, därmed kan vissa presentationer etc. köras från användardatorn istället för att skötas av servern, och detta kräver att användardatorns webbläsare är anpassad till/för Java
application applikation, tillämpning, något applicerat
applications program ett program med vars hjälp man kan åstadkomma eller göra något såsom de vanligt förekommande s.k. Officeprogrammen (MS Office: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher & FrontPage) eller ett fakturerings- eller löneprogram
arkiv, arkivera, en fil, arkiverat dokument (även verktyget 'fil'!) file
ARP, Address Resolution Protocol en TCP/IP-process som översätter IP-adresser till Ethernetadresser vilket är ett naturligt krav för att TCP/IP skall kunna fungera med Ethernet
arrow pil  (OBS! 'pilkastningspil'= 'dart')
ASCII - American Standard Code for Information Interchange en standard som är till för att alla tecken, ettor & nollor, matas in på samma sätt och enligt samma principer för att senare kunna fungera och tolkas lika i olika datorer, detta är en standard av flera men anses av många vara den viktigaste
ASP - Application Service Provider application service provider, leverantör som tillhandahåller/förmedlar/ programvara/applikationsprogram från en datacentral & kunden ansluter sig via (t ex) Internet, OBS! icke att förväxlas eller sammanblandas med ASP (asp)= Active Server Page
at, @ vid, på (en "exakt" preposition, se Prepos1.htm) uttalas [öt] eller [aet] samt i samband med e-post vid tecknet '@' (=snabel-a, kanelbulle) -Look at me! -Be there at 8 sharp! -She's at the office. -Prices are now at such a low level…
ATM - Asynchronous Transfer Mode en överföringsteknik i telefon- och datornätverk för "höghastighet" (hög/stor bandbredd) utifrån gällande norm då begreppet myntades
ATM - automated teller machine uttagsautomat för pengar, b framförallt i U.S.A., förekommer idag vid både stora & små butikscentra, flygplatser och vid banker, vissa är kombinerade med servicebox
attach, attachment vidhäfta, bifoga resp. bilaga, något vidhäftat, vidhängande (jfr: 'enclose'= bifoga & 'enclosure'= bilaga, en lös sådan)
atto en förstavelse som betyder en "quintillionth" eller en miljarddels miljarddel, förkortas 'a' och skrivs i siffror som 10 "upphöjt till 18"
audio note ett digitaliserat ljudinslag som kan fästas vid/sammankopplas/införlivas med text eller grafik
AUI, Attachment Unit Interface kontaktdon för tjockt "Ethernetkablage" (jfr BNC-kontakt, kontaktdon för tunt Ethernetkablage, s.k. Thin Wire)
auxiliary storage, Secondary Storage diskar, disketter, magnetband etc. Se även sekundärminne!
AWC, Association for Women in Computing en stor organisation för kvinnor verksamma inom datorbranschen eller i datorrelaterad verksamhet
average genomsnitt, genomsnittlig
B, b, byte/baud byte är oftast en grupp av 8 binära tecken, bitar (bits), 1 Kbyte= 1024 byte eller 2 upphöjt till 10, en 'byte' oftast motsv ett tecken, 'byte' har med lagring att göra och 'baud' har med kommunikation att göra
b, short for/an abbreviation for byte or baud detta är en förkortning som används både om 'byte' och 'baud'. Översätts med 'byte' när man talar om lagringskapacitet, och 'baud' (baud rate) i samband med kommunikation eller kommunikationslösningar
B2B - business to business företag som inriktar sig på, eller inriktar en del av sin verksamhet på, affärer med andra företag, försäljningen är ej riktad mot konsument eller detaljhandel, en typ av verksamhet som blivit mer och mer vanlig även på Internet
back up att kopiera och lagra kopia av data, oftast i eller med en säskild "backupmaskin" (bandmaskin, en särskild enhet eller separat dator alt. en CD-brännare e.d.), man kopierar en hel enhet (en hårddisk eller en s.k. partition) alt. en eller flera
backspace key backstegstangent
backup processen, arbetet, att kopiera och lagra på eller i en särskild apparat för att bevara och skydda innehållet (datan)
barcode streckkod
barcode label en lapp (som t ex en prislapp) som innehåller en streckkod för optisk läsning/registrering
barcode reader streckkodsläsare
batch bunt, sats, parti, produktserie
batch program ett program som fungerar utan användarens eller terminals medverkan (sköter sig självt), exempel kan vara storskaliga uppdateringsprogram eller rapportsystem, men kan också finnas i s.k. hushållsprogram eller för hem/villafunktioner
Baud, baud en enhet för modulationshastighet, förändringar per sekund i en signal, tidigare använd om modemhastigheter som idag oftare uttrycks med Bps (bits per second)
BBS - Bulletin Board System en elektronisk anslagstavla, finns i många varianter och ofta med inloggningsförfarande för olika intressegrupper
BC, blind copy hemlig kopia skickas till denna adress, en särskild mottagarruta i ett e-postmeddelande där en "hemlig" adress skrivs. Övriga mottagare ser icke denna adress!
bit, binary digit, Binary Digit binär siffra, binära talsystemet innehåller bara två (2) sifror, 1 & 0, man kan också uppfatta en 'bit' som en del av ett tecken
Bitmap ett sätt att konstruera/bygga upp bilder med hjälp av punkter, ju fler punkter desto högre upplösning, bildrna som skapas kan oftast skrivas ut men kan inte förstoras hur som helst utan försämring, jfr vektorgrafik
blanket filt -OBS! Formulär & blankett = 'form' -Se vidare 'questionnaire'
bold [böuld] fetstil, -t, djärv (bald [bå:ld]= skallig, flintis)
boot, reboot starta om "operativet"/operativsystemet/systemprogrammmet (reload the operating system)
boot, reboot starta om "operativet"/operativsystemet/systemprogrammmet (reload the operating system)
box ask, kartong, låda; text box= dialogruta
brain, brains hjärna, förstånd, huvud
broadband bredband, digital överföring av information, standard saknas, definition idag är att bredband innebär hastigheter på 5 Mbit/s i båda riktningarna. 2 Mbit/s enl IT-propos!
BSD, popular version of UNIX en populärversion av operativsystemet (OS) UNIX som har specificerats av Berkeleyuniversitetet i Kalifornien (California) som ligger "på andra sidan Oakland-Bay Bridge från San Francisco" (öster S.F.)
button knapp   (OBS, tangent på tangentbord= key) [tangentbordet består av tangenter], and you press a key...
byte en lagringskapacitetsterm, storleksbegrepp, 1 byte= 8 bits, 1 (en) byte rymmer/"lagrar" ett tecken, en bokstav eller en siffra, en grupp om åtta bitar och den mängd som krävs för att kunna sätta samman en bokstav enligt ASCII-formatet
C strukturerat programmeringsspråk, från början utvecklat ihop med UNIX, C är sedan många år ett av de populäraste programmeringsspråken med bra definition och ett fåtal hinder för programmeraren (C++ objektorienterad efterföljare till C, nu på frammarsch)
CA - Certification Authority utgivare av s.k. 'smart cards' med nycklar & certifikat för att garantera elektroniska handelspartners äkthet
cache ett litet dedicerat RAM-minne som används för mellanlagring och för att öka hanteringshastigheten mellan t ex vanligt RAM & HD (anv av cacheminne möjliggör anv av billigare  & enklare RAM)
CAD, Computer Aided Design datorstödd konstruktion, där ritningar och beräkningar för en produkt har gjorts med hjälp av dator
CAM, Computer Aided Manufacturing datorstödd tillverkning, dator/-er styr tillverkningen eller en tillverkningsprocess
capital kapital, pengar, huvudstad
capital versal, stor bokstav (small capital= kapitäl)
CapsLock, capitals locked låst för endast stora bokstäver (versaler)
CC,carbon copy kopia skickas till, en särskild mottagarruta i ett e-postmeddelande där en "andra adress" skrivs om man vill skicka en kopia till någon
CD ROM disc Läsbar skiva om ca 680 MB, ca ½ tim video
CD-R disc Detta är en "lagringsbar"skiva. Med hjälp av s.k. "CD-brännare" kan man "fylla" denna skiva en gång men sedan är den "färdig". För att kunna läsas i vilken dator (CD-spelare) som helst så måste den vara "stängd= closed" och därmed kan man inte lägga till
CD-RW disc Denna skiva är "återskrivningsbar" och kan användas som en diskett; spara, radera, ersätta & spara igen etc. Både denna skiva och CD-R kan vanligtvis bara läsas i CD-brännare fram till att de är stängda= closed! Härefter "läses" de av/i många vanliga CD R
character tecken, bokstav, karaktär  (att ge ett tecken, signalera visuellt= give a sign)
check kontrollera, "kolla"
checkbox en komponent ofta i form av en liten fyrkantig ruta som ofta finns i en s.k. dialogruta där en inställning eller bekräftelse skall göras. Vid klickning på/i rutan så blir det ett kryss eller en bock i rutan vilken försvinner vid klickning.
chip komponent med ett stort antal elektroniska kretsar, kiselskiva på vilken anbringas elektroniska komponenter i form av integrerade kretsar. 'chips' utgör grundbitar/byggklotsar i datorn, kan utföra beräkningar och andra uppgifter mm, kiselbricka, krets
choose välja (i största allmänhet) (choice= ett sådant val)
CIM, Computer Integrated Manufacturing datorintegrerad tillverkning, tillverkningsprocessen har integrerats från konstruktion (CAD) ända ut till produktion (CAM)
cinnamon roll kanelbulle, bulle (kanelbulle, även kallat 'snabel-a'= @ uttalas '[ött] eller [aet])
clock klocka (apparaten, men dock icke tiden!) -It's 2:45 /-"What time is it?" eller "What's the time?" = Vad är klockan?
CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor en slags integrerad krets som används i processorer och minnen
coffeebreak, pause, take a break, have a cup of coffee or tea fika, kafferast, dricka kaffe eller te, (take a break)
communicate kommunicera, meddela
communication kommunikation, meddelande, kontakt
computer dator
conductor ett material genom vilket elektrisk ström kan flöda/transporteras/röra sig, se vidare 'semiconductor'
connect koppla samman, koppla ihop, sammankoppla, binda samman
connection förbindelse, koppling, samband
content, contents innehåll (contain= innehålla, container= behållare, "förvaringsbehållare")
cookbook ett dokument som steg-för-steg beskriver hur ett program skall installeras och användas (originalbetydelse, huvudbetydelse= kokbok)
copy kopia, att kopiera, även "ett exemplar" (-Please, get me a copy of today's newspaper.)
CPU, Central Processing Unit processor, en liten kvadratcentimeter stor tingest som består av miljoner  transistorer. En processor utför beräkningar, tolkar och utför prgrm-instruktioner, styr alla processer & fungerar som hjärna i datorn. En av delarna i CPU är ALU. Se ALU!
cuddle, make out, making out, pet  hångla, kela intimt
cunt, vagina, beaver vagina, fitta, snippa, mus, mutta
cursor markör, ett blinkande streck på bildskärmen, där strecket blinkar placeras det du skriver eller infogar
cut klippa, skära, hugga (även ett skärsår, "ett huggmärke", "ett klipptag" med saxen etc (-Lägg av med det där genast!= Cut that out right away!)
Danish wienerbröd, dansk, -a, -t
data data, uppgifter, inskrivet material, antecknad information med hjälp av dator, i Sverie ofta förväxlat med 'dator'
default utgångsläge, standardinställning, "normalläge", utgångsposition om ingen annan inställning eller justering görs så gäller detta… Ofta är detta ett slags antagande, eller en grundinställning i ett visst system eller i en viss miljö.
delete ta bort, radera (erase= sudda)
density täthet, packnings-/lagringstäthet på disketter, enkel densitet= Single Density, UHD= Ultra-High Density etc.
DES Data Encryption Standard, symmetrisk algoritm för att ge ett medelande äkthetsbevis
describe beskriva
desktop computer 'desktop' är vilken PC eller s.k. workstation som helst som får plats på ett skrivbord
device apparat
dial ringa upp, ringa (dialling up= att via, eller med hjälp av, ett modem koppla samman en dator med en annan som är avlägset placerad)
dialog box dialogruta; där något skall skrivas in, väljas, kompletteras etc.
disc skiva, CD Rom-skiva etc.
disk en lagringsbar rund magnetisk skiva, informationen lagras via "magnetisk kodning"
disk hårddisk, fast disk
diskette, floppy disk diskett, ett billigt och "lättrörligt" lagringsmedium som finns i olika storlekar: 8" (20,32 cm), 51/4" (13,3 cm) & 3½" - 1,44 MB-(9 cm)
DMA, Direct Memory Access metod som tillåter minnesadressering utan att gå via CPU, DMA möjliggör överföring av hela datablock från en periferienhet (t ex en disk) till datorns arbetsminne via bussen utan inblandning av processorn vilket ger tidsvinster men ökar systemets komplexi
DNI Direct Neutral Interface, ett "neutralt gränssnitt" som enligt vissa kan komma att ersätta s.k. 'VR headsets' i framtiden (något som stimulerar hjärnceller annorlunda).
dot punkt, prick (punkt i interpunktion, rättskrivning= stop, final stop)
draft skiss, utkast, skissa (draft, draft beer= fatöl, öl i tappkran)
draw rita, teckna och kan även betyda ibland att dra (-You've got to draw the line somewhere, haven't you?), oftast är dra, draga= pull, dra om släpvagn o.d.= haul
drawback nackdel  (hake= catch)
drive enhet, lagringsenhet
DTP desktop publishing
DVD, Digital Versatile Disc, Digital Video Disc ett optiskt lagringsmedium med väsentligt större kapacitet än en CD ROM-skiva. Denna "lagringsskiva" med upp till ca 5 (4,7) GB lagringskapacitet, liknar till det yttre en CD ROM-skiva. Kapaciteten beräknas inom kort vara 17 GB.
EAN European Article Numbering Association, branschstandard för streckkoder & EDI
EDIFICE EDI Forum for Companies with Interests in Computing and Electronics, den europeiska elektronikindustrins EDI-projekt
edit redigera, editera
elect välja, välja en representant, göra/genomföra ett politiskt val, jfr med select, selected där någon blivit utvald, ofta genom säskild gallring, & choose som är mer att välja i största allmänhet (-You know I'll choose you anytime!), I'll choose the green
enclose, enclosure bifoga, bilägga resp. bilaga
English - Swedish engelska - svenska
entire hela, allt
erase radera, sudda, ta bort
error fel, ett fel, en felaktighet, något som icke fungerar
execute utföra, exekvera, verkställa (avrätta) / utföra en programinstruktion, köra ett program, 'execute' & 'run' är oftast synonyma i datorns värld
fail, fuck-up misslyckas, fallera (mankera) / (go wrong), F-word
fault ett fel, en "miss" ("Whose fault is this?"= Vems fel är detta?)
FDD - floppy disk drive diskettenheten
feed mata, mata in, föda upp med mat etc.
festa party, feast (festa-fira= celebrate)
FET - field effect transistor en transistor i vilken ström mellan "a source terminal and a drain terminal" kontrolleras av "variable electric field", ger låg strömförbrukning
figure siffra, figur, men också verbet att räkna ut, "lura ut något" = Figure something out. I can't make anything out of this. Can you figure it out?
fika, kafferast, dricka kaffe eller te, (take a break) pause, take a break, have a cup of coffee or tea, …
file arkiv, arkivera, en fil, arkiverat dokument (även verktyget 'fil'!)
filing cabinet dokumentskåp, mappskåp av typ för hängmappar etc.
find finna, hitta, söka efter (söka efter även 'search' & 'search for')
firmware systemmjukvara, en del av ett OS (operativsystem) och som finns i ROM
fit passa, passa in, anpassa (oftast fysiskt, mekaniskt etc) -That suits me just fine! (=Det passar mig alldeles utmärkt!), -I'm not suited for this. (=Jag passar inte för detta.) OBS! -Are you fit for it? (=Är du i bra form/skick för det?)
flicker den snabba ökningen eller minskningen av ljusstyrkan på en bildskärm/datorskärm, flimmer
flush spola, skölja ned, spolning som i en toalett e.d. -OBS! Ej att förväxlas med 'flash' som är blixtljus som t ex kamerablixt e.d., blixtra samt något därmed förenligt såsom 'flashy'
fold vika, vika ihop  ("vika ner sig"= ge upp, "lägga av", give it up etc)
folder mapp, katalog
fondle, caress, pet, stroke  smeka
font typsnitt, teckensnitt
footer sidfot, det som kan finnas längst ned på varje sida i ett dokument, skrivs in en gång och "följer med" dokumentet oavsett sidantal (Funktionen återfinns i flera program under menyradens Visa, Infoga eller Redigera)
form formulär, blankett (OBS! 'blanket'= filt)
forward, send on, pass on vidarebefordra, skicka vidare, framåt
frame ram, tavelram, ruta-bildruta, rama in -OBS! Men också i betydelsen "utsatt för en komplott"= framed (lurad, utsatt för en komplott, utsatt för konspiration etc. -"He was framed from the very beginning!")
fuck, sexual intercourse, mate, copulate, breed, make love knulla, pippa ("ligga")
G, giga ett prefix som betyder 1.000.000.000 (1 miljard) = 'one billion' eller 'one thousand million'! OBS! kommatecken i engelskan OBS! 1,000,000,000 (alt mellanrum)
game lek, spel, vilt (jakt)
games lekar, spel
gateway en apparat eller arrangemang som binder samman två nätverk på ett för användarna synligt sätt, till skillnad från användningen av en s.k. 'bridge' då man inte ser sammankopplingen som användare
GB, Gigabyte 1.073.741.824 eller 230 bytes eller ung. en miljard bytes, en miljon kilobytes, eller ett tusen megabytes
get få, komma, hämta, skaffa, bli mm (-"Get up!" -"Get moving!")
GHz, gigahertz en frekvens, hastighet, på en miljard (1.000.000.000) gånger en sekund ("a frequency of one billion times a second")
giga, G 10 upphöjt till 9 = 1000000000 (decimalsystem) eller (som binära tal) 2 upphöjt till 30 = 1073741824 (en miljard)
glare blända, bländning, skimmer, reflex/-er från en bildskärm eller annan källa
glyph Detta är benämning för formen på ett bokstavstecken (en bokstav= font). Till exempel så är kursivt "a" och "ett vanligt a" ("normal-a" /romerskt a) olika varianter (= "glyphs") för samma alfabetiska tecken
graphics tablet ett "ritunderlägg" att användas i kombination med en s.k. 'lightpen' för att rita, göra ritningar & skisser etc. precis som att rita på ett vanligt papper
ground mark, jord, jordanslutning, jordkabel etc
GUI - graphical user interface grafiskt användargränssnitt, se bl a 'WIMP' system, vilket i praktiken innebär att man kan arbeta med mus & "dialogrutor" ('dialog box'), "mushanterat arbete"
gutter (page & print setup) häftyta, häftområde för häftning eller sammanfogning på annat sätt genom t ex spiralfogning av sidor till ett häfte e.d., vanligtvis i vänstermarginalen men kan även förekomma högst upp i en sidlayout /'gutter' även 'rännsten', en ränna för avvattning
hardware hårdvara
header sidhuvud, det som kan finnas längst upp på varje sida i ett dokument, skrivs in en gång och "följer med" dokumentet oavsett sidantal (Funktionen återfinns i flera program under menyradens Visa, Infoga eller Redigera)
header sidhuvud, det som kan finnas längst upp på varje sida i ett dokument, skrivs in en gång och "följer med" dokumentet oavsett sidantal (Funktionen återfinns i flera program under menyradens Visa, Infoga eller Redigera)
hole hål, ett hål  (Not to be confused with - får icke sammanblandas/förväxlas med 'whole' = hela, hel, allt)

 

H - M

swengdatorordlistan

H - M     N- R     S - Z     S - Z

 

 

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster