-UKRAINA invaded by Putins Russia
   
         
Verb, är de ord som talar om vad som händer, sker, görs, utförs...-Utan verb, inget liv!
Här visas endast några viktiga verb

verbs y2K

1 stå fast vid, bida, vänta, vara förpliktad abide abode  abode 
2 stå fast vid, bida, vänta, vara förpliktad abide abided abided
3 vara be was been
4 bära, föda, ha, ha i minnet, uthärda bear  bore born/e/
5 slå (regelbundet, flera slag), besegra beat  beat beaten
6 bli, klä, passa become became become
7 börja begin began begun
8 böja bend   bent bent
9 beröva bereave bereft bereft 
10 beröva bereave bereaved bereaved
11 bönfalla beseech besought besought
12 bönfalla beseech beseeched beseeched
13 bjuda (på auktion) bid bid bid
14 binda, sammanbinda, sätta fast, sätta ihop bind bound bound
15 bita, bitas bite bit bitten
16 blöda bleed bled bled
17 blåsa blow blew blown
18 bryta, avbryta, ha/slå sönder, gå sönder break broke broken
19 uppföda & föda upp (om djur) föda, alstra, vara havande, ge  (avkastning) breed bred bred
20 ha med sig, medföra bring brought brought
21 sända, om radiosändning broadcast broadcast broadcast
22 bygga build built built
23 brinna, bränna burn burnt burnt
24 brista, spricka burst burst burst
25 köpa, "gå på"= acceptera, låta sig luras buy bought bought
27 gjuta, kasta cast cast cast
28 fånga catch caught caught
29 välja choose chose chosen
30 klyva (i klyftor o.d.), dela isär, klyva i två delar cleave  cleft cleft
31 klyva (i klyftor o.d.), dela isär, klyva i två delar cleave  clove clove
32 klyva (i klyftor o.d.), dela isär, klyva i två delar cleave  cleaved cleaved
33 hålla fast, klamra sig cling clung clung
34 komma come came come
35 kosta (om kostnad-om en vara används 'be'; am-are-is!) cost cost cost
36 smyga, krypa creep crept crept
37 skära, hugga, klippa cut cut cut
38 handla med, ha att göra med deal dealt dealt
39 gräva, förstå, fatta, gilla dig dug dug
40 göra do   did done
41 /// OBS! GRAMMATIK; do-omskrivningen saknar svensk motsvarighet /// do        did done
42 rita, teckna, dra  draw drew drawn
43 drömma dream dreamt dreamt
44 drömma dream dreamed dreamed
45 dricka drink drank drunk
46 köra drive drove driven
47 äta eat ate eaten
48 falla, ramla fall fell fallen
49 mata, mata in/på feed fed fed
50 känna sig, må feel  felt felt
51 slåss, kämpa  fight fought fought
52 hitta, finna find found found
53 fly flee fled fled
54 slänga fling flung flung
55 flyga fly flew flown
56 slänga forget forgot forgotten
57 frysa djupfrysa= deepfreeze freeze froze frozen
58 få, komma, hämta, skaffa, bli, ta sig get got got
59 få, komma, hämta, skaffa, bli, ta sig get got gotten
60 ge, giva, avge give  gave given
61 åka, resa, färdas & endast ibland = 'gå', gå= 'walk' eller 'stroll' go went gone
64 mala, slipa, smärgla grind ground ground
65 växa, odla grow grew grown
66 hänga, om saker och ting hang hung hung
67 hänga, som avrättningsmetod hang hanged hanged 
68 ha have   had had
69 höra hear   heard heard 
70 gömma hide hid hidden
71 träffa, slå hit hit hit
72 hålla hold held held
73 såra, skada, skada (en person), såra (bildlig betyd), göra ont hurt hurt hurt
74 behålla, hålla kvar, förvara, hålla sig keep kept kept
75 knäböja kneel knelt knelt
76 knäböja kneel kneeled kneeled
77 veta, kunna, känna till know knew known
78 lägga (något) lay laid laid
79 leda, föra, föra fram lead led led
80 luta sig  lean leant leant
81 hoppa leap leapt leapt
82 lära in, lära sig, få veta, få reda på learn learnt learnt
83 lära in, lära sig, få veta, få reda på learn learned learned
84 lämna, ge sig av, åka iväg leave left left
85 låna ut, utlåna lend lent lent
86 låta, upplåta, hyra ut, hyra (Br) / (rent= hyra, hyra ut, AE) let let let
88 ligga lie lay lain
89 tända light lit lit
90 förlora, tappa bort lose lost lost
91 tillverka, göra, skapa, konstruera, göra ett utkast, klara av make made made
92 mena, betyda mean meant  meant
93 möta, mötas meet met met
94 meja, meja ned, klippa & slå om gräs o.d. mow mowed mown
95 betala, löna sig pay  paid paid
97 betala, löna sig pay  payed payed
98 sätta, ställa, lägga put put put
99 sluta, stoppa, stanna, upphöra med, "lägga av med" quit quit quit
100 läsa read read read
101 rida, åka, köra ride  rode ridden
102 ringa ring  rang rung
103 stiga upp, gå upp ('raise'= lyfta, höja) rise rose risen
105 springa, rinna, sköta, ha hand om run  ran run
106 såga saw sawed sawn
107 säga say said said
108 se, förstå, träffas see saw seen
109 söka, leta, leta efter seek sought sought
110 sälja sell sold sold
111 skicka, sända send sent sent
112 ställa in, justera set set set
113 sy sew sewed sewn
114 skaka shake shook shaken
115 skina shine shone shone
116 skjuta shoot shot shot
117 visa, visa upp, visa fram, uppvisa show showed shown
118 krympa, sluta sig inom sig själv, retirera (mentalt) shrink shrank shrunk
119 stänga shut shut shut
120 sjunga sing sang sung
121 sänka, sjunka, sänka ned sink sank sunk
122 sitta sit sat sat
123 sova sleep slept slept
124 glida, skjuta åt sidan slide slid slid
125 slunga sling slung slung
126 slinka, smyga slink slunk slunk
127 lukta smell smelt smelt
128 så (om frö & säd o.d.) sow sowed sown
129 tala (prata= 'talk') speak spoke spoken
130 skynda, köra fort, öka speed sped sped
131 skynda, köra fort, öka speed speeded speeded
132 stava spell spelt spelt
133 spendera, tillbringa, göra av med spend spent spent
134 spilla spill spilt spilt
135 spinna, snurra spin spun spun
136 spotta spit spat spat
137 klyva, fläka isär split split split
138 fördärva, förstöra, skämma bort, skämma spoil spoilt spoilt
139 fördärva, förstöra, skämma bort, skämma spoil spoiled spoiled
140 sprida, breda på (smörgås), breda ut, utbreda spread spread spread
141 hoppa upp, hoppa, hoppa fram, slita fram  spring sprang sprung
142 stå, stå ut med, ställa   stand stood stood
143 stjäla steal   stole stolen
144 fastna, sticka, sitta fast, fästa stick stuck stuck
145 stinga, sticka (insektsbett o.d.) sting stung stung
146 stinka, lukta illa & starkt stink stank stunk
147 gå med långa steg, kliva stride strode stridden
148 gå med långa steg, kliva stride strode strode
150 slå till, slå (om klockor och enstaka slag) strike struck struck
151 sträva, "slit & släp" strive strove striven
152 sträva, "slit & släp" strive strived strived
154 svära swear   swore sworn
155 svettas sweat   sweated sweated
156 svettas sweat   sweat sweat
157 sopa, sopa rent, göra rent hus, svepa  sweep swept swept
158 simma swim   swam swum
159 gunga, svänga, svinga swing swung swung
160 ta take   took taken
161 lära ut, undervisa teach taught taught
162 riva sönder, riva itu  tear tore torn
163 berätta, tala om tell told told
164 tycka, tänka, tro think thought thought
165 kasta throw   threw thrown
166 stöta, framstöta, skjuta fram  thrust thrust thrust
167 vakna wake   woke woken
168 ha på sig, bära (om kläder o.d.) wear wore worn
169 väva weave   wove woven
170 gifta sig med, vigas  wed wed wed
171 gifta sig med, vigas  wed wedded wedded
172 gråta weep   wept wept
173 väta, väta ned, blöta ner, "wet your pants"= kissa på sig wet wet wet 
174 väta, väta ned, blöta ner, "wet your pants"= kissa på sig wet wetted  wetted
175 vinna, segra win won won
176 veva, veva upp, skruva upp (om urverk), vrida, slingra, slingra sig, snirkla, vindla, linda tätt, spola, vira tråd tätt som på en spole etc.  wind wound wound
177 vrida, vrida ur (om vatten), att två sina händer, vrida nacken av en fågel wring wrung wrung
178 skriva write wrote written
74 behålla, hålla kvar, förvara, hålla sig keep kept kept
163 berätta, tala om tell told told
9 beröva bereave bereft bereft 
10 beröva bereave bereaved bereaved
95 betala, löna sig pay  paid paid
97 betala, löna sig pay  payed payed
14 binda, sammanbinda, sätta fast, sätta ihop bind bound bound
15 bita, bitas bite bit bitten
13 bjuda (på auktion) bid bid bid
6 bli, klä, passa become became become
17 blåsa blow blew blown
16 blöda bleed bled bled
23 brinna, bränna burn burnt burnt
24 brista, spricka burst burst burst
18 bryta, avbryta, ha/slå sönder, gå sönder break broke broken
22 bygga build built built
4 bära, föda, ha, ha i minnet, uthärda bear  bore born/e/
8 böja bend   bent bent
11 bönfalla beseech besought besought
12 bönfalla beseech beseeched beseeched
7 börja begin began begun
45 dricka drink drank drunk
43 drömma dream dreamt dreamt
44 drömma dream dreamed dreamed
48 falla, ramla fall fell fallen
144 fastna, sticka, sitta fast, fästa stick stuck stuck
53 fly flee fled fled
55 flyga fly flew flown
57 frysa djupfrysa= deepfreeze freeze froze frozen
58 få, komma, hämta, skaffa, bli, ta sig get got got
59 få, komma, hämta, skaffa, bli, ta sig get got gotten
28 fånga catch caught caught
138 fördärva, förstöra, skämma bort, skämma spoil spoilt spoilt
139 fördärva, förstöra, skämma bort, skämma spoil spoiled spoiled
90 förlora, tappa bort lose lost lost
60 ge, giva, avge give  gave given
170 gifta sig med, vigas  wed wed wed
171 gifta sig med, vigas  wed wedded wedded
27 gjuta, kasta cast cast cast
124 glida, skjuta åt sidan slide slid slid
172 gråta weep   wept wept
39 gräva, förstå, fatta, gilla dig dug dug
159 gunga, svänga, svinga swing swung swung
147 gå med långa steg, kliva stride strode stridden
148 gå med långa steg, kliva stride strode strode
70 gömma hide hid hidden
40 göra do   did done
68 ha have   had had
20 ha med sig, medföra bring brought brought
168 ha på sig, bära (om kläder o.d.) wear wore worn
38 handla med, ha att göra med deal dealt dealt
52 hitta, finna find found found
81 hoppa leap leapt leapt
141 hoppa upp, hoppa, hoppa fram, slita fram  spring sprang sprung
72 hålla hold held held
33 hålla fast, klamra sig cling clung clung
66 hänga, om saker och ting hang hung hung
67 hänga, som avrättningsmetod hang hanged hanged 
69 höra hear   heard heard 
165 kasta throw   threw thrown
30 klyva (i klyftor o.d.), dela isär, klyva i två delar cleave  cleft cleft
31 klyva (i klyftor o.d.), dela isär, klyva i två delar cleave  clove clove
32 klyva (i klyftor o.d.), dela isär, klyva i två delar cleave  cleaved cleaved
137 klyva, fläka isär split split split
75 knäböja kneel knelt knelt
76 knäböja kneel kneeled kneeled
34 komma come came come
35 kosta (om kostnad-om en vara används 'be'; am-are-is!) cost cost cost
118 krympa, sluta sig inom sig själv, retirera (mentalt) shrink shrank shrunk
50 känna sig, må feel  felt felt
25 köpa, "gå på"= acceptera, låta sig luras buy bought bought
46 köra drive drove driven
79 leda, föra, föra fram lead led led
88 ligga lie lay lain
127 lukta smell smelt smelt
80 luta sig  lean leant leant
85 låna ut, utlåna lend lent lent
86 låta, upplåta, hyra ut, hyra (Br) / (rent= USA, AE) let let let
78 lägga (något) lay laid laid
84 lämna, ge sig av, åka iväg leave left left
82 lära in, lära sig, få veta, få reda på learn learnt learnt
83 lära in, lära sig, få veta, få reda på learn learned learned
161 lära ut, undervisa teach taught taught
100 läsa read read read
64 mala, slipa, smärgla grind ground ground
49 mata, mata in/på feed fed fed
94 meja, meja ned, klippa & slå om gräs o.d. mow mowed mown
92 mena, betyda mean meant  meant
93 möta, mötas meet met met
101 rida, åka, köra ride  rode ridden
102 ringa ring  rang rung
42 rita, teckna, dra  draw drew drawn
162 riva sönder, riva itu  tear tore torn
108 se, förstå, träffas see saw seen
158 simma swim   swam swum
122 sitta sit sat sat
120 sjunga sing sang sung
114 skaka shake shook shaken
111 skicka, sända send sent sent
115 skina shine shone shone
116 skjuta shoot shot shot
178 skriva write wrote written
130 skynda, köra fort, öka speed sped sped
131 skynda, köra fort, öka speed speeded speeded
37 skära, hugga, klippa cut cut cut
126 slinka, smyga slink slunk slunk
125 slunga sling slung slung
99 sluta, stoppa, stanna, upphöra med, "lägga av med" quit quit quit
5 slå (regelbundet, flera slag), besegra beat  beat beaten
150 slå till, slå (om klockor och enstaka slag) strike struck struck
51 slåss, kämpa  fight fought fought
54 slänga fling flung flung
56 slänga forget forgot forgotten
36 smyga, krypa creep crept crept
157 sopa, sopa rent, göra rent hus, svepa  sweep swept swept
123 sova sleep slept slept
133 spendera, tillbringa, göra av med spend spent spent
134 spilla spill spilt spilt
135 spinna, snurra spin spun spun
136 spotta spit spat spat
140 sprida, breda på (smörgås), breda ut, utbreda spread spread spread
105 springa, rinna, sköta, ha hand om run  ran run
132 stava spell spelt spelt
103 stiga upp, gå upp ('raise'= lyfta, höja) rise rose risen
145 stinga, sticka (insektsbett o.d.) sting stung stung
146 stinka, lukta illa & starkt stink stank stunk
143 stjäla steal   stole stolen
151 sträva, "slit & släp" strive strove striven
152 sträva, "slit & släp" strive strived strived
2 stå fast vid, bida, vänta, vara förpliktad abide abided abided
142 stå, stå ut med, ställa   stand stood stood
112 ställa in, justera set set set
119 stänga shut shut shut
166 stöta, framstöta, skjuta fram  thrust thrust thrust
155 svettas sweat   sweated sweated
156 svettas sweat   sweat sweat
154 svära swear   swore sworn
113 sy sew sewed sewn
128 så (om frö & säd o.d.) sow sowed sown
106 såga saw sawed sawn
73 såra, skada, såra (bildlig betyd), göra ont hurt hurt hurt
107 säga say said said
110 sälja sell sold sold
21 sända, om radiosändning broadcast broadcast broadcast
121 sänka, sjunka, sänka ned sink sank sunk
98 sätta, ställa, lägga put put put
109 söka, leta, leta efter seek sought sought
160 ta take   took taken
129 tala (prata= 'talk') speak spoke spoken
91 tillverka, göra, skapa, konstruera, göra ett utkast, klara av make made made
71 träffa, slå hit hit hit
164 tycka, tänka, tro think thought thought
89 tända light lit lit
19 uppföda & föda upp (om djur) föda, alstra, vara havande, ge  (avkastning) breed bred bred
167 vakna wake   woke woken
3 vara be was been
77 veta, kunna, känna till know knew known
176 veva, veva upp, skruva upp (om urverk), vrida, slingra, slingra sig, snirkla, vindla, linda tätt, spola, vira tråd tätt som på en spole etc.  wind wound wound
175 vinna, segra win won won
117 visa, visa upp, visa fram, uppvisa show showed shown
177 vrida, vrida ur (om vatten), att två sina händer, vrida nacken av en fågel wring wrung wrung
29 välja choose chose chosen
1 vänta, stå fast vid, vara förpliktad, bida abide abode  abode 
173 väta, väta ned, blöta ner, "wet your pants"= kissa på sig wet wet wet 
174 väta, väta ned, blöta ner, "wet your pants"= kissa på sig wet wetted  wetted
169 väva weave   wove woven
65 växa, odla grow grew grown
61 åka, resa, färdas & endast ibland = 'gå', gå= 'walk' eller 'stroll' go went gone
47 äta eat ate eaten
41 /// OBS! GRAMMATIK; do-omskrivningen saknar svensk motsvarighet /// do        did done

                      
            
© Swengelsk, KB ®
Webmaster