English, engelska

     Swedish, svenska  
 [Nationalitetsord har stor bokstav (Capital letter) i engelskan]

accept

godkänna, (intyg= certificate, intyga= certify), testimonial

aft

i eller nära aktern eller akterskeppet, akterut

aftercabin

akterhytt

afterdeck

akterdeck,   quarterdeck= halvdäck,  upphöjt= poop

aftermost, the sternmost

aktersta, längst akterut,   ( på land ="längst bak")

agree, agree on

komma överens, samtycka, hålla med om

agreement

överenskommelse, avtal

ahead of, ahead

för om, för ut ('för om' eller 'framåt' inombords= forward)

alternator

växelströmsgenerator (även generator= 'generator')

AM, am, ante meridiem (fr Latin)

ante meridiem vilket betyder före klockan 12:00; --Tänk "After Midnight"!

American ton, tonne, metric measure 1,000 kg 

0.984207 imperial ton

anchor

ankare (drop/let go the anchor= låta ankaret gå), lyfta/lätta ankar= weigh anchor, även verbet 'att ankra'

anchor berth

ankarplats för ett enda fartyg, eller ett enda sjöflygplan eller annan farkost

anchor chain/cable

ankarkätting

anchor locker

ankarbox

anchorage, anchor berth

ankarplats

approach

att närma sig (CPA= closest point of approach/närmaste plats för ev sammanstötning)

approximate position

ungefärligt läge, ungefärlig position

approximately

ungefärlig

arrival

ankomst, "day of arrival"= ankomstdag

ask, inquire

fråga, att fråga

assessment of damage

fastställande av skada, fastställa skadans omfattning

assurance,  certification

försäkran, intygande

assure, certify

försäkra, intyga

barge

pråm, oftast större flatbottnad farkost, kanalpråm, chefsslup, praktslup,    samt att  forsla med en pråm

bargee

den som har ansvaret ombord på en pråm

bark,  barque

bark/skepp,  3-mastat fartyg med mesanmasten utan rår

barrel

tunna/fat, kan vara av trä, ett förvaringskärl cylindriskt med flata ändar, varierande volym! kan vara 5 cub. ft.

Base Port Rate

Tariffrakt på en vara för trafik mellan 'base ports', huvudhamnar, som enligt tariffen trafikeras utan extra tillägg för matartrafik etc.

bay, Bay Area

The Bay Area, San Francisco Bay, innanför Golden Gate,  en vik

beacon

fast sjömärke, mindre fyr, kustfyr, flygfyr o.d.

beam

bredaste delen på ett fartygsskrov, däcksbalk,  abaft the beam= akter om tvärs, beam sea= sjön tvärs

beat, hammer

bulta, hamra

before the mast

för om masten

berth

koj, kojplats, brits, men också verbet att lägga till & förtöja, 'berth' kan också betyda det "svajutrymme" som behövs när man ligger för ett ankare "på svaj", dessutom är detta benämning på en varvsplats för ett fartyg

bight

bukt på tågända, liten vik eller bukt

bilge

slag,  skeppsbotten, kölsvin  (bilge-water= slagvatten som kanske luktar…illa)

bilge pump

länspump

Bill of Lading

Konossement, fraktavtal med i stort sett samma funktion som certepartiet, konossementet är "omsättningsbart" som en värdehanling vilket man kan sälja lastpartiet med

boathouse

sjöbod

bollard

pollare, kort stolpe

bollard pull

bogserbåtars dragkraft

bow, fore

bog, förskepp (stäv)

bow, on the bow

för om bogen

break

brista, gå sönder

breaking-point

bristningsgräns

breakwater, mole

vågbrytare

  breeze    

bris, lätt vind, gå självsäkert

breeze moderate, moderate breeze

11–16 knots; 13–18 mph 20–28 km/h, våghöjd 3.5–6 ft; 1–2 m small waves become longer and frequent white horses

breeze, breeze strong, strong breeze

wind speed of 25 to 31 miles (40 to 50 kilometers) per hour     

Broström, AB BROSTRÖM, www.brostrom.se

a considerable fleet of some 60 modern product and chemical tankers; old shipper known for safety & quality and long term partnerships globally, home was always Göteborg (Gothenburg), SE

buckle

klyspropp,  belt-buckle= bältspänne på livrem e.d.

buckle-up

spänna fast sig (med säkerhetsbälte e.d.)

Bulk, bulk

oemballerad last såsom kol, spannmål, sand och malm

bulkhead, gun

skott  (vattentätt skott= watertight bulkhead)

bull's-eye

fönsterventil, men också mitt i prick vid skytte= skottavlas centrummärke

bulwark

brädgång, reling

bum-boat

proviantbåt

Bunker Adjustment Factor, BAF

tillägg till frakten uträknad efter en formel som godkänts av avlastaren, som kompenserar för dyrare olja

buoy [ uttal: boj (Br), boi (AE) ]

boj, men också verbet att pricka ut med bojar etc

buoy up

hålla flott, föra upp till vattenytan

buoyancy

ett fartygs flytförmåga

burgee

trekantig vimpel

by sea

sjöledes, med sjötransport, sjöfrakt

by water, by sea

sjövägen

cabin

kajuta (liten kajuta= 'cuddy'), also cabin of a half-decked boat= cuddy

cable

en tross, kraftigt rep eller kätting mer än (minimum) 10 tum (25,4 cm) i omkrets för ankring eller bogsering

caboose

kokutrymme/kök/köksutrymme för matlagning på däck (även namn på en vagn för bromsare e.d. i godståg)

call at

anlöpa hamn; fartyget ska lägga till vid kaj, ankra på redden, förtöja vid boj eller pollare i land

can (AE), tin (Br)

burk, plåtburk

canister

behållare (oftast cylindrisk)

canvas

segelduk, tältduk, smärting

CAP, Condition Assessment Program

ett kvalitetsklassningsprogram för tankfartyg

capsizal

kantring, kantra, välta omkull, kepsejsa

capstan

 ankarspel, gångspel

captain's protest

declare a protest= avge sjöförklaring

cardinal mark

kardinalmärke, väderstrecksmärke

careen

kölhala, kränga, ligga över

careenage

kölhalning, kölhalningskostnader, plats för kölhalning

caulk

täta, dreva (ship's seams want/need caulking)  Make watertight...                          -Se vidare 'seal'

caution

försiktighet, varning, uppmaning att vara försiktig (ev risk eller fara föreligger)

centerline, centreline

centerlinje

certificate

intyg, intyga= certify

certificate of seaworthiness

sjövärdighetsbevis

change (change oil & clothes, change places with somebody) oilchange

byta, byte, oljebyte

chart, nautical chart

sjökort

chartering agent

fartygskommissionär

chock

kil, kloss, båtklamp, ställa båt på klamparna på däck

chop

hugga, hacka men om vinden= kasta, ändra sig, krabb sjö

chop

sigill,  stämpel men också köttskiva, pork chops= fläskkotletter

chops... the Chops of the Channel

västra ändan av Engelska Kanalen

CIRM

International Radio-Maritime Committee

cleat

knap

clip

ett  handtag på en vattentät  gångjärnsförsedd  dörr eller lucka  för att tvinga igen den mot tätningslist etc.     (also referred to as a dog or securing cleat)

clove hitch

dubbelt halvslag   [half-hitch= halvslag, knop, knut]

Coast Guard

kustbevakning, Kustbevakningen

coastal climate

kustklimat

coastal population

kustbefolkning

coastal strip

kustremsa

coastline, shoreline

kustlinje

 coffee break, pause, take a break,
have a cup of coffee or tea, coffeebreak

fika, kafferast, dricka kaffe eller te, pause (take a break)

compass error, magnetic variation

missvisning

Conference

Konferens, samtliga linjerederier som trafikerar samma trad, inom konferensen regleras trafikutbud, frakter osv.

Congestion Surcharge

tilläggsfrakt uttryckt som procent på tariffraakten som utgår för transporter till hamn där det sedan en tid rått allvarliga förseningar pga långsam lasthantering, långa väntetider osv.

conical buoy

spetsboj 

Consolidation

samlastning, att samla två eller flera lastpaket till ett paket i en container, på en pall, i ett specifikt emballage etc.

Container Freight Station

samlastningsstation där 'containers' töms eller fylls med samlastningsgods

Contingencies Clause

en klausul i tariffen som möjliggör för konferensen att utan förvarning ändra frakter och tillägg under sådana ovanliga förhållanden som krig eller omedelbar krigsfara, stängning av kanal etc.

Contract of Affreightment

redaren förbinder sig att transportera en bestämd lastkvantitet mellan avtalade destinationer över en viss period, ofta stipuleras även tidsintervall mellan resorna samt fartygsstorlek maximum

cook

kock     (OBS!  Icke att förväxla med  'cock'!)

cook  (verb)

att laga mat, tillaga, bereda

cookhouse, galley (kitchen)

kabyss, bysan

course

kurs,  både riktning och utbildning, ja   (keep one's course/stand on  one's course= hålla kursen)

covering board, plank sheer

skarndäck

CPA= Closest Point of Approach

närmaste plats för ev sammanstötning (approach= att närma sig)

crack, split, burst

brista= spricka

crest of wave

vågkam, vågtopp

crew

besättning, personal, gäng, manskap  [men= karlar, manskap]

crowd

trängsel, folksamling, folkmasssa, trängas, skocka sig

crowd sail, crowd on sail

sätta alla segel, sätta till alla segel

cubic foot, cu. ft.

1728 cu. inches= 0,028 kubikmeter

cuddle, make out, making out, pet

hångla, kela intimt

cunt, pussy, beaver, vagina [a woman’s genitals]

vagina, fitta, mutta, snippa, mus  [en kvinnas könsdelar]

customs check

tullkontroll

customs clearance

tullklarering

customs declaration

tulldeklaration

customs tariff, rate

tullsats

customs, Customs

tull

cutoms duty, duty

tullavgift

damage

skada

Dead Freight

dödfrakt, ersättning till bortfraktaren för skillnad mellan avtalad och verklig fraktvolym

Deferred Rebate

rabatt i efterskott som utbetalas till avlastare som uteslutande använt konferenstonnage

Delivered Duty Paid

säljaren står för transporten till köparens fabrik eller driftställe

dent

buckla, inbuktning

depart from

avgå från, ge sig iväg från (en plats)

departure

avgång, avfärd Se vidare 'leave'

departure

avgång, avfärd, "day of departure"= avgångsdag, avresedag

deviation, leeway, sag to leeward, sag off

avdrift (båtens rörelse i sidled pga vatten, vågor och vind etc

dip-net

ett litet fiskenät med långt "handtag"

Direct Additional

särskilt tillägg som utgår vid lossning och lastning av gods i en hamn som normalt inte anlöps direkt

direction

riktning

distance

avstånd, distans

distant

avlägsen

dock

docka, en "innesluten" hamnbassäng, hamnplats, lastkaj/-er inkl vattnet mellan kajplatser, vissa kan torrläggas (torrdocka), skeppsdocka

dog or securing cleat

 ett  handtag på en vattentät gångjärnförsedd  dörr eller lucka  för att tvinga igen den mot tätningslist etc. 

drag, dredge

dragga, rycka ('drag' is said about an anchor when it fails to hold ship, she drags her anchor), drag or dredge when recovering drowned persons

dredge, drag

dragga

duty, pay duty on

tulla, förtulla (clear through the Customs= tullbehandla), duty & customs duty= tullavgift

duty-free, free of duty

tullfri

East, east

öst, öster (the East= Östern)

Easter

påsk. Påskhelgen, påskhögtiden

ECDIS, Electronic Chart Display System

system för vektoriserade digitala sjökort

EDI, Electronic Data Interchange

utbyte av data/information med hjälp av dator/-er

engine

motor, maskin (engine-room= maskinrum),

engineer

tekniker, maskinist, maskinskötare, ingenjör

Ex Quay

säljaren står för kostnader och risker till kajen i destinationshamnen

Ex Ship

säljaren står för kostnader och risker tills fartyget anlöper destinationshamnen

excessive claim

skada som överstiger försäkringsbeloppet

F.i.o. , Free in and out

lasten lämnas och tages i respektive ur fartyget utan någon kostnad för rederiet, eventuell trimning eller stuvning i såväl laste- som lossehamn betalas däremot av fartyget

F.i.o.s.

frakten fritt in och ut och stuvad

F.i.o.t.

lasten lämnas avlastaren/befraktaren fritt ombord i fartyget och tagesi lossehamnen fritt ur fartyget men under 'fiot' betalar befraktaren all erforderlig trimning

F.O.B., f.o.b., Free on board

detta betyder att lasten lämnas fritt ombord i fartyget men innesluter icke kostnaden för eventuell trimning eller stuvning

fairway buoy, mid-channel buoy

mittledsboj

Feeder Additional

tilläggsfrakt för gods som transporteras mellan en hamn som trafikeras reguljärt och en hamn som inte trafikeras reguljärt

Feeder Service

matartrafik mellan hamnar som direkt anlöps och hamnar som inte direkt anlöps

ferry

färja

ferry berth

färjeläge

fishing-line

rev, fiskelina

floating

flytande, att flyta på ytan; MEN 'fluency' beträffande flytande språkförmåga,

floating dock

flytdocka

fluent, to be fluent

att ha "flyt"... -Can you speak fluent English?;  -She speaks English fluently.

FOC, Flag of Convenience

bekvämlighetsflagg, land som tillåter registrering av utländska fartyg i obegränsad utsträckning och som underlåter att utöva säkerhetsmässig och social kontroll över nationens handelsflotta

fondle, caress, pet, stroke

smeka, kela, "gulla"

foot / feet

0,3048 m / 30,48 cm

foot rope

pärt

fore-

fram mot, mot eller nära stäven, an mot stäven

fore and aft

för och akter

fore,  bow

bog, förskepp (stäv)

fore-cabin

hytt i fören/i förskeppet vanligtvis för 2:a klass passagerare

forecastle

manskapsutrymme/bostadsutrymme i fören/i förskeppet (på modernare fartyg, historiskt var detta t ex ett kortare och upphöjt däck med början vid stäven)

frame, rib, timber

spant

freeing port, scupper

spygatt, länsport

freight agent

ship's chartering agent

freight charges

fraktkostnader

Freight Ton

antingen ett ton eller en kubikmeter, gods markerat W mäts i ton och gods markerat M mäts i kubikmeter, gods markerat W/M mäts antingen i kubikmeter eller i ton beroende på vilken enhet som är störst

fresh

färsk, -a

freshwater

färskvatten

fuck, sexual intercourse, mate, copulate, breed, make love

knulla, pippa, göka, "ligga"

fuel gauge sender unit

bränslemängdgivare

fuel line

bränsleledning

fuel pump

bränslepump

Full Container Load, FCL

full containerlast där avlastaren är ansvarig för fyllning och tömning av container

further, additional, more

vidare, ytterligare, mer

gaff

gaffel, ljuster, huggkrok, fånga med huggkrok, dra iland med störkrok etc

gain

förmån, fördel, vinna något eftersträvat, tjäna på

gain on the wind

komma i lovart om ett annat fartyg

gale

kuling, blåst, frisk vind, moderate~ ,  fresh (stiff)~  = styv/hård kuling,      strong gale= halv storm,              whole gale= full storm

galley, cookhouse (kitchen)

kabyss, bysan   ( 'galley' även slup för örlogsman, samt  galär som var ett örlogsskepp som roddes av slavar )

gallon, Imperial Gallon, Br. Gallon

4,55 L, 4 quarts, 8 pints (1 bushel= 8 gallons)

gallon, U.S. Gallon, Am. Gallon

3,75 L, 4 quarts, 8 pints

gasket

packning

General Cargo Contract

kontrakt mellan avlastare och konferens där avlastaren får omedelbar rabatt om han låter sitt gods skeppas med konferenstonnage

generator 

generator (även växelströmsgenerator = 'alternator')

grease

fett, att smörja med fett

GRT, Gross Register Ton

bruttoregisterton

half-hitch

halvslag, en knop, knut   [dubbelt halvslag= clove hitch]

hand

beslå, bärga segel

hand,  -s

besättningskarl, gast, sjöman, bemanning, all hands= hela besättnnigen, light hand= lättmatros, jungman 

Handysize

bulkfartyg på 20 000 - 50 000 ton dödvikt

harbour, harbor

hamn, hamnanläggning (Some ports have more than one harbor.)

haul, tow

bogsering   (towtruck= bärgningsbil, US)

hawse

klysparti  (bogen mellan ankarklysen)

hawse-holes

klysgatt

hawser

tross, kabel, kraftigt rep, kätting

Hazardous Cargo

farlig last såsom t ex vissa kemikalier, dynamit mm

heave about,  heave in stays

stagvända

heave ahead (astern)

förhala förut  (akterut)

heave and set

stampa, duva och sätta

heave down

kölhala, kränga

heave in sight

komma i sikte

heave the anchor

lätta ankar

heave the ship to

dreja bi, lägga bi, stoppa

heave-hove-hove

häva-hävde-hävt/lyfta-lyfte-lyft, även hiva, vinda, hala etc    även svalla, bölja

height

höjd

helm

styrinrättningen, roder, be at the helm= stå (vara) till rors; 

('helm' även äldre variant för helmet= hjälm)

helmsman

rorgängare, rorsman

hoist

hissa, hala upp, vinda, hissning, block

hoist a flag

hissa flagg

hoist out

sätta båt i sjön 

hoist up

hala upp, vinda upp

hoisting crane

lyftkran

hoisting machinery

lyftanordningar

hood

kapp

horse's mouth, hear it from the horse's mouth

the real/true story, Directly from the source, you hear it from the person who has direct personal knowledge of it,  ordagrann återgivning av ett uttalande, originalets exakthet

Hovercraft

fartyg som går strax ovanför vattenytan vilande på luftkudde/luftkuddar som alstras av starka fläktar

hundredweight (cwt.)

112 lbs./pounds, Br. (=50,8 kg) & 100 lbs./pounds Am./U.S. (=45,4 kg); -See ton (vikt)!

hydroplane, seaplane

sjöflygplan

 ignition ball engine

  tändkulemotor

IALA, International Association of Lighthouse Authorities

internationell sammanslutning för organisationer och statliga myndigheter som ansvarar för navigationshjälpmedel och trafiksystem för sjöfarten

inhauler

vinsch eller rig som använd för att  hämta hem rep e.d.

inquire, ask

fråga/-r, att fråga, göra en förfrågan

inquiry, enquiry

sjöförhör

insurance

försäkring

insure, take an insurance

försäkra (båt, bil, hus, värdesak etc)

Intermodal

samordning av transporterna av t ex containers för ett flertal olika transportmedel som fartyg, bil, järnväg etc.

jellyfish

manet

joint

skarv, fog     (OBS!  Även slang för en marijuanacigarett)

joint of roast, roast

en köttstek, maträtt

kedge

varp, varpankare, andra ankare, ett lättare ankare

keel

köl, kölstock, den i längsriktningen lägst liggande stommen i en båt på vilken hela konstruktionen oftast bygger ("haul a person under keel"= 'kölhala' en person som bestraffning)

keel (type of barge)

kolpråm, liktare  bl a på Tyne

keel over, capsize

kapsejsa, slå runt, vända upp kölen

keel, flat-bottomed vessel

en äldre typ av flatbottnad farkost, tidigare bl a vanlig på floder som Tyne (Britain)

kelson

kölsvin

kentledge

fast ballast, ballastjärn

ketch

litet tvåmastat fartyg

kettle

kastrull, kittel

kevel

krysshult

Knot, knot

knut, knop, ett fartygs hastighet, en knop= en distansminut per timma, alltså en sjömil/nautisk mil på en timma (1,852 km), 'knot' är även knop & knut, "you can tie or untie a knot"

lake shore

strand, sjöstrand

land (noun, substantiv), country

land, ett land, marker, ägor, rike

land, to land (verb)

landa, landstiga, hamna

LASH, Lighter Aboard Ship

ett system där ett stort moderfartyg transporterar pråmar som kan lastas, transporteras och sjösättas av moderfartyget

launch

sjösätta (i flera bemärkelser)

launch

sjösätta, få båten i sjön

least depth (in fairway or channel)

minsta djup i t ex trång farled

leave for

avgå till (en plats)

leave, depart

avgå, ge sig av, lämna

Less than Contained Load, LCL

gods avsett för container men i otillräcklig kvantitet för att fylla en container och transportören blir då ansvarig för fyllning och tömning av container

liability for damages

skadeståndsansvar

LIBOR

London Inter Bank Offered Rate

lighthouse

fyr, fyrtorn, fyrhus (mindre fyr, kustfyr, flygfyr o.d.= beacon)

limit

begränsning, gräns (gräns, nationsgräns= border)

linear scale

meterskala

Liner Terms

de villkor på vilka linjesjöfarten transporterar gods varvid rederiet står för alla lastnings- och lossningskostnader samt fartygets hamnumgälder osv.

lively

lätt (om fartyg),  som tar sjön bra,  samt om människa= pigg, livlig, uppsluppen, vital etc.

lobscouse

lapskojs (maträtt)

lock

lås

lock dues

slussavgifter

lock gate

slussport

lock in

slussa in

lock keeper

slussvakt

lock nut

låsmutter

lock out

slussa ut

lock up

låsa igen (OBS! 'unlock'= låsa upp)

locker

skåp, stuvfack, stuvbox, förvaringsfack

log

stock, ett fällt träd, även log= logga, anteckna detaljer etc, införa i en loggbok men även en logg

log fire

stockeld

log-book

loggbok, dagbok, journal (skolan)

lo-lo, Lift on lift off

lastning med hjälp av kranar och annan lyftutrustning, 'containers' plaaceras under däck i sådant fartyg i ett vertikalt gejdersystem med skenor som håller varje låda/behållare på plats

loop

ögla

loop antenna

pejlantenn

loss

förlust

low

låg (lower= lägre, hala, fira, sänka)

lower

hala, fira, ta ned (även 'lower' = lägre)

lubber line, lubber's line

styrstreck på kompass (kompasstreck)

M/S, Motor Ship

motorfartyg, motordrivet fartyg

M/T, Motor Tanker

motordrivet tankfartyg, en tanker

M/V, Motor Vessel

motordriven farkost, motorfarkost

magnetic course

magnetisk kurs, missvisande kurs (Km)

magnetic variation, compass error

missvisning (m)

main channel

huvudled

make port

angöra hamn

marine chart

sjökort

marine insurance

sjöförsäkring, sjöassurans

maritime law

sjölag, sjörätt

master, sea captain

sjökapten

master, skipper

skeppare

master's certificate

skepparbrev

Measurement Ton

en kubikmeter eller ca 35,32 kubikfot (35.32 cu ft)

merchant ship

handelsfartyg

mermaid

sjöjungfru

mid-channel buoy, fairway buoy

mittledsboj

middle watch

hundvakt (kl 0-4)

mile

1,609 km (1609 meter) OBS! Använd aldrig "svensk mil"!

mile, 1 square mile

2,59 km2

mile, international nautical mile

sjömil, [ 1,852 km ] distansminut som används för navigation till lands & till sjöss

minute of arc

bågsekund

missing

fattas

mistress of the sea /-s

äldre uttryck med hänvisning till den som vid en viss period hade starkaste flottan, starkaste "sjönationen" vid ett givet tillfälle

mole, breakwater

vågbrytare

moor

förtöja, förtöja vid (moor to), göra fast, lägga till= berth, make berth to

moorage, lay-by

angöringsplats

mooring

permanent förtöjningsplats, med kätting och bottenförankring etc., bojplats, boj, ankartross

mooring buoy

förtöjningsboj

mooring cable, anchor cable

ankartross

mooring ring

förtöjningsring på kaj, pir, berg e.d.

motion

rörelse

move

röra sig, flytta, röra på

nausea, seasickness

en känsla av illamående, sjösjuka

nautical chart, marine chart

sjökort

Nautical Mile

nautisk mil, sjömil 1852 meter (1,852 km), distansminut/nautisk mil/sjömil/knop= 1,852 km

naval cadet, midshipman

kadett, sjökadett

naval college

sjökrigsskola

naval defense, naval defence

sjöförsvar

nave, hub

nav (ett hjuls centrum i vilket placeras en axel, ekerfäste etc.)

navigate

navigera

navigation mark, sea mark

sjömärke

note

notera, lägga märke till, anteckna, anteckning (samt sedel i BrE, bank note)

Notice board

informationstavla, anslagstavla, plats för upplysningar

notify

meddela

oak, oak wood

ek, ekträ

oar, oars

åra, åror

oarlock

årtull

off the beam

tvärs, tvärs ut

off track

ur kurs

offloading

lossning, lossa lasten

offshore

utanför kusten, ute till havs

onshore wind

pålandsvind, det blåser från sjön in över land

open sea, on the open sea

på öppna sjön

Operator

den som för tillfället använder ett fartyg vilket inte nödvändigtvis behöver vara redaren eftersom han kan hyra ut sitt fartyg

Outsider

rederi som opererar utanför och i konkurrens med konferenserna genom att underbjuda konferensernas fraktsatser

paint

måla, färglägga, färg, målarfärg

palm

handflata, (palm of foot= fotsula), ankarfly, palmträd

pause, take a break, coffee break, have a cup of coffee or tea, coffeebreak

fika, kafferast, dricka kaffe eller te, pause (take a break)

perishables

färskvaror

petting

smeka könsorgan, smeksex, intim smekning

pier

brygga av järn eller trä som är öppen under, ofta mindre och av trä men olika typer förekommer, att användas som landningsplats eller promenadstråk, den typiska bryggan återfinns i fiskelägen, badorter eller för mindre krävande behov

pile

en hög med blad, löv, papper etc

pile   (verb)

påla, att sätta ned pålar, stolpar e.d.    [drive piles], men även att stapla, stapla på hög etc

pillar buoy

pelarboj

pilot

pilot, lots

pirate

sjörövare, tjuv till sjöss som ofta plundrar hela fartyg "på både det ena och det andra"

plank sheer, covering board

skarndäck

PM, pm, poste meridiem (fr latin) 

 poste meridiem är tiden mellan 12:00 och 24:00, alltså em & kväll 

port of call

angöringshamn

port, port side, larboard

babord, vänstra sidan av ett fartyg sett i färdriktningen, tidigare ofta den sida som lades mot kaj eller förtöjning vid/för lossning & lastning, "hamnsidan"

port, port town, seaport

hamnstad, hamn, hamnort (Some ports have more than one harbor/harbour.)

position doubtful

osäker position, osäkert läge

Pre-cooling

nedkylning av lastrum till en bestämd temperatur under en viss period före lastning

primer (base)

färg, grundfärg

quay

en kaj, kajplats, lastkaj, en oftast massiv och permanent förtöjnings-/landnings-/lossningsplats vanligtvis av sten, järn och betong för lastning och lossning av fartyg

quay berth

kajplats

race

kapplöpning, kappsegling, löpa ikapp, tävla etc

radiator

element ('radiator' i en bil= kylare)

raft

flotte

rag

trasa, lump

rag-bolt

hackbult [Hackbult eller Avdelock], låsringsbult med rullgängad stam och ett utstickande skaft

rail

räls, räl, staketstötta, en bärande del i räcke eller reling

railing

reling, räcke (ibland även staket), något konstruerat som skall skydda från att ramla ut, ramla ned, falla nedför trappa eller stup etc.

rating

klassificering, klass, grad (i engelska flottan även matros och manskap)

ratlin, ratline, ratling

vevling (Mellan vanten finns vevlingar som bildar en stege upp i masten och under vevlingarna finns vantjärn etc.)

reef, sand reef, sandbar

rev, sandrev

refuge beacon ('Ref' i sjökortet)

sjömärke med rum för nödställda

register of shipping

sjöfartsregister

register ton

tonnagemått om 100 cu. feet= 2,83 kubikmeter

replace

byta ut (om delar, detaljer)

report

rapport, rapportera

restricted area

förbudsområde, förbjudet område

rib, frame, timber

spant

ride at anchor

ligga för ankar, rida för ankar

ride at anchor, lie at anchor

ligga för ankar, ligga ankrad

ripple, lapping of waves

vågskvalp

rope

rep, lina, tåg, tross

rope's end

repända, även sladd, dagg

rough sea

grov sjö

row

en rad, en rad med saker eller personer, en rad med bilar etc., men även om bråk & väsen och störande av ordning

row

ro, att ro (ta sig fram på vatten) med hjälp av åra eller åror "You row with strokes, either a few strokes at a time or fast. 30 strokes to the minute is a fast stroke."

rudder

roder, roderblad, oftast en plan/flat skiva/plåt e.d. som är fästad under/på/vid aktern/akterskeppet/akterspegeln

safe water mark

mittledsmärke

sail

segel

sailer

ett segelfartyg, en segelbåt med en viss segelkapacitet, a good sailer, a fast sailer etc.

sailor

seglare, sjöman under sjöofficers rang (även 'seaman' & 'mariner')

sailors' home

sjömanshotell, vanligtvis billig inkvartering på land för endast yrkesverksamma sjömän

sales department

försäljningsavdelning

sales rep, sales person, salesman, sales woman

försäljare

scupper, freeing port

spygatt, länsport

sea

hav, sjö, sjöss OBS! Icke att förväxla med sjö= insjö ('lake'), go to sea= gå till sjöss, at sea= till sjöss, ur synhåll för land (ej landkänning), the high seas= öppna havet "outside the three-mile limit to which nearest country's jurisdiction extends"

sea captain, master

sjökapten

sea coast, seaboard

kustband,  on the sea coast=  i kustbandet

sea freight, ocean freight

sjöfrakt

sea otter

havsutter

sea protest, ship's protest

sjöförklaring

sea rescue service

sjöräddningstjänst

sea route

sjöförbindelse

sea shore

strand, havsstrand

sea water, lake water, freshwater

havsvatten (OBS! "sjövatten"), insjövatten (sötvatten, sjövatten), freshwater= färskvatten

seafood

fisk och skaldjur, det mesta levande som är ätligt från sjön (ätbart från havet)

seal

säl (Seals, U.S. Navy Seals: am. specstyrka för olika uppdrag till sjöss, bl a duktiga på undervattenskrigföring, undervattenssabotage etc.)

seal, caulk  (verb)

täta, täppa till     ('seal'  om packningar e.d.)

sealer

säljägare, säljaktsfartyg

seam

söm, men även skarv i bordläggningen (bordläggningen behöver tätas/drevas= ship's seams need/want caulking)

seaman's tax

sjömansskatt

seamanship

sjömanskap

seaport, port, port town

hamnstad, hamn

seaproof packing

sjövärdigt emballage

search light

sökarljus, rörlig strålkastare

seasick

sjössjuk ('nausea' & 'seasickness')

seaweed

sjögräs

seaworthy

sjöduglig

seaworthy

sjövärdig [sjövärdigt emballage= seaproof packing ]

second of arc

bågsekund

settle a claim

reglera en skada (reglera ersättningsanspråk etc)

sex, sexual intercourse, mate, copulate, breed, make love

knulla, pippa, göka

sheet

skot,  -a,  och hemma på land  är 'sheet' = lakan, paper sheet= pappersark

sheet anchor

ett stort nödankare

sheet bend

skotstek

sheet track

skotskena

shell

snäcka, skal, hölje (sea shell)

ship

fartyg

ship (verb)

skeppa, sända, skicka

ship broker

skeppsmäklare, skeppsklarerare, förmedlar fraktuppdrag åt redare

ship chandler

skeppshandlare som säljer mat och förnödenheter till fartygen

shipbuilding yard, shipyard

skeppsvarv

shipper

den handelsman, affärsman eller företag som skickar och /eller mottager/får gods med fartyg

shipping dues

sjöfartsavgifter

shipping intelligence

sjöfartsunderrättelser

shipwreck

skeppsbrott,  lida skeppsbrott= be ship-wrecked, suffer shipwreck

shipwrecked

skeppsbruten

shore

strand

shoreline, coastline

kustlinje

sign

ett tecken, en skylt

sign   (verb)

underteckna, skriva under

signature

underskrift, namnunderskrift

sink

sjunka

slot, Slot

utrymme i ett containerfartyg avsett att fyllas av en container  (en springa, ett myntinkast etc.), en springa, eller ett spår, i en dator (digitalt) en extra/tom kortplats ('expansion slot')

smoked salmon

rökt lax

sole

sjötunga (fisk), sula  (rubber sole= gummisula)

span of bridge

brospann

spar buoy

prick, farledsprick etc. ( OBS! engelskans 'prick'= kuk, snopp, penis)

splice

splits,  -a

starboard

styrbord, högra sidan av ett fartyg sett i färdriktningen, kommer ifrån 'steer' och 'board' vilket ursprungligen åsyftade att farkoster hade en "styråra" akterut på styrbordssidan innan rodret kom i bruk

starfish

sjöstjärna

steam

ånga ("förångat vatten")

steam-engine

ångpanna

steamer

ångfartyg, ångfarkost

steep

brant (steep coast=brant kust)

stem

stäv, förstäv, stäven, den i fören "uppåtböjda förlängningen av kölen" på vilket bordläggning/båtens/fakostens/fartygets sidor e.d. fästs/förankras/fastsättes, 'stem' även stomme, stam etc.

stern

akter, akterparti, akterskepp ("from stem to stern"= från för till akter, hela fartyget), förekommer också i betydelsen 'ända', 'rumpa' e.d. om människa & djur

stern light

akterlanterna

sternpost

akterstäv (se 'stem'= stäv, förstäv)

store

förvara, lagra

strand

kardel (del av rep eller lina)

strong breeze

frisk kuling,  medan styv (hård) kuling = fresh (moderate) gale 

stronghold, fort, fortress

befästning, fästning, beväpnad försvarsanläggning/försvarsplats vilken kan innehålla kanoner, robotar och handeldvapen

suffer damage

lida skada

support

stödja, stöd/-a, stötta (både verb & substantiv)

Swedish - English

svenska - engelska

Swedish National Maritime Administration

Sjöfartsverket

take in sail

reva, reva segel, ta ned segelduk

terms

villkor

ton, Imperial Measure (UK)

1.016 kg

ton, long ton (US)

1016 kg (=icke metriskt ton i UK) 2,240 lbs (long ton)  

ton, metric ton

English ton, long ton = 1016 kg (2240 pounds/lbs.)  jfr/compare  Br.- Am.  &  Sw (1,000 kg)!

ton, short ton (US)

907 kg

ton, short ton, tonne,

2000 lbs./pounds (= 907,2 kg)

ton= registerton  2.83 m3

   Registerton är ett volymmått om 100 kubikfot (2,83  kubikmeter) 

towtruck (US)

bärgningsbil

training ship

kadettfartyg

trawler

trålare

tug (verb), to tug

slita, streta, dra, rycka

tugboat, tug

bogserbåt  (även  'towboat' särkilt vid pråmdragning, kanaler etc)

use

använda, begagna, utnyttja

used

använd, använt, begagnad, begagnat, utnyttjad, utnyttjat

usual, common

vanlig

washer

bricka (serveringsbricka= tray)

wear [wear, wore-worn]

ha på sig, bära (=ha på sig, vara kläddd i), använda, slita, nöta, nöta ut (worn clothes= utslitna kläder), tära på, fräta

wear [wear-wore-wore]

kovända, halsa, vända undan vind

wear a sour look

se sur ut, vara surmulen

wear false colors/colours

föra falsk flagg, gå under falsk flagg

wear one's years/age well

bära sina år med heder, se ungdomlig ut

wear out

slita ut, nöta ut

weary

mycket trött, utmattad, utledsen

weather board

lovarts sida

weather forecast

väderleksutsikter, väderleksrapport, väderleksprognos, väderleksförutsägelse

weather forecast, forecast for sea areas

sjörapport, väderleksrapport

weather gage/gauge

lovart, vindsida, fördel av vinden

weather-beaten

utsatt för väder och vind, piskad av väder och vind, väderbiten, barkad, brynt

vessel

farkost, kärl

wharf, -ves

lossningsplats, lastkaj, kaj oftast utskjutande från land eller hamnanläggning Se vidare under 'dock'

whet

bryna, vässa, skärpa

winch, hoist

vinsch, vinscha

windlass, capstan

ankarspel

work, run

fungera/ -r, [work= arbeta, run= springa, rinna, sköta mm]

worn clothes

begagnade kläder

worn out

utsliten

worn to a shadow

utmärglad, hopsjunken, tunn som en skugga

voyage, sea voyage

längre resa över vatten (längre resa till lands = 'journey')

yard= 3 feet

0,91439 m (1 yard= 3 feet), 'yard' även= gård, gårdsplan, inhägnad gård/plan), farmyard, courtyard, backyard etc.

yarn

kabelgarn; även skepparhistoria, snack "spin a yarn"= berätta en skepparhistoria

 
     
© Swengelsk, KB ®
webmaster