About Verbs  Brukar & Use  DO-omskrivning  Hjälpverb  ingformer  Make & Do  Oregelb Ex1   Översätta

Be  Be 2  Oregelbundna  Irregulars

Verb - Verbs

Verb är  huvudsakligen rörelseord, ord som uttrycker vad som händer och sker, vad som görs eller utförs.
Dessa ord speglar som regel även olika tidsförhållanden. 
Allt detta är unikt för den stora grupp ord som kallas verb.

De flesta verben som du kommer i kontakt med och lär dig använda är s.k. regelbundna verb som har sitt böjningsmönster enligt följande:
like - liked - liked 
talk - talked - talked
walk - walked - walked
laugh - laughed laughed
climb - climbed - climbed
investigate - investigated - investigated    

Verb som böjs i tid med hjälp av -ed kallas regelbundna verb. 
Oavsett om du skall tala och skriva i imperfekt (enkel förfluten tid, s.k. dåtid)  eller i supinum 
(också ett slags dåtid men här med hjälp av hjälpverbet ha (har/hade; t ex har pratat, hade gått, har undersökt, hade skrattat, har tyckt etc.)
så är alltid böjningen -ed i engelskan beträffande regelbundna verb.

 

De flesta verben i engelskan är regelbundna, men lägg märke till att de mest använda verben i engelskan säkerligen är de oregelbundna.

Stor vikt måste därvid läggas vid inlärningen av just oregelbundna verb vilka dessutom inte är särskilt många.

Se vidare här nedanför samt övningar på intilliggande sidor!

 

Här visas några viktiga verb

 

 

 

 

 

 

grundform imperfekt perfekt
infinitiv, nutid & non-past, present "dåtid" & förfluten tid, past  (non-present) används tillsammans med ha-har-hade, perfect (use with have, has & had) 
bet bet (betted) bet (betted)
     
slå vad slog vad slagit vad
bid bid bid
     
bjuda (på auktion) bjöd bjudit
burst burst burst
     
brista, spränga[s] brast brustit
cast cast cast
     
gjuta gjöt gjutit
kasta kastade kastat
cost cost cost
     
kosta (kostnader) kostade kostat
cut cut cut
     
skära, hugga, klippa skar, högg,  klippte skurit, huggit, klippt
hit  hit  hit 
     
slå, slå till, träffa slog, slog till, träffade slagit, slagit till, träffat
hurt hurt hurt
     
skada (en person), såra (bildlig  betyd), göra ont skadade,  sårade,  gjorde ont skadat (en person), sårat (bildlig betyd), gjort ont
knit knit (knitted) knit /knitted
     
sticka (om tröjor, kläder etc) stickade stickat
knyta knöt knutit
let let let
     
låta, låta vara lät, lät vara låtit, låtit vara
hyra ut hyrde ut hyrt ut
put put put
     
sätta, ställa, lägga satte, ställde, lade satt,  ställt, lagt
quit quit quit
     
sluta, upphöra med, lämna, "lägga av" slutade, upphörde,  lämnade, "lade... slutat, upphört  med,  lämnat, "lagt av med"
rid rid (ridded) rid
     
bli av med, bli kvitt, befria blev av med, blev kvitt, befriade blivit av med, blivit kvitt, befriat
set set set
     
set foot, set fire, set seed, set sail, set trap set one right,  set to,  set back      set in, set on up, set clock, set free
sätta, sätta ned, placera, ställa, ställa rätt, ställa in sig på, gå ned (om solen) mm sätta,  sätta ned, placera,  ställa, ställa rätt,  ställde in sig på, gå ned  (om solen)  sätta, sätta ned, placera,  ställa, ställa rätt,   ställt in sig på, gå ned (om solen)
shed shed shed 
     
utgjuta, fälla utgjöt, fällde utgjutit, fällt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


abide

stå fast vid, bida, vänta, vara förpliktad

abode 

abided höll fast vid, stod fast vid 

abode 

abided hållit fast vid, stått fast vid 

be vara

was var

been varit

bear  bära, föda, ha, ha i minnet, uthärda

bore

born/e/

beat  slå (regelbundet, flera slag), besegra

beat

beaten

become bli, klä, passa

became

become

begin börja

began

begun

bend böja 

bent

bent

bereave beröva

bereft

bereaved

bereft 

bereaved

beseech bönfalla

besought

beseeched

besought

beseeched

bid bjuda (på auktion)

bid

bid

bind binda, sammanbinda, sätta fast, sätta ihop

bound

bound

bite bita, bitas

bit

bitten

bleed blöda

bled

bled

blow blåsa

blew

blown

break bryta, avbryta, ha/slå sönder, gå sönder

broke

broken

breed uppföda & föda upp (om djur) föda, alstra, vara havande, ge  (avkastning)

bred

bred

bring ha/ta med sig, medföra

brought

brought

broadcast sända, om radiosändning

broadcast

broadcast

build bygga

built

built

burn brinna, bränna

burnt

burnt

burst brista, spricka, störta in

burst 

burst 

buy köpa, inhandla

även "gå på"= låta sig luras,  acceptera

bought

bought

cast gjuta, kasta

cast

cast

catch fånga, ta fast, fastna, hinna med

caught

caught

choose välja

chose

chosen

cleave  klyva (i klyftor o.d.), dela isär, klyva i två delar

cleft

clove

cleaved

cleft

clove

cleaved

cling hålla fast, klamra sig, klänga fast

clung

clung

come komma

came

come

cost kosta 
(om kostnad)  

Om en vara används oftast 'be' (am-are-is) 
 -It's only £5.13! 
 -The grapes are only $1.30 for 3 lbs.

cost

cost

creep smyga, krypa

crept

crept

cut skära, hugga, klippa

cut

cut

deal handla med, ha att göra med

dealt

dealt

dig gräva, förstå, fatta, gilla

dug

dug

do göra (i allm)

jfr 'make' (göra= tillverka)

+ Se do-omskrivningen som saknar svensk  motsvarighet

do

did gjorde

 

 

did

done gjort

 

 

done

draw rita, teckna, dra 

drew

drawn

dream drömma

dreamt

dreamed

dreamt

dreamed

drink dricka

drank

drunk

drive köra

drove

driven

eat äta

ate

eaten

fall falla, ramla

fell

fallen

feed mata, mata in/på, utfodra, ge mat

fed

fed

feel  känna sig, må

felt

felt

fight slåss, kämpa 

fought

fought

find hitta, finna

found

found

flee fly

fled

fled

fling slänga

flung

flung

fly flyga

flew

flown

forget glömma

forgot

forgotten

freeze frysa
(
djupfrysa= deepfreeze)

froze

frozen

get få, komma, hämta, skaffa, bli, ta sig någonstans

got

got

gotten

give  ge, giva, avge

gave

given

go åka, resa, fara, färdas

endast ibland = 'gå'

gå= 'walk' eller 'stroll'

went

gone

grind mala, slipa, smärgla

ground

ground (ground beef)

grow växa, odla

grew

grown

hang hänga, om saker och ting (allmänt)

hang hänga, som avrättningsmetod

hung

 

hanged

hung

 

hanged  (avrättning)

have ha 

äta, dricka, ta 

(Let's have lunch. -Would you like to have breakfast with me?)

(-Have another!) 

had hade 

had haft 

hear höra 

heard

heard 

hide gömma, gömma sig, dölja

hid

hidden

hit slå, slå till, träffa

hit

hit

hold hålla, inrymma, rymma, hålla igen, hålla kvar (Hold your breath)

held

held

hurt såra, skada, skada sig

hurt

hurt

keep behålla, hålla kvar, förvara, hålla sig

kept

kept

kneel knäböja

knelt

kneeled

knelt

kneeled

know veta, kunna, känna till

knew

known

lay lägga (något), värpa, duka

laid lade

laid lagt 

lead leda, föra, föra fram

led

led

lean luta sig 

leant

leant

leap hoppa

leapt

leapt

learn lära in, lära sig, få veta, få reda på

learnt

learned

learnt

learned

leave lämna, lämna kvar, lämna efter sig, ge sig av, åka iväg

left

left

lend låna ut, utlåna

lent

lent

let låta, upplåta, hyra ut, hyra (Br) / 

(rent= AE)

let

let

lie ligga

lay låg

lain legat

light tända

lit

lit

lose förlora, tappa bort

lost

lost

make tillverka, göra, skapa, konstruera, göra ett utkast, klara av

made

made

mean mena, betyda

meant 

meant

meet möta, mötas

met

met

mow meja, meja ned, klippa (om gräs o.d.)

mowed

mown

pay  betala, löna sig

paid

payed

paid

payed

put sätta, ställa, lägga

put

put

quit sluta, stoppa, stanna, upphöra med, "lägga av med"

quit

quit

read läsa

read

read

ride  rida, åka, köra

rode

ridden

ring  ringa

rang

rung

rise stiga upp, gå upp

('raise'= lyfta, höja)

rose

 

risen

 

run  springa, rinna, sköta, ha hand om

ran

run

saw såga

sawed

sawn

say säga

said

said

see se, förstå

saw

seen

seek söka, leta

sought

sought

sell sälja

sold

sold

send skicka, sända

sent

sent

set ställa in, justera

set

set

sew sy

sewed

sewn

shake skaka

shook

shaken

shine skina

shone

shone

shoot skjuta

shot

shot

show visa, visa upp, visa fram, uppvisa

showed

shown

shrink krympa, 

shrank

shrunk

shut stänga

shut

shut

sing sjunga

sang

sung

sink sänka, sjunka, sänka ned

sank

sunk

sit sitta

sat

sat

sleep sova

slept

slept

slide glida, skjuta åt sidan

slid

slid

sling slunga

slung

slung

slink slinka, smyga

slunk

slunk

smell lukta

smelt

smelt

sow så (om säd o.d.)

sowed

sown

speak tala (prata='talk')

spoke

spoken

speed skynda, köra fort, öka

sped

speeded

sped

speeded

spell stava

spelt

spelt

spend spendera, tillbringa, göra av med

spent

spent

spill spilla

spilt

spilt

spin spinna, snurra

spun

spun

spit spotta

spat

spat

split klyva, fläka isär

split

split

spoil fördärva, förstöra, skämma bort, skämma

spoilt

spoiled

spoilt

spoiled

spread sprida, breda på (smörgås), breda ut, utbreda

spread

spread

spring hoppa upp, hoppa, hoppa fram, slita fram 

sprang

sprung

stand stå, stå ut med, ställa  

stood

stood

steal stjäla 

stole

stolen

stick fastna, sticka, sitta fast, fästa 
(
stick around= vara kvar)

stuck

stuck

sting stinga, sticka (insektsbett o.d.)

stung

stung

stink stinka

stank

stunk

stride gå med långa steg

strode

stridden

strode

strike slå till, slå (om klockor och enstaka slag)

struck

struck

strive sträva, "slit & släp

strove

strived

striven

strived

swear svära 

swore

sworn

sweat svettas 

sweated

sweat

sweated

sweat

sweep sopa, sopa rent, göra rent hus, svepa 

swept

swept

swim simma 

swam

swum

swing gunga, svänga, svinga

swung

swung

take ta 

took

taken

teach lära ut, undervisa

taught

taught

tear riva sönder, riva itu 

tore

torn

tell berätta, tala om

told

told

think tycka, tänka, tro

thought

thought

throw kasta 

threw

thrown

thrust stöta, framstöta, skjuta fram 

thrust

thrust

wake vakna 

woke

woken

wear ha på sig, bära (om kläder o.d.)

wore

worn

weave väva 

wove

woven

wed gifta sig med, vigas 

wed

wedded

wed

wedded

weep gråta 

wept

wept

wet väta, väta ned, blöta ner 

wet

wetted 

wet 

wetted

win vinna, segra 

won

won

wind veva, veva upp, skruva upp (om urverk o.d.), vrida 

wound

wound

wring vrida, vrida ur (om vatten), att två sina händer, vrida nacken av en fågel

wrung

wrung

write skriva

wrote

written

 

 

 

 

 

-See you next time!

Här visas också några viktiga verb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster