1064

abbreviate förkorta, korta ned
abbreviation förkortning
ability förmåga
above-mentioned ovannämnda
accelerate accelerera
accept a bill, to sign a bill of exchange signera en växel, acceptera en växel, lova att betala
acceptance (against 3 mo's acceptance) växel (per 3 månaders växel)
accessories tillbehör
accomplish åstadkomma
according to enligt
account konto (används även om "större" kund)
account konto, räkenskaper, redovisning
accountancy bokföring, redovisning
accounting bokföring
Accounting Department kamerala avdelningen, ekonomiavd, bokföringsavd
accounts receivable kundreskontra
achieve uppnå
acknowledgement erkännande, mottagningserkännande
acre= 4840 square yards 0,405 hektar ("ett knappt tunnland")
ad, advertisement, advert annons
add lägga ihop, addera, tillägga
adding machine, calculator räknemaskin, kalkylator
adjust justera, jämka
advance, in advance förhand, på förhand, förskott (förskottsbetalning= advance payment)
advantage fördel
advertise annonsera (put an ad in the paper)
advice råd (flera) samt att ge/lämna råd (a piece of adv.= ett råd)
Advice of Dispatch, Advice of Shipment leveransavi
advise råda, ge råd
agenda dagordning
agree samtycka, vara överens, hålla med om
agreement överenskommelse, avtal
ahead, up ahead före, framför
aim to syfta till att
air waybill flygfraktsedel
air waybill, AWB, A.W.B flygfraktsedel
aisle en gång mellan bord eller stolar som i en biograf eller flygplan etc och uttalas som 'isle' (OBS! 'isle' = ö)
allow tillåta, medge
allow a discount, grant a discount lämna rabatt (bevilja rabatt, kredit etc.)
allowance gottgörelse, bidrag
amount summa, en summa pengar
amount to uppgå till
anchor ankare, ankra, förankra, sätta fast, fastsätta, fästa
anchoring point fästpunkt, fastsättningspunkt (pollare, fästring, surrögla e.d.)
announce tillkännage, meddela, anmäla
annoyed irriterad
anxious angelägen
AP, American Plan hotellogi inkl tre mål mat, både rumsavgift och de tre måltiderna ingår i hotellpriset
apologize be om ursäkt
appear framstå, dyka upp
application ansökan
apply ansöka
appoint utse, tillsätta
appointment (make an appointment) avtalad tid, möte, träff (avtala tid, bestämma tid för att träffas)
appreciate uppskatta, sätta värde på, värdesätta
approach närma sig
approval godkännande, gillande
approve of godkänna
approximately, approx. ungefär, cirka
area område
arrival ankomst
arrive ankomma, anlända
ASAP, as soon as possible så snart som möjligt, med vändande post
ask, ask for att begära, be att få, ask for permission= be om tillstånd/tillåtelse att
assemble sammansätta, foga samman, sätta ihop, montera ihop
assembly hopsättning, sammansättning, samling
assertive självsäker, tvärsäker
asset tillgång
asset, -s tillgång, -ar
assets realtillgångar
assign ge någon ett uppdrag
assignment uppdrag
at a certain level på en särskild/specifik nivå
at any location på vilken plats som helst
at these prices till dessa priser
at your discretion när det passar dig/er/Er
attach vidhäfta, bifoga, fästa vid
attached vidhäftad, fäst vid
attachment bilaga, något vidhäftat
attend närvara, bevista
attendee one who attends, en som är närvarande (men dock icke deltagande) OBS! Deltagande = participant
attractive förmånlig
audience åhörare, publik
auditor revisor
available tillgänglig
await motse
B & B, Bed and breakfast övernattning med frukost inkluderad i priset
B/L, Bill of Lading konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)
bag påse, säck (mindre)
bags säckar
balance saldo
balance sheet balansräkning
bale, bale of cotton bal, bomullsbal
Baltic herring strömming
bankroll finansiera, betala för
bar chart stapeldiagram
bargain fynd
barrel tunna
bartering gods mot gods, byteshandel varor mot varor
basic fundamental, grundläggande
batch bunt, sats, parti, produktserie
bc, B.C., Blind Copy hemlig kopia, övr mottagare av brevet vet ej om denna mottagare
be ahead of ligga före
be committed to förbinda sig, åta sig
be due to bero på
be in charge of ansvara, svara för, ha hand om, ha befälet, föra befäl
bean böna, knäppskalle, klantskalle
bend böja
benefit gagna, gynna, fördel, nytta, vinst
beyond bortom
bill nota, räkning, faktura, men även ett lagförslag
bill (US), note, bank note (Br) sedel
Bill of Exchange, demand bill växel, siktväxel
Bill of Lading, B/L konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)
bill of sale köpebrev
billing (US), writing of invoices or bills fakturering
bills payable växelskulder
bills receivable växelfordringar
binder pärm, lösbladspärm
binding bindande, förpliktande (avtal & kontrakt o.d.)
blade blad (ej om papper)
blow-up, an enlargement en förstoring
board bräda, skiva, styrelse
board-meeting styrelsemöte
book, reserve reservera, boka
book-keeping bokföring
booklet broschyr
booth bås, monter (på utställning), telefonhytt, kiosk, stånd
booth monter, bås (telephone booth = telefonhytt)
borrow låna (låna in)
both båda, båda två
bother, don't bother bry sig, lägga sig i, låta bli att bry sig om
box kartong, låda
box lunch light lunch in a box, en lätt lunch ofta i kartong e.d.
boxcar godsfinka, järnvägsvagn för paketgods, styckegods etc. (helt täckt)
brackets parentestecken
branch filial, gren, avdelningskontor
brand märke, fabrikat
brand märke, fabrikat, varumärke, varusort
brand name varunamn
break brista, gå sönder
break paus, uppehåll (OBS! brake = broms, bromsa; med samma uttal!)
brief kortfattad
brisk livlig, uppfriskande
brochure, leaflet broschyr ('leaflet' exempelvis ett vikt ark/papper)
broker's return lastningsrapport (till skeppsmäklare)
bronze-colored bronsfärgad
bucket out (bucket up) ösa med hink, "hinka ut", bära i hink (bucket up även spänna fast sig)
built by Mr. Bean byggt av någon
bulwark reling, skyddsräcke, skyddsvall, skyddsvärn
bump gupp, ojämnhet i t ex en vägbana e.d.
bumpy roads guppiga vägar, dåliga vägar, "skakig färd"
bundle knippe, knippa, bunt
burst brista, spricka (om bubbla o.d.)
business affärer
business concept affärsidé
buy köpa, handla
buyer köpare
by air, by ship, by truck med flyg/flygfrakt, med båt/sjöfrakt, med lastbil
by return (of post/mail) omgående, med vändande post
C.O.D., Cash on Delivery kontant vid leverans, efterkrav
cable, telegram telegram
CAD; cash against documents kontant mot dokument
cancel annullera, återkalla
canned food konserverad mat på burk, burkmat
canteen matsal, personalmatsal
capital stor bokstav, kapital, huvudstad
capitol regeringsbyggnad i huvudstad (även delst), kupolformat tak
car dealer bilhandlare (used car dealer= begagnatbilhandlare)
car phone, cell phone, cellular biltelefon
cardboard kartongpapp, wellpapp
cardboard box papplåda, kartong
care about bry sig om, bry sig
careful noggrann
cargo fartygslast
cargo boat, cargo ship, freighter lastfartyg
cargo handling lasthantering
cargo has shifted/moved last/-en har förskjutits, flyttat sig
cargo space lastutrymme
cargo, freight, load last
carriage paid, carriage/freight paid to (CPT) frakten betald, fraktfritt, fraktfritt till angiven plats
carrier transportör, speditör (även ett hangarfartyg)
carry, stock ha i lager, ha på hyllan
carton papp, pappkartong, men även cigarettlimpa
cartons of soap or cigarettes små kartonger/mindre kartonger/limpor med tvål eller cigaretter
cases of doubt tveksamma fall
cash kontant, -er
cash discount kassarabatt
cash register kassaapparat
cask fat, tunna (ett vinfat), en mindre tunna, kagge
cc, C.C., carbon copy kopia
CEO, chief executive officer VD i större företag eller koncern
certificate intyg, betyg
chain kedja, kätting
chairman, chair, chairperson ordförande
Chamber of Commerce handelskammare
change byta, ändra, växelpengar
charge debitera (att faktureras)
charterer, he/she who hires a ship for a purpose befraktare, den som hyr/"chartrar" ett helt fartyg e.d.
chartering chartring, befraktning, man hyr en komplett farkost/ett komplett färdmedel
Charter-Party (use of entire ship) certeparti, befraktningsbrev, som B/L men man utnyttjar hela fartyget
cheap billig, OBS! även i dubbel bemärkelse (dålig, undermålig)
check att kontrollera, kolla
check (US), cheque (Br) check
checkbook (US), cheque book (Br) checkhäfte
checking account (US) checkkonto, checkräkning
chipped kantstött, flisigt
cif, cost insurance freight säljaren betalar/svarar för kostnader, försäkring och frakt till namngiven hamn (t ex: CIF Göteborg)
CIP- carriage/freight and insurance paid to frakt och försäkring betalda till (angiven plats)
CIP, carriage & insurance paid to säljaren betalar till namngiven destination (t ex CIP Bend, OR, USA) -Se vidare CIF & CPT!
clarify klargöra, förtydliga
clear rensa rent, rensa bort, klar (clear the deck= rensa/töm/lämna däcksytan)
clear through the customs tullbehandla
clearly tydligt
close a deal avslut, göra ett affärsavslut, göra färdigt en transaktion
close an account avsluta ett konto
closing avslutning
closure avslutning
CMM certified meeting manager
CMP certified meeting professional
coach buss för fler än 16 passagerare, med en bruttovikt över 7½ ton och som kan köras fortare än 100 km/h (långfärdsbuss)
COD; cash on delivery efterkrav, postförskott, betalning vid leveransmottagandet
cogwheel kugghjul
collect inkassera, insamla, hämta
collect insamla, inkassera, samla, samla på, samla in
collect-call telefonsamtal som man beställer och där motagaren betalar samtalet
Collecting inkassering, inkasso
collecting letter kravbrev
Collections Department inkassoavdelning, inkassosektion
commit a crime begå ett brott
commitment åtagande, engagemang
committed suicide begick självmord, tog död på sig själv
commodity handelsvara
commute pendla
competition konkurrens, tävlan
competitive konkurrenskraftig
competitor konkurrent
compile sammanställa, ställa samman
compliments hälsningar
concerned bekymrad
conditions villkor, förhållanden
confirm konfirmera, bekräfta
connected to ansluten till, kopplad till
connection anslutning, koppling, koppling till
considerable betydande
consign överlämna eller leverera (formellt), överlåta till annans ansvar, sända
consignee mottagare, den som får/övertar ansvaret för försändelsen
consigner avsändare, leverantör
consignment sändning
consist of bestå av
construction site byggarbetsplats, byggplats
contain innehålla, innesluta
container crane, straddle carrier kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc
contents innehåll
Continental breakfast lätt frukost bestående av juice, bröd med marmelad och varm dryck
continue, carry on fortsätta
convenient passande, smidigt
conveyance överlåtelsehandling, för överföring av egendom från säljare till köpare
convince övertyga
cooperate samarbeta
copy kopia, kopiera, exemplar
costly dyrbar
couch soffa, TV-soffa e.d.
counter offer motbud, motanbud
CPT, carriage paid to (…named place of destination) frakt betald till (namngiven destinationsort) -Se vidare CIF & CIP!
crack, split, burst brista= spricka, spricka/spräcka om material e.d.
craft hantverk
crate spjällåda, häck, packlår (emballage för maskin, motor, motorcykel, möbel e.d.)
crew besättning, personal
crust skorpa, skal
currency valuta ($, £, DM, Dkr, Nkr, SEK)
current ström (både el- och vatten), gängse, gällande
curriculum vitae meritförteckning, resumé
curtail minskning, avkortning, sammandragning, kapning av
custom, customs (traditions) sed, sedvänja, sedvänjor
customs tull, tullverk
cut skära, hugga, klippa
cutback nedskärning
CV, curriculum vitae, résumé meritförteckning, levnadsbeskrivning
CWO, cash with order likvid/betalning med beställning/-en
D/A; documents against acceptance dokument mot accept, dok överlämnas till köparen när han accepterat säljartratta
D/O, delivery order leveransinstruktion, leveransanvisningar
D/P; documents against payment dokument mot betalning
damage skada, åsamka skada
DDP; delivered duty paid fritt förtullat
deal, make a deal göra (en) affär, träffa en överenskommelse
dealer handlare
debt skuld
decrease minska, minskning (minska även 'lower')
deduct dra av, dra ifrån, sänka pris e.d.
deductible avdragsgill
deduction avdrag, skatteavdrag e.d.
delay dröjsmål, försening
delete stryka, ta bort
deliver leverera
delivery leverans
delivery truck godsbil, paketbil
delivery/shipping cost leveranskostnad
demand kräva, att kräva (OBS! ornitol "en kräva= crow)
demand, demand for efterfrågan, kräva, fordra
demijohn, carboy damejeanne av glas (av slag som ibland används vid hemtillverkning av vin)
denote beteckna, ange
density täthet
depart avgå, åka iväg
departure avgång
depend on bero på, lita på
DEQ; delivered ex quay fritt från hamn
DES; delivered ex ship fritt från fartyg (fartygets namn angivet)
desire önska, önskan
desk skrivbord
desktop skrivbordsskiva, även skrivbordsmodell av PC
deteriorate försämra(s)
deterioration försämring
difficulty svårighet
disadvantage nackdel
discharge lossa gods, avlossa, tömma, lossning
disposal  förfogande
dispose of göra sig av med, avyttra
dividend utdelning (på aktier e.d.)
dividend warrant utdelningskupong, en check för utbetalning av avkastning
dock hamnbassäng, docka (dry-dock= torrdocka)
dock hamnplats, hamnbassäng, docka
dockage kostnad eller pris för utnyttjande av hamnplats, bassäng (docka) e.d.
domestic inhemsk, inlands-, hushålls-
down payment, dp handpenning
downtime driftsstopp
dp, down payment, deposit, earnest handpenning
draft utkast
draw dra, trassera, utställa
drawee växelbetalare, trassat
drawer trassent, utställare
drawing ritning
drop släppa, tappa
drop by parachute släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm
drop off släppa av, mindre avlastning
drop shipment en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)
drum fat (oljefat, bensinfat e.d.), tunna
drums oljefat
dry snack/-s, snacks potatischips, majschips, pretzels, ostbågar, jordnötter e.d. ibland åtföljda av dip (dip= dip sauce)
due on the 31st of January förfaller den 31 januari
due to weather conditions på grund av väderleksförhållanden
e.g., for example t.ex., till exempel
each, ea. varje, vardera, per styck
early tidig, -t (med hänvisning till tid e.d.)
ease underlätta, lättnad
efficient effektiv
employ anställa
employ, employed anställa, anställd
employee anställd, den anställde (oftast löneanställd)
employer arbetsgivare
EMU, European Monetary Union det förenade Europa med gemensam valuta (EURO)
enable möjliggöra
enclose bifoga, skicka med (tillsammans med)
enclosure bilaga (Encl., Encls.)
engineer tekniker, ingenjör, skötare (OBS! sällan ingenjör)
English breakfast juice, cereals (flingor), eggs, meat, pastries (bröd/bakverk) with preserves (konserverad sylt) and hot beverage (dryck)
entire hel, hela, alltihopa
entree, main course huvudrätt OBS! men även förrätten i samband med dinner
envelope kuvert
errand, errand boy ärende, errand boy= springpojke
establish etablera
estimate uppskatta, kalkylera, en kalkyl, ett kostnadsförslag
ETA, estimated time of arrival beräknad ankomsttid
EURO, a European currency ett europeiskt myntslag, europeisk gemensam valuta
even till och med
ex warehouse fritt (vårt) lager
ex works (EXW) fritt (vår) fabrik
exceed överskrida, passera
excess överflöd, det som är över, för mycket av något
exchange utbyta, växla
exhaust avgaser (exhaust fumes)
exhaust system avgassystem
exhausted uttömd, utmattad
exhibit ställa ut, utställa (på en utställning)
exhibition utställning
exhibition area utställningsområde (t ex en monter = e g a booth)
expense bekostnad, kostnad
expense utgift
EXS; ex ship fritt från fartyg (fartygets namn angivet)
extract utdrag
extract utdrag, t ex en delkopia av ett dokument etc.
F&B, food and beverages mat & dryck/-er
fabric tyg, textil
fail to notice undgå att lägga märke till, missa, förbise
Faithfully yours, Yours faithfully Högaktningsfullt
Family name, family name, last name efternamn
Family plan, family plan en prisnedsättning som tillämpas för en resenärs medföljande familj etc
fare biljettpris
FAS; free alongside ship fritt fartygets sida, gods lev fritt långsides fartyget i inlastningshamnen
fasten fastsätta, sätta fast, spänna fast
favor gynna, göra en tjänst
fee arvode, avgift
ferry färja
file arkivera, arkiv
final slutgiltig
final report slutgiltig sammanfattning
fine, pay a fine böter, betala böter (ett bötesföreläggande)
fir, fir-tree fura, tallträ, barrträ, -d (tall även pine)
fire hazard brandfara
firm, a firm decision bestämd, fastlagd (ett bestämt,orubbligt, beslut)
fit passa, inpassning, passa in (hand i handske, gängor etc.)
fixed costs fasta kostnader
flatcar, platform car öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak
flipchart blädderblock, en bunt stora lösblad på en ställning, att skriva på istället för tavla, OH e.d.
float flyta, om saker & ting
flow flyta, flöde, om vätska & vattendrag
fluid (flow= flöde) flytande vätska
flyer flygblad, enklare typ av trycksak att delas ut på mässa e.d.
FOB; free on board fritt ombord (fartyget i inlastningshamnen)
fold vika (men även att ge sig, ge upp, "kasta in handduken" etc.)
FOM; free on motor fritt lastbil
foot= 12 inches 0,3048 m [inch= 2,54 cm (25,4 mm), 3 feet= 1 yard]
for three years i tre år
FOR; free on rail fritt banvagn/järnvägsvagn
forecast, projection prognos, prognosticera
forge förfalska
forgery förfalskning (bedrägeri= fraud, deceit)
fork-lift truck, fork-lift gaffeltruck, truck för att lyfta pallar och gods etc. med
forward, to be forwarded eftersända, eftersänds
founded grundad/-t
fraud, deceit bedrägeri (forgery= förfalskning)
free domicile fritt köparens hemvist/lager
freight frakt (frakta= ship)
freight car järnvägsvagn för godstransporter, godsvagn
freight forwarder, forwarder speditör
freightage godstransport, priset/avgiften för denna transport, även frakt, last, lastning
freighter, cargo boat, cargo ship lastfartyg
fulcrum ett stöd, anhåll, för hävstång, brytjärn, lyftdon e.d.
gallon=4 quarts= 8 pints 4,55 L (Br), 3,79 L (US)
gear lever (Br), gear shift (US) växelspak
general cargo ship lastfartyg av traditionell typ, "blandlastfartyg", icke specialiserat lastfartyg
get hold of få tag på/i, skaffa fram
GMT, Greenwich mean time, Zulu time tidszon, longitud som skär genom Greenwich UK, som man utgår från vid tidsangivelser i världen
go public offentliggöra
goods varor, gods, artiklar
gradual, gradually gradvis, -t
GRN, goods received note godsmottagningsbekräftelse
gross weight bruttovikt
ground, earth (Br) jord, jordning, jordanslutning (el/elektrisk)
guide, lead vägleda, leda vägen
half fare, half price ticket halvprisbiljett (t ex barnbiljett eller kampanjpris)
hand something over överräcka, räcka över, räcka fram, överlämna
handle hantera, sköta om, omhänderta, handtag
handy, convenient, useful praktisk, behändig (smidig, lämplig, användbar)
hang in there ge inte upp, tappa inte modet, kämpa på
hang on dröja kvar, vänta
harbor hamnanläggning, hamn (a port may have more than one harbor)
haul (pull, move or transport) transportera, flytta, förflytta, forsla (road haulier= åkeri)
haulage costs kostnader för vägtransport av godset
haulier (trucker) åkeri, åkare (trucker also= chaufför) -Se Bilordlistan! ../Bil/Bilordlistan.htm
have (I have) money owing to (me) (jag) ligger ute med pengar
have money owing to ligger ute med pengar
hazard fara, riskmoment (t ex fire hazard)
head for ge sig iväg mot, vara på väg mot
head table ett särskilt bord för prominenta gäster
heading överskrift, rubrik
hearing utfrågning, förhör, hörsel
hearing aid hörselapparat, hörselhjälp, hjälp för hörseln
hearing protection hörselskydd
heavy oil (Br/UK) diesel, diesel oil (light oil = paraffin, etc.)
height, ht. höjd
heir arvinge
high bay, high bay warehouse lokal/magasin för pallgods förvarat med stapelhöjd upp till 30 m
hint antyda, -n
hire, employ anställa
hire, take on leja (korttidsanställa), anställa
hoist hissa (to hoist sail= att hissa segel), även en lyftanordning eller hiss
hold, cargo compartment lastrum (lastrum i fartyg= hold)
hold, please hold, hold the line var god dröj, vänta i telefonen
hole hål
holiday helg, högtid (OBS! vacation= semester i U.S.), U.K. & GB= semester
host värd
hostess värdinna
hovercraft svävare, svävarfarkost (luftkuddefarkost)
however emellertid
HR, human resources personal, personalvård
HST (Br/UK), high-speed train expresståg med hastigheter kring 125 mph (200 km/h) eller mer
human resources personal
hurry (speed up) skynda, påskynda
hörselapparat hearing aid
ICC; Incoterms (1990) villkor enligt Internationella Handelskammaren
ILO International Labour Union
immediate omedelbar
immediately omdelbart
implement implementera, förverkliga, realisera, sätta i verket
improve förbättra, bli bättre
in accordance with enligt, i överensstämmelse med
in two weeks, in the morning om två veckor, på morgonen
in writing, put it in writing skriftligt (på papper)
in your favor er/Er/dig tillgodo
incentive belöning, uppmuntran för tidigare insatser
inch tum= 2,54 cm (25,4 mm), 12 inches= 1 foot, 3 feet= 1 yard
increase öka, ökning
independent självständig
inexpensive billig
information upplysningar
inherit ärva
inheritance arv
innumerable oräknelig
inquire förfråga, efterfråga
inquiry, enquiry förfrågan, förfrågning
installment avbetalning enligt plan
installment plan avbetalningsplan
insurance försäkring
insure försäkra, ta en försäkring
intelligence underrättelser, upplysningar, information
intent avsikt (letter of intent= viljeförklaringsbrev)
intentional avsiktlig, -t
interest ränta
interest on arrears, overdue payment dröjsmålsränta
inventive uppfinningsrik
invite bjuda in, inbjuda
invoice faktura
involved inblandad, inbegripen
irrevocable letter of credit oåterkallelig remburs
issue utfärda, ge ut, fråga (hot issue), utgåva (the July issue of this magazine)
item artikel, post, punkt i ett protokoll etc.
itinerary resplan, färdplan, med restider (ankomst & avresa) angivna
jail mindre fängelse, häkte, arrest
jammed fastnat, snott sig, sitta fast (paper jam in a PC printer, traffic jam= trafikstockning etc)
join, put together foga samman, foga ihop, foga
join, fuse binda samman, förena
judging by att döma av
justified berättigad
justify motivera, berättiga
keep bevara, behålla, hålla, hålla på
keep an insurance in force ha en gällande/giltig försäkring igång/aktiv (betald och bekräftad)
keg kagge, en mindre tunna för t ex öl eller vin etc.
L/C; letter of credit, documentary credit remburs, betalningsåtagande från köparbank att bet säljarbank på vissa villkor
labor union (trades union, Br) fackförening
lack sakna, brist
lade ösa på, lasta på, lasta in
lading lastning
landing charges lossningsavgifter, avgifter för att ta iland godset/varorna inkl tullavg
landing order tillstånd att föra gods från t ex fartyg in till ett tullnederlag (utan tull)
late sen, -t, -a (förra)
late sent, -t, framliden= avliden/död
late delivery försenad leverans, försenad födsel (även 'delivery'= födsel)
late fee förseningsavgift
launch sjösätta (i flera bemärkelser)
lead, guide vägleda, leda vägen
leave ge sig av, åka iväg, lämna
legal rättslig, laglig, -t, legal
lend låna ut, utlåna (ibland mot ränta)
less mindre
Letter of Credit, L/C remburs
letter of intent viljeförklaringsbrev
lever en spak (t ex gear lever/shift = växelspak)
lever hävstång, spak
liability ansvarighet
limit gräns (geogr= border)
line of business bransch
line of goods varuslag, typ av artikel
liquidation value likvidationsvärde, värde vid exekutiv försäljning
loading bay, ramp, platform lastramp
loading capacity lastförmåga, lastutrymme
loading charges lastningskostnader
loading dock lastkaj, lastbrygga
loading time lastningstid (även 'lay days' om fartyg)
lock, stock, and barrel rubb & stubb, allt, inklusive smått & gott, ty "alles", rubb och stubb
logistics, organization of supplies & services beräkning & planering av kostnad & åtgärd för transport av gods och/eller trupp
logistics, the mathematics of transportation and supply …and the movement of bodies of troops
look after se efter, sköta om, passa, vårda
look for, search for leta efter, söka efter
loose lös, loss
loosen lossa, lossna
lose förlora, tappa bort, komma vilse
low season lågsäsong Se även 'off-season'
main course huvudrätt
main office, HQ (headquarters) huvudkontor, -et
mainframe stordator, dator med mycket stor kapacitet för storföretag, myndigheter o.d.
mainly huvudsakligen
maintenance underhåll
manager, boss chef
manifest, ship's manifest, freight list lastspecifikation, lastförteckning
manufacture tillverka
maritime law sjörätt
maritime law, -s sjörätt, lagar och regler som hänför sig till fartyg, hamnar och sjötrafik etc.
mark märke, märka, stämpel
mark-down, reduction prisnedsättning, prisjustering (nedåt)
marker pen tuschpenna, märkpenna med filtspets för märkning (för vattensäker märkning)
market marknadsföra
marking märkning
marshalling area uppställningsområde för containrar, staplingsplats container
match passa, passa ihop med
MD, managing director, president (US) VD, verkställande direktör (Se även CEO)
measure mäta, åtgärd, steg (mått & steg)
measurement mått
measurement ton, 40 cubic feet 1,1323 kubikm (1.1323 cubic meter)
meet bemöta, möta, träffa
memo pad anteckningsblock (litet)
merchandise handelsvaror, varor
merchant köpman, handelsman
merchant marine handelsflotta
message meddelande
messenger bud, budbärare, kontorsbud (springpojke)
messenger budbärare
mile (land mile, English) 1.6 kilometer (Sw. 1,609 km = Engl 1.609 km), 1760 yards, 1609 meters/metres
mile (nautical mile) 1,852 km (= Engl 1.852 km)
mile, international nautical mile sjömil, distansminut (knop) for sea and air navigation [1,852 km (= Engl 1.852 km)]
missing fattas
mix blanda
mode sätt
mode of delivery, M.O.D. leveranssätt
mortgage amortering
mounted, secured fastsatt
mutual ömsesidig
negotiate förhandla
negotiate, negotiation förhandla, förhandling
neither ...nor varken…eller
net netto
net cash netto kontant (utan kassarabatt)
note anteckning, att anteckna, lägga märke till
notebook anteckningsblock, bärbar dator
number tal, siffra (siffra oftast= figure)
obstacle hinder
obtain skaffa, anskaffa, ordna
occasional tillfällig, tillfälligt
offer erbjuda, offerera, erbjudande, offert
offer, quotation offert, prisuppgift, offer= erbjudande
off-season lågsäsong Se även 'low season'
off-shore utanför fastlandskusten, utanför landremsan, även på en ö
omit utelämna
on July 5, on the morning of December 9, on purpose den 5 juli, på morgonen den 9 december, med avsikt
on schedule enligt tidtabell, i tid
origin ursprung
originate ha sitt ursprung, komma från
ounce (oz.), 16 ounces= 1 pound 28,35 gram och 16 ounces= 1 pound (453,6 gram)
out of money slut på pengar, utan pengar
Out Tray, Out Basket utkorg, fack eller korg för utgående post (färdigbehandlat ärende, post e.d.)
outwork utlagt arbete som utförs utanför företagets lokaler eller verksamhetsområde
overdraw övertrassera ett konto, ta ut mer pengar än vad som finns tillgängligt
overdrawn account övertrasserat konto
overdue förfallen till betalning, betalningsdatum har passerats
overhaul översyn, noggrann genomgång, besiktning och ev reparation
overhead omkostnader, löpande allmänna kostnader
owe vara skyldig (pengar)
pack packa, paketera, emballera (wrap up= slå in, linda in, emballera)
package paket (mindre)
packing emballage, förpackning
pail (bucket) hink, behållare av trä eller metall försedd med handtag att bära/frakta vätska i
pallet lastpall, pall
pallet jack palldragare
parachute drop släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm
parcel paket
Parcel Post paketpost, som paket
part payment delbetalning
partial shipment delleverans, delskeppning
participant deltagare
participate deltaga
particulars detaljer
pass me the salt please vänligen skicka mig saltet
pawl låsklackar i ett spel för att spänna band, tamp, tross eller kedja
pawn (noun/substantiv) in chess bonde, den lägsta pjäsen, som går ett steg (en ruta) rakt men som slår diagonalt
pawn (verb) att pantsätta, lämna som pant, lämna säkerhet
pay in full, payment in full full likvid, full betalning
pay up betala tillfullo, slutbetala, betala färdigt
payable to att betalas till
payment betalning
payment betalning, likvid
payroll lista med anställda som uppbär lön, anställda, avlöningslista, gjorda löneutbet.
payroll tax arbetsgivaravgift
peddle ambullerande försäljning, sälja från dörr till dörr, på gatan etc.
peel skal, skala
penalize bestraffa, ålägga att betala skadestånd, bestraffa med böter
pencil blyertspenna
pending i avvaktan på
per cent, out of each hundred, for each hundred procent (%)
perform utföra
period (US), full stop, point, dot punkt
peripherals kringutrustning, tillbehör
perishables lagerkänsliga varor, ömtåliga (för lagrings), vara med begränsad lagringstid
permission tillåtelse, ett muntligt tillstånd/tillåtelse
permit, permit somebody to tillstånd, formellt och skriftligt, samt att ge någon tillstånd att
personal personlig
personnel personal
personnel department personalavdelning
personnel manager personalchef
person-to-person call personligt telefonsamtal som man beställer genom växeltelefonist e.d.
PFL (Br), The Peoples' Fuel Lobby en protest- & lobbygrupp baserad i U.K. som motarbetar höga bränsleskatter
pie chart cirkeldiagram
pile en hög, en trave, en stapel, att lägga på hög, att trava upp, stapla
pilot pilot (flygplanspilot), lots (tekn en styr- eller guidefunktion)
pilot light kontrollampa, indikationsljus
pilotage lotsavgift, lotskostnaden, men även själva lotsningen
pilothouse, wheelhouse styrhytt
pinch bar kofot eller brytjärn med en utskjutande del för att kunna bända, bryta, häva
pine furu, fura, tallträ (tall även fir, fir-tree)
pint 0,473 L (US)/ 0,568 L (Br) Se vidare 'pint'
place an order with beställa av, lägga en order hos
place of delivery leveransort
plane, airplane, aircraft flygplan, flygmaskin
planer, plane hyvel, att hyvla
platform car, flatcar öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak
plummet rasa, sjunka kraftigt
point poäng, punkt, ställe, plats
port hamnstad, hamn
postage porto
poster affisch, anslag
postpone senarelägga, uppskjuta
pound, £ valuta, (Br/UK) värd ca 11.50 SEK, har närmat sig USD (2001)
pound, lb., lbs. viktenhet, pund = 0,453 kg (2 lbs.= ca 0,9 kg)
preceding föregående
preliminary preliminär
premises området, ägorna, fabriksområdet
preserve bevara, konservera
previous föregående, den tidigare
previously tidigare
price ex quay pris för varor efter lossning på fartygskaj men exklusive transport från hamnen
print ett avtryck, trycka (boktryck), texta
Printed Matter trycksak
prison fängelse
probable sannolik, trolig
probation provanställning, övervakning, övervakningstid
profit förtjänst
profitability lönsamhet
profitable lönsam
profitable lönsam
profit-sharing vinstdelning
progress framsteg
promote befrämja (underlätta)
proof bevis
property ägodel, egenskap (t ex i ett dokument)
proposal förslag, frieri
propose föreslå, formellt förslag
prove bevisa, styrka
provide förse, förse med, underhålla
provided that förutsatt att
provision proviant
provisional provisorisk
public allmän, offentlig (offentliggöra= go public)
public place offentlig plats
punch göra hål, hålslå, stansa hål
purchase inköpa, köpa in, inhandla, köpa
purchasing department inköpsavdelning
purpose ändamål, syfte
qty, quantity kvantitet, mängd
quart= 2 pints 0,94 L (US) / 1,14 L (Br)
quarter= 8 bushels= 64 gallons 291 L (Br)
quay kaj, lastkaj, en lastnings- och lossningsplats för fartyg eller lastbil
quay, dock kaj, hamnplats
queue, line kö av fordon, människor eller fartyg
quotation prisuppgift, offert
rail räls, ledstång, räcke, reling (ship on rail= skickas per järnväg!)
railing reling, räcke, barriär
railroad (US), railway (Br) järnväg
railroad head en järnvägs slutstation, en omlastnings- & avlastningsdepå
ramp lastramp, lastbrygga, plattform för av- och pålastning
range sortiment, urval
rapidly snabbt
ratchet spännanordning, vinsch/spel med kugghjul och låsklackar (pawl) e.d.
ratchet spännbandshandtag, kugghjul med låsmekanism i form av stoppklack etc.
ratchet tie down spännband inkl spännbandshandtaget för att låsa/lossa
reach sträcka sig, nå fram
reach an agreement uppgörelse, komma överens, träffa en överenskommelse
readily lätt, lättvindigt, utan svårighet
ready for delivery färdig för leverans
real estate agent, realtor fastighetsmäklare
realize inse, förstå
realty, property, real estate fast egendom
reason anledning, skäl
reassess, assess again omvärdera
rebate, reduction avdrag, återbetalning (skatteåterbäring= tax rebate)
rebound studsa upp igen
recall erinra sig, minnas, dra sig till minnes
receipt kvitto
receivable att fordra, fordran
receive mottaga, få, erhålla
receive goods mottaga gods, ta emot gods
receiver, official receiver mottagare, telefonlur (official receiver= konkursförvaltare)
receivership konkursförvaltare har utsetts (put in the hands of a receiver)
recently nyligen
reception en bjudning (mottagning), social tillställning oftast med buffet och dryck
reckless vårdslös, oansvarig
rectify, to correct something korrigera, rätta till
recur komma tillbaka/igen, uppstå på nytt
recycle, to be used again återvinna för återanvändning
redeem, pay off a loan or a debt lösa in, amortera, betala amortering
redemption inlösen, inlösning av lån för förfallodatum, pant
redemption bottle pantflaska, pantglas, returglas
reduce reducera
redundancy övertalighet, uppstår när en person blir utan arbete, arbetsuppgiften upphör, försvinner
reel spole, rulle, vevspole etc. även att spola in, "veva in", hämta hem fisk e.d.
refer to hänvisa till
refundable återbetalbar
refundable deposit återbetalningsbar depositionsavgift ("handpenning" e.d. som återbetalas)
refuse vägra (refusal= vägran)
refuse vägra, motsätta sig
regular customers fasta kunder, stamkunder
regularly regelbundet, återkommande händelse (som upprepas)
reimbursement ersättning för utlägg, återbetalning av gjorda utbetalningar (ofta mot verif.)
reinsurance återförsäkring
release frikoppla, släppa loss, låsa upp, släppa ut, släppa broms
release ge ut, utge, släppa
relocate omlokalisera
remind påminna
remit, remittance sända, remissa
rent hyra
replace byta ut (om delar, detaljer)
replace byta ut, ersätta
reply svar, -a
reply to svar, -a på
require erfordra, kräva
residential district, residential area bostadsområde
responsible for having done something ansvarig för att ha gjort något
restroom (US), lavatory, gents, ladies, men's room, toilet toalett
retail detalhandel, detaljhandels-
retailer detaljhandlare, butiksägare, varuförsäljare
return återkomma, återlämna, återkomst, återgå, även avkastning (ek)
returnable kan returneras, kan skickas tillbaka, får skickas tillbaka
returned återlämnad, -e, returnerad, -e
revalue omvärdera, uppvärdera
reveal, disclose, divulge avslöja, även en kant t ex runt en vindruta, vertikal kant vid fönster och dörr
revenue, money received intäkt, inkomst
reverse, opposite direction motsatt, omvänd, bakåt (reverse the charges= låta mottagaren betala)
revise revidera
revocable återkallningsbar, går att återkalla (se vidare 'irrevocable')
revoke återkalla
ride åktur, ridtur, rida, åka, framföra
rider (with vehicles etc.) ryttare, passagerare, förare
rider, additional clause (contracts etc.) tilläggsklausul
rightful rättmätig, riktig, "legalt" (juridiskt) riktig
rightful owner rättmätig ägare, rätt ägare, juridiskt riktig ägare
rim fälg, en rund ytterkant (rimfire cartridges= kantantändningspatroner)
rock bottom prices absoluta bottenpriser, bottenläge, botten är nådd
ROI, return on investment avkastning på gjord investering
roll rulla, rulle
roll over credit (or debt) förlänga, eller tillåta kredit efter förfallodatum
rolling stock vagnpark att användas på järnväg
rotten rutten
rough grov, grovhuggen, ungefärlig uppskattning (roughly= i grova drag)
rough out, to make a draft skissa, skissera, göra ett utkast till en plan etc.
round up cattle fånga in lösgående kreatur för märkning, slakt, transport e.d.
round up, round up the figures runda av siffror till närmast högre hela belopp
round-the-clock dygnet runt
ruin förstöra
rule regel
ruler linjal
run rinna, ha hand om, ha ansvar för, sköta om
rush order brådskande leverans
sack, bag säck, av typ som används för spannmål, potatis o.d.
sale, for sale till salu
sale, on sale utförsäljning, rea, realisation
sales försäljning
sales department försäljningsavdelning
sales manager försäljningschef
sales person försäljare (in-house), oftast stationär typ butik, disk etc.
sales rep (representative) försäljare (ofta resande, mobil)
salutation hälsning, hälsningsfras
satisfactory tillfredsställande
scales våg
scissors, pair of scissors sax (av ett par skänklar)
score poängresultat, resultatställning
sea route sjöförbindelse
sea transport sjöfrakt, sjötransport (sea= hav)
search for leta efter
seaworthy sjövärdig (seaproof packing= sjövärdigt emballage)
secondhand, used begagnad, -t, -e
see förstå, se, träffas
seem tyckas, verka
semester tidsperiod 15 - 18 veckorsom en del av ett universitets utbildningsår (U.S.)
semi-finished halvfabrikat
send sända, skicka
send for beställa, skicka efter
sequester, sequestrate kvarstadsbelägga, att låsa/frysa tillgångar/ägodelar enligt domstolsbeslut
series serie, serier
serve betjäna, expediera, servera (även att delge, en delgivning)
set back hejda, bromsa, stoppa
set out lägga fram, ge sig iväg
setback bakslag, motgång
set-back motgång, bakslag
settlement lösning och ev reglering av ersättning (även 'bosättning'=bebyggelse)
settlement day betalningsdag, likviddag
severance pay avgångsvederlag
severe kännbar, svår, allvarlig
shady skum, tvivelaktig
share aktie (Br), en aktie, en del, att dela, att dela med sig
share warrant optionsbevis
sheet (piece of paper) blad (papper), pappersark
sheet metal plåt, plåtmaterial
shelf, -ves hylla, -or
ship skeppa, frakta, skepp
shipment leverans, skeppning, försändelse, last
shipment, drop shipment en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)
shipper avsändare, godsavsändare, säljare eller ombud för denne alt. Speditör
shipping agent speditör, skeppsklarerare
shipping clerk speditionskontorist
shipping dues sjöfartsavgifter (fraktavgifter)
shipping intelligence sjöfartsunderrättelser
shipping note skeppningsmeddelande, last- & fraktmeddelande
shipping note, S/N (S/N) lastsedel
shop (Br), store (AE) affär, butik
shop around, a price comparison jämföra olika potentiella leverantörer beträffande prissätting/prisnivå/pris
short of money ont om pengar/kapitalbrist
shortage brist
short-haul flight, short-distance flight kortdistansflygning (upp till 1.000 km)
sign skriva under, signera, skylt, tecken, att ge ett tecken
signature namnunderskrift
sinerely uppriktigt, ärligt
size storlek
skid sladd, -a och en träkloss, kil som bromssko e.d. samt specialpall, trätrall
skin hud, flå, skal
SKU, Stock Keeping Unit orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet)
sleeve tubformig/lång ask/kartong för pappmuggar, glas e.d., även "ärm" på klädesplagg
slot en springa, ett myntinkast etc. (a slotmachine= enarmad bandit)
solution lösning
solve lösa (allmänt), dissolve= lösa upp, upplösa partiklar etc.
space utrymme, rymd, mellanrum (mellanslag)
spacebar mellanslagstangent på tangentbord e.d.
spare part reservdel
speechless mållös, stum (av förundran)
speed up påskynda, skynda på
split oenighet, spricka, delning
spread (sängöverkast= bedspread) breda, breda på, breda ut (om smör, smörgås etc)
sprocket kedjedrev
spruce needle, fir needle granbarr
spruce, spruce fir, spruce wood, whitewood gran, granträ (white & black spruce, hemlock spruce, Douglas fir)
square ruta, kvadrat, torg, fyrkant
square foot 9,3 kvadratdecimeter
square yard= 9 square feet 0,836 kvadratmeter
stack stack (höstack), stapla, stapel (lägga på vartannat på höjden), mått 108 cu ft
staff personal
stage skede, stadium, ett stadium, scen
stain fläck, missfärgad/färgad punkt
stamp frimärke, stämpel, stämpla
stand, remain firm stå fast, ligga fast
state, state your name uppge, tala om vad du heter ('state' även delstat, stat)
statement uttalande, påstående
steam ånga
steel pipes stålrör
stevedore stuveriarbetare, personal som lastar & lossar (t ex fartyg)
stick to hålla fast vid, vara konsekvent
stock lagertillgångar, förråd, in stock= i lager, out of stock= slut
stock controller lagerkontrollant (Br), chefskamrer i större företag (US)
stock, carry ha i lager, ha på hyllan
stock-keeping unit, Stock Keeping Unit, SKU orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet)
stocks (shares) aktier (US)
stone= 14 pounds= 224 ounces 6,35 kg
store owner, shop owner (Br) butiksägare
store, store goods lagra, magasinera
stowage factor stuvningsfaktor avgör pris för vikten på 40 kubikfot av aktuellt gods
straddle carrier kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc
strap rem, spännrem
strip/empty a container tömma/lasta ur/lossa en container/lastbehållare
stuff a container, fill a container lasta/fylla en container/lastbehållare
subcontractor underleverantör
subscribe prenumerera
subscription prenumeration
substitute ersätta, byta ut mot
suggest föreslå (i största allmänhet)
suit passa (i allmän bemärkelse), även en kostym (a tweed suit)
supplier leverantör
supplier/-s, supplying firm leverantör
supplier's invoice leverantörsfaktura
supply tillhandahålla, leverera
surplus överskott
suspended permit indraget tillstånd, upphört, blivit ogiltigt
tackle ge sig i kast med
take delivery ta emot leverans
take up slack hämta hem, spela in, spänna den del av rem, tamp, tross, eller kedja som är slak
tapemeasure måttband
tarpaulin, protective covering of waterproof canvas etc. presenning, vattentätt skyddande överdrag av vaxad duk, galon, plast, gummi etc.
tax skatt
taxation beskattning
tax-exempt undantagen från skatt, skattebefriad
tax-free skattefri
teamwork lagarbete
teller bankkassör
temp worker tillfälligt anställd, vikarie (vik lärare m fl= substitute)
temporary tillfällig
tenant hyresgäst
tender, offer anbud, offert
tentative preliminär
term tid, löptid, termin, mandattid
term loan lån med bestämd förfallodag
terminable uppsägningsbar, går att säga upp
terminate avsluta, sluta, säga upp, avveckla
terms villkor
tick bocka för, bocka av, sätt "en bock" (ett V), betyder ofta OK
tie down surra, surra fast
tie down strap ett band för spännbandssurrning
tie, tie up binda, binda upp, binda om
tip, tip the waitress or waiter, to tip dricks, drickspengar, att ge dricks
title (You can't sell or move things without the title!) ägarrättsbevis, registreringsbevis
tool verktyg
tow bogsera, dra, dra något efter sig
tractor traktor, trailerdragare (flaklös lastbil att koppla till/för trailersläp e.d.)
trade bransch, hantverk
trade school yrkesskola, fackskola
trade union (trades union, Br) fackförening
trademark varumärke
trailer släp, släpvagn
trailer-hitch dragkrok
trailer-tractor trailerdragare, ofta 3-axlad 10-hjulig
training utbildning (praktisk, hands-on)
transfer överföra, överföring
transit, in transit under transport
transship omlastning till annat transportmedel
treasurer kassör
truck, lorry (Br) lastbil (big-rig= tung lastbil, långtradare, timmerbil e.d.)
tugboat, tug bogserbåt (tug= krafttag, dra hårt och kraftfullt i något)
turnover omsättning
turnpike, tollgate vägtull, betalning måste erläggas för att få utnyttja en viss vägsträcka (US)
type skriva maskin, skriva på skrivmaskin
undertake delivery, undertake to suppply åta sig att leverera
union, trade union fackförening
unit enhet
unload lasta av, lossa last, lossa gods, lossa= tömma lastutrymme
urgent brådskande
use använda, begagna, utnyttja
used begagnad, använd, utnyttjad
used to brukade (brukar, vanligtvis= usually), van vid (vänja sig vid= get used to)
useful användbar
usual, common vanlig
usually brukar, vanligtvis (brukade= used to)
utilise, utilize dra nytta av, dra fördel av, utnyttja, tillvarata
V.A.T., value added tax moms, mervärdesskatt
vacancy, position, job, work ledig plats, ledigt arbete
valid giltig, gällande, godtagbar
van skåpbil, mindre buss e.d.
vehicle fordon
vending machine varuautomat, läskedrycksautomat etc.
vocation yrke, sysselsättning, kall
vocational school yrkesskola
wage lön, korttidslön, veckolön, 2-veckorslön e.d. (salary= månadslön)
waiver ett dokument vari intygas att man avstår från vissa rättigheter, avsägelse
waiver clause kontraktsklausul där en part avstår vissa rättigheter under vissa omständigheter
walk off, strike, stop working strejka, lämna i protest
walk-in, walk-in guest en gäst som anländer utan bokning (reserverat rum finns ej)
warehouse magasin, lagerlokal
warrant fullmakt
washrag, washcloth skurtrasa
washroom tvättrum med flera handfat, samt ofta även dusch etc.
waste slöseri, avfall, slösa, slösa bort, ödsla
waybill, W/B, W.B fraktsedel
wear ha på sig, bära upp (He's wearing leather boots to work.)
weary slutkörd fysiskt eller psykiskt
weekday vardag
weigh väga (våg i allmänhet= scales)
weighbridge fordonsvåg
weighing machine våg, vägningsinstrument
weight vikt
wheelhouse, pilothouse styrhytt
wherever var helst, var som helst, var…än
whether huruvida, om
whitewood granträ, gran
whole hela
wholesale grossistled, grossist-
wholesaler grossist
wide bred
width bredd
willing villig, medgörlig
winch vinsch, spel för att släpa eller spela hem med vajer e.d.
window shopping titta i skyltfönster (gå i affärer för att titta endast)
wooden case trälåda
work arbeta, fungera
work, run fungera
working conditions arbetsförhållanden
wrap up slå in, linda in, emballera med papper e.d.
wreck vrak
writing, in writing skriven formulering, skrivning, skriftligt, på papper
yard= 3 feet 91.4 cm, 36 inches
You're welcome ingen orsak, föralldel
zip code, postcode, postal code postnummer


             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster