1067-20231102-sweng
ID English - engelska Swedish - svenska
1 abbreviate förkorta, korta ned
2 abbreviation förkortning
3 ability förmåga
4 above-mentioned ovannämnda
5 accelerate accelerera
6 accept a bill, to sign a bill of exchange signera en växel, acceptera en växel, lova att betala
7 acceptance (against 3 mo's acceptance) växel (per 3 månaders växel)
8 accessories tillbehör
9 accomplish åstadkomma
10 according to enligt
11 account konto, räkenskaper, redovisning, 'konto' används även om "större" kund
12 accountancy bokföring, redovisning
13 accounting bokföring
14 Accounting Department kamerala avdelningen, ekonomiavd, bokföringsavd
15 accounts receivable kundreskontra
16 achieve uppnå
17 acknowledgement erkännande, mottagningserkännande
18 acre= 4840 square yards 0,405 hektar ("ett knappt tunnland")
19 ad, advertisement, advert annons
20 add lägga ihop, addera, tillägga
21 adding machine, calculator räknemaskin, kalkylator
22 adjust justera, jämka
23 advance, in advance förhand, på förhand, förskott (förskottsbetalning= advance payment)
24 advantage fördel
25 advertise annonsera (put an ad in the paper)
26 advice råd (flera) samt att ge/lämna råd (a piece of advice= ett råd)
27 Advice of Dispatch, Advice of Shipment leveransavi
28 advise råda, ge råd
29 agenda dagordning
30 agree samtycka, vara överens, hålla med om
31 agreement överenskommelse, avtal
32 ahead, up ahead före, framför
33 aim to syfta till att
34 air waybill flygfraktsedel
35 air waybill, AWB, A.W.B flygfraktsedel
36 aisle en gång mellan bord eller stolar som i en biograf eller flygplan etc och uttalas som 'isle' (OBS! 'isle' = ö)
37 allow tillåta, medge
38 allow a discount, grant a discount lämna rabatt (bevilja rabatt, kredit etc.)
39 allowance gottgörelse, bidrag
40 am - are - is; was - were; been [ be-was-been ] är; var; varit [ be-was-been ] -Att vara eller inte vara - To be or not to be.
41 AM, am, ante meridiem (fr latin) ante meridiem vilket betyder före klockan 12:00; -Tänk "After Midnight"! (=AM)
42 amount summa, en summa pengar
43 amount to uppgå till
44 anchor ankare, ankra, förankra, sätta fast, fastsätta, fästa
45 anchoring point fästpunkt, fastsättningspunkt (pollare, fästring, surrögla e.d.)
46 announce tillkännage, meddela, anmäla
47 annoyed irriterad
48 anxious angelägen
49 AP, American Plan hotellogi inkl tre mål mat, både rumsavgift och de tre måltiderna ingår i hotellpriset
50 apologize be om ursäkt
51 appear framstå, dyka upp
52 application ansökan
53 apply ansöka
54 appoint utse, tillsätta
55 appointment (make an appointment) avtalad tid, möte, träff (avtala tid, bestämma tid för att träffas)
56 appreciate uppskatta, sätta värde på, värdesätta
57 approach närma sig
58 approval godkännande, gillande
59 approve of godkänna
60 approximately, approx. ungefär, cirka
61 area område
62 arrival ankomst
63 arrive ankomma, anlända
64 ASAP, as soon as possible så snart som möjligt, med vändande post
65 assemble sammansätta, foga samman, sätta ihop, montera ihop
66 assembly hopsättning, sammansättning, samling
67 assertive självsäker, tvärsäker
68 asset tillgång
69 asset, -s tillgång, -ar
70 assets realtillgångar
71 assign ge någon ett uppdrag
72 assignment uppdrag
73 at a certain level på en särskild/specifik nivå
74 at any location på vilken plats som helst
75 at these prices till dessa priser
76 at your discretion när det passar dig/er/Er
77 attach vidhäfta, bifoga, fästa vid
78 attached vidhäftad, fäst vid
79 attachment bilaga, något vidhäftat
80 attend närvara, bevista
81 attendee one who attends, en som är närvarande (men dock icke deltagande) OBS! Deltagande = participant
82 attractive förmånlig
83 audience åhörare, publik
84 auditor revisor
85 available tillgänglig
86 await motse
87 B & B, Bed and breakfast övernattning med frukost inkluderad i priset
88 B/L, Bill of Lading konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)
89 bag påse, säck (mindre)
90 bags säckar
91 balance saldo
92 balance sheet balansräkning
93 bale, bale of cotton bal, bomullsbal
94 Baltic herring strömming
95 bankroll finansiera, betala för
96 bar chart stapeldiagram
97 bargain fynd, "pangpris"   (billig= inexpensive, cheap)
98 barrel tunna, eldrör, gevärspipa, men också verbet att fylla en större tunna
99 bartering gods mot gods, byteshandel varor mot varor
100 basic fundamental, grundläggande
101 batch bunt, sats, parti, produktserie
102 bc, B.C., Blind Copy hemlig kopia, övr mottagare av brevet vet ej om denna mottagare
103 be ahead of ligga före
104 be committed to förbinda sig, åta sig
105 be due to bero på
106 be in charge of ansvara, svara för, ha hand om, ha befälet, föra befäl
107 bean böna, knäppskalle, klantskalle
108 bend böja
109 benefit gagna, gynna, fördel, nytta, vinst
110 beyond bortom
111 bill nota, räkning, faktura, men även ett lagförslag
112 bill (US), note, bank note (Br) sedel
113 Bill of Exchange, demand bill växel, siktväxel
114 Bill of Lading, B/L konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)
115 bill of sale köpebrev
116 billing (US), writing of invoices or bills fakturering
117 bills payable växelskulder
118 bills receivable växelfordringar
119 binder pärm, lösbladspärm
120 binding bindande, förpliktande (avtal & kontrakt o.d.)
121 blade blad (ej om papper)
122 blow-up, an enlargement en förstoring
123 board bräda, skiva, styrelse
124 board-meeting styrelsemöte
125 book, reserve reservera, boka
126 book-keeping bokföring
127 booklet broschyr
128 booth bås, monter (på utställning), telefonhytt, kiosk, stånd
129 booth monter, bås (telephone booth = telefonhytt)
130 borrow låna (låna in)
131 both båda, båda två
132 bother, don't bother bry sig, lägga sig i, låta bli att bry sig om
133 box kartong, låda
134 box lunch light lunch in a box, en lätt lunch ofta i kartong e.d.
135 boxcar godsfinka, järnvägsvagn för paketgods, styckegods etc. (helt täckt)
136 brackets parentestecken
137 branch filial, gren, avdelningskontor
138 brand märke, fabrikat
139 brand märke, fabrikat, varumärke, varusort
140 brand name varunamn
141 break brista, gå sönder
142 break paus, uppehåll (OBS! brake = broms, bromsa; med samma uttal!)
143 brief kortfattad
144 brisk livlig, uppfriskande
145 brochure, leaflet broschyr ('leaflet' exempelvis ett vikt ark/papper)
146 broker's return lastningsrapport (till skeppsmäklare)
147 bronze-colored bronsfärgad
148 bucket out (bucket up) ösa med hink, "hinka ut", bära i hink (bucket up även spänna fast sig)
149 built by Mr. Bean byggt av någon
150 bulwark reling, skyddsräcke, skyddsvall, skyddsvärn
151 bump gupp, ojämnhet i t ex en vägbana e.d.
152 bumpy roads guppiga vägar, dåliga vägar, "skakig färd"
153 bundle knippe, knippa, bunt
154 burst brista, spricka (om bubbla o.d.)
155 business affärer
156 business concept affärsidé
157 buy köpa, handla
158 buyer köpare
159 by air, by ship, by truck med flyg/flygfrakt, med båt/sjöfrakt, med lastbil
160 by return (of post/mail) omgående, med vändande post
161 C.O.D., Cash on Delivery kontant vid leverans, efterkrav
162 cable, telegram telegram
163 CAD; cash against documents kontant mot dokument
164 cancel annullera, återkalla
165 canned food konserverad mat på burk, burkmat
166 canteen matsal, personalmatsal
167 capital stor bokstav, kapital, huvudstad
168 capitol regeringsbyggnad i huvudstad (även delst), kupolformat tak
169 car dealer bilhandlare (used car dealer= begagnatbilhandlare)
170 car phone, cell phone, cellular biltelefon
171 cardboard kartongpapp, wellpapp
172 cardboard box papplåda, kartong
173 care about bry sig om, bry sig
174 careful noggrann
175 cargo fartygslast
176 cargo boat, cargo ship, freighter lastfartyg
177 cargo handling lasthantering
178 cargo has shifted/moved last/-en har förskjutits, flyttat sig
179 cargo space lastutrymme
180 cargo, freight, load last
181 carriage paid, carriage/freight paid to (CPT) frakten betald, fraktfritt, fraktfritt till angiven plats
182 carriage/freight and insurance paid to (CIP) frakt och försäkring betalda till (angiven plats)
183 carrier transportör, speditör (även ett hangarfartyg)
184 carry, stock ha i lager, ha på hyllan
185 carton papp, pappkartong, men även cigarettlimpa
186 cartons of soap or cigarettes små kartonger/mindre kartonger/limpor med tvål eller cigaretter
187 cases of doubt tveksamma fall
188 cash kontant, -er
189 cash discount kassarabatt
190 cash register kassaapparat
191 cask fat, tunna (ett vinfat), en mindre tunna, kagge
192 cc, C.C., carbon copy kopia
193 CEO, chief executive officer VD i större företag eller koncern
194 certificate intyg, betyg
195 chain kedja, kätting
196 chairman, chair, chairperson ordförande
197 Chamber of Commerce handelskammare
198 change byta, ändra, växelpengar
199 charge debitera (att faktureras)
200 charterer, he/she who hires a ship for a purpose befraktare, den som hyr/"chartrar" ett helt fartyg e.d.
201 chartering chartring, befraktning, man hyr en komplett farkost/ett komplett färdmedel
202 Charter-Party (use of entire ship) certeparti, befraktningsbrev, som B/L men man utnyttjar hela fartyget
203 cheap billig, OBS! även i dubbel bemärkelse (dålig, undermålig)
204 check att kontrollera, kolla
205 check (US), cheque (Br) check
206 checkbook (US), cheque book (Br) checkhäfte
207 checking account (US) checkkonto, checkräkning
208 chipped kantstött, flisigt
209 cif, cost insurance freight säljaren betalar/svarar för kostnader, försäkring och frakt till namngiven hamn (t ex: CIF Göteborg)
210 CIP, carriage & insurance paid to säljaren betalar till namngiven destination (t ex CIP Bend, OR, USA) -Se vidare CIF & CPT!
211 clarify klargöra, förtydliga
212 clear rensa rent, rensa bort, klar (clear the deck= rensa/töm/lämna däcksytan)
213 clear through the customs tullbehandla
214 clearly tydligt
215 close a deal avslut, göra ett affärsavslut, göra färdigt en transaktion
216 close an account avsluta ett konto
217 closing avslutning
218 closure avslutning
219 CMM certified meeting manager
220 CMP certified meeting professional
221 coach buss för fler än 16 passagerare, med en bruttovikt över 7½ ton och som kan köras fortare än 100 km/h (långfärdsbuss)
222 COD; cash on delivery efterkrav, postförskott, betalning vid leveransmottagandet
223 cogwheel kugghjul
224 collect inkassera, insamla, hämta
225 collect insamla, inkassera, samla, samla på, samla in
226 collect-call telefonsamtal som man beställer och där motagaren betalar samtalet
227 Collecting inkassering, inkasso
228 collecting letter kravbrev
229 Collections Department inkassoavdelning, inkassosektion
230 commit a crime begå ett brott
231 commitment åtagande, engagemang
232 committed suicide begick självmord, tog död på sig själv
233 commodity handelsvara
234 commute pendla
235 competition konkurrens, tävlan
236 competitive konkurrenskraftig
237 competitor konkurrent
238 compile sammanställa, ställa samman
239 compliments hälsningar
240 concerned bekymrad
241 conditions villkor, förhållanden
242 confirm konfirmera, bekräfta
243 connected to ansluten till, kopplad till
244 connection anslutning, koppling, koppling till
245 considerable betydande
246 consign överlämna eller leverera (formellt), överlåta till annans ansvar, sända
247 consignee mottagare, den som får/övertar ansvaret för försändelsen
248 consigner avsändare, leverantör
249 consignment sändning
250 consist of bestå av
251 construction site byggarbetsplats, byggplats
252 contain innehålla, innesluta
253 container crane, straddle carrier kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc
254 contents innehåll
255 Continental breakfast lätt frukost bestående av juice, bröd med marmelad och varm dryck
256 continue, carry on fortsätta
257 convenient passande, smidigt
258 conveyance överlåtelsehandling, för överföring av egendom från säljare till köpare
259 convince övertyga
260 cooperate samarbeta
261 copy kopia, kopiera, exemplar
262 costly dyrbar
263 couch soffa, TV-soffa e.d.
264 counter offer motbud, motanbud
265 CPT, carriage paid to (…named place of destination) frakt betald till (namngiven destinationsort) -Se vidare CIF & CIP!
266 crack, split, burst brista= spricka, spricka/spräcka om material e.d.
267 craft hantverk
268 crate spjällåda, häck, packlår (emballage för maskin, motor, motorcykel, möbel e.d.)
269 crew besättning, personal
270 crust skorpa, skal
271 currency valuta ($, £, DM, Dkr, Nkr, SEK)
272 current ström (både el- och vatten), gängse, gällande
273 curriculum vitae meritförteckning, resumé
274 curtail minskning, avkortning, sammandragning, kapning av
275 custom, customs (traditions) sed, sedvänja, sedvänjor
276 customs tull, tullverk
277 cut skära, hugga, klippa
278 cutback nedskärning
279 CV, curriculum vitae, résumé meritförteckning, levnadsbeskrivning
280 CWO, cash with order likvid/betalning med beställning/-en
281 D/A; documents against acceptance dokument mot accept, dok överlämnas till köparen när han accepterat säljartratta
282 D/O, delivery order leveransinstruktion, leveransanvisningar
283 D/P; documents against payment dokument mot betalning
284 damage skada, åsamka skada
285 DDP; delivered duty paid fritt förtullat
286 deal, make a deal göra (en) affär, träffa en överenskommelse
287 dealer handlare
288 debt skuld
289 decrease minska, minskning (minska även 'lower')
290 deduct dra av, dra ifrån, sänka pris e.d.
291 deductible avdragsgill
292 deduction avdrag, skatteavdrag e.d.
293 delay dröjsmål, försening
294 delete stryka, ta bort
295 deliver leverera
296 delivery leverans
297 delivery truck godsbil, paketbil
298 delivery/shipping cost leveranskostnad
299 demand, demand for efterfrågan, kräva, fordra
300 demijohn, carboy damejeanne av glas (av slag som ibland används vid hemtillverkning av vin)
301 denote beteckna, ange
302 density täthet
303 depart avgå, åka iväg
304 departure avgång
305 depend on bero på, lita på
306 DEQ; delivered ex quay fritt från hamn
307 DES; delivered ex ship fritt från fartyg (fartygets namn angivet)
308 desire önska, önskan
309 desk skrivbord
310 desktop skrivbordsskiva, även skrivbordsmodell av PC
311 deteriorate försämra(s)
312 deterioration försämring
313 difficulty svårighet
314 disadvantage nackdel
315 discharge lossa gods, avlossa, tömma, lossning
316 disposal  förfogande
317 dispose of göra sig av med, avyttra
318 dividend utdelning (på aktier e.d.)
319 dividend warrant utdelningskupong, en check för utbetalning av avkastning
320 dock hamnbassäng, docka (dry-dock= torrdocka)
321 dock hamnplats, hamnbassäng, docka
322 dockage kostnad eller pris för utnyttjande av hamnplats, bassäng (docka) e.d.
323 domestic inhemsk, inlands-, hushålls-
324 down payment, dp handpenning
325 downtime driftsstopp
326 dp, down payment, deposit, earnest handpenning
327 draft utkast
328 draw dra, trassera, utställa
329 drawee växelbetalare, trassat
330 drawer trassent, utställare
331 drawing ritning
332 drop släppa, tappa
333 drop by parachute släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm
334 drop off släppa av, mindre avlastning
335 drop shipment en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)
336 drum fat (oljefat, bensinfat e.d.), tunna
337 drums oljefat
338 dry snack/-s, snacks potatischips, majschips, pretzels, ostbågar, jordnötter e.d. ibland åtföljda av dip (dip= dip sauce)
339 due on the 31st of January förfaller den 31 januari
340 due to weather conditions på grund av väderleksförhållanden
341 e.g., for example t.ex., till exempel
342 each, ea. varje, vardera, per styck
343 early tidig, -t (med hänvisning till tid e.d.)
344 ease underlätta, lättnad
345 efficient effektiv
346 employ anställa
347 employ, employed anställa, anställd
348 employee anställd, den anställde (oftast löneanställd)
349 employer arbetsgivare
350 EMU, European Monetary Union det förenade Europa med gemensam valuta (EURO)
351 enable möjliggöra
352 enclose bifoga, skicka med (tillsammans med)
353 enclosure bilaga (Encl., Encls.)
354 engineer tekniker, ingenjör, skötare (OBS! sällan ingenjör)
355 English breakfast juice, cereals (flingor), eggs, meat, pastries (bröd/bakverk) with preserves (konserverad sylt) and hot beverage (dryck)
356 entire hel, hela, alltihopa
357 entree, main course huvudrätt OBS! men även förrätten i samband med dinner
358 envelope kuvert
359 errand, errand boy ärende, errand boy= springpojke
360 establish etablera
361 estimate uppskatta, kalkylera, en kalkyl, ett kostnadsförslag
362 ETA, estimated time of arrival beräknad ankomsttid
363 EURO, a European currency ett europeiskt myntslag, europeisk gemensam valuta
364 even till och med
365 ex warehouse fritt (vårt) lager
366 ex works (EXW) fritt (vår) fabrik
367 exceed överskrida, passera
368 excess överflöd, det som är över, för mycket av något
369 exchange utbyta, växla
370 exhaust avgaser (exhaust fumes)
371 exhaust system avgassystem
372 exhausted uttömd, utmattad
373 exhibit ställa ut, utställa (på en utställning)
374 exhibition utställning
375 exhibition area utställningsområde (t ex en monter = e g a booth)
376 expense bekostnad, kostnad
377 expense utgift
378 EXS; ex ship fritt från fartyg (fartygets namn angivet)
379 extract utdrag
380 extract utdrag, t ex en delkopia av ett dokument etc.
381 F&B, food and beverages mat & dryck/-er
382 fabric tyg, textil
383 fail to notice undgå att lägga märke till, missa, förbise
384 Faithfully yours, Yours faithfully Högaktningsfullt
385 Family name, family name, last name efternamn
386 Family plan, family plan en prisnedsättning som tillämpas för en resenärs medföljande familj etc
387 fare biljettpris
388 FAS; free alongside ship fritt fartygets sida, gods lev fritt långsides fartyget i inlastningshamnen
389 fasten fastsätta, sätta fast, spänna fast
390 favor gynna, göra en tjänst
391 fee arvode, avgift
392 ferry färja
393 file arkivera, arkiv
394 final slutgiltig
395 final report slutgiltig sammanfattning
396 fine, pay a fine böter, betala böter (ett bötesföreläggande)
397 fir, fir-tree fura, tallträ, barrträ, -d (tall även pine)
398 fire hazard brandfara
399 firm, a firm decision bestämd, fastlagd (ett bestämt,orubbligt, beslut)
400 fit passa, inpassning, passa in (hand i handske, gängor etc.)
401 fixed costs fasta kostnader
402 flatcar, platform car öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak
403 flipchart blädderblock, en bunt stora lösblad på en ställning, att skriva på med tuschpenna istället för en tavla, OH e.d.
404 float flyta, om saker & ting
405 flow flyta, flöde, om vätska & vattendrag
406 fluid (flow= flöde) flytande vätska
407 flyer flygblad, enklare typ av trycksak att delas ut på mässa e.d.
408 FOB; free on board fritt ombord (fartyget i inlastningshamnen)
409 fold vika (men även att ge sig, ge upp, "kasta in handduken" etc.)
410 FOM; free on motor fritt lastbil
411 foot= 12 inches 0,3048 m [inch= 2,54 cm (25,4 mm), 3 feet= 1 yard]
412 for three years i tre år
413 FOR; free on rail fritt banvagn/järnvägsvagn
414 forecast, projection prognos, prognosticera
415 forge förfalska
416 forgery förfalskning (bedrägeri= fraud, deceit)
417 fork-lift truck, fork-lift gaffeltruck, truck för att lyfta pallar och gods etc. med
418 forward, to be forwarded eftersända, eftersänds
419 founded grundad/-t
420 fraud, deceit bedrägeri (forgery= förfalskning)
421 free domicile fritt köparens hemvist/lager
422 freight frakt (frakta= ship)
423 freight car järnvägsvagn för godstransporter, godsvagn
424 freight forwarder, forwarder speditör
425 freightage godstransport, priset/avgiften för denna transport, även frakt, last, lastning
426 freighter, cargo boat, cargo ship lastfartyg
427 fulcrum ett stöd, anhåll, för hävstång, brytjärn, lyftdon e.d.
428 gallon=4 quarts= 8 pints 4,55 L (Br), 3,79 L (US)
429 gear lever (Br), gear shift (US) växelspak
430 general cargo ship lastfartyg av traditionell typ, "blandlastfartyg", icke specialiserat lastfartyg
431 get hold of få tag på/i, skaffa fram
432 GMT, Greenwich mean time, Zulu time tidszon, longitud som skär genom Greenwich, England, och som man utgår från vid tidsangivelser runtom i världen
433 go public offentliggöra
434 goods varor, gods, artiklar
435 gradual, gradually gradvis, -t
436 GRN, goods received note godsmottagningsbekräftelse
437 gross weight bruttovikt
438 ground, earth (Br) jord, jordning, jordanslutning (el/elektrisk)
439 guide, lead vägleda, leda vägen
440 half fare, half price ticket halvprisbiljett (t ex barnbiljett eller kampanjpris)
441 hand something over överräcka, räcka över, räcka fram, överlämna
442 handle hantera, sköta om, omhänderta, handtag
443 handy, convenient, useful praktisk, behändig (smidig, lämplig, användbar)
444 hang in there ge inte upp, tappa inte modet, kämpa på
445 hang on dröja kvar, vänta
446 harbor hamnanläggning, hamn (a port may have more than one harbor)
447 haul (pull, move or transport) transportera, flytta, förflytta, forsla (road haulier= åkeri)
448 haulage costs kostnader för vägtransport av godset
449 haulier (trucker) åkeri, åkare (trucker also= chaufför) -Se Bilordlistan! ../Bil/Bilordlistan.htm
450 have (I have) money owing to (me) (jag) ligger ute med pengar
451 have money owing to ligger ute med pengar
452 hazard fara, riskmoment (t ex fire hazard)
453 head for ge sig iväg mot, vara på väg mot
454 head table ett särskilt bord för prominenta gäster
455 heading överskrift, rubrik
456 hearing utfrågning, förhör, hörsel
457 hearing aid hörselapparat, hörselhjälp, hjälp för hörseln
458 hearing protection hörselskydd
459 heavy oil (Br/UK) diesel, diesel oil (light oil = paraffin, etc.)
460 height, ht. höjd
461 heir arvinge
462 high bay, high bay warehouse lokal/magasin för pallgods förvarat med stapelhöjd upp till 30 m
463 hint antyda, -n
464 hire, employ anställa
465 hire, take on leja (korttidsanställa), anställa
466 hoist hissa (to hoist sail= att hissa segel), även en lyftanordning eller hiss
467 hold, cargo compartment lastrum (lastrum i fartyg= hold)
468 hold, please hold, hold the line var god dröj, vänta i telefonen
469 hole hål
470 holiday helg, högtid (OBS! vacation= semester i U.S.), U.K. & GB= semester
471 host värd
472 hostess värdinna
473 hovercraft svävare, svävarfarkost (luftkuddefarkost)
474 however emellertid
475 HR, human resources personal, personalvård
476 HST (Br/UK), high-speed train expresståg med hastigheter kring 125 mph (200 km/h) eller mer
477 human resources personal
478 hurry (speed up) skynda, påskynda
479 hörselapparat hearing aid
480 ICC; Incoterms (1990) villkor enligt Internationella Handelskammaren
481 ILO International Labour Union
482 immediate omedelbar
483 immediately omdelbart
484 implement implementera, förverkliga, realisera, sätta i verket
485 improve förbättra, bli bättre
486 in accordance with enligt, i överensstämmelse med
487 in two weeks, in the morning om två veckor, på morgonen
488 in writing, put it in writing skriftligt (på papper)
489 in your favor er/Er/dig tillgodo
490 incentive belöning, uppmuntran för tidigare insatser
491 inch tum= 2,54 cm (25,4 mm), 12 inches= 1 foot, 3 feet= 1 yard
492 increase öka, ökning
493 independent självständig
494 inexpensive billig
495 information upplysningar
496 inherit ärva
497 inheritance arv
498 innumerable oräknelig
499 inquire förfråga, efterfråga
500 inquiry, enquiry förfrågan, förfrågning
501 installment avbetalning enligt plan
502 installment plan avbetalningsplan
503 insurance försäkring
504 insure försäkra, ta en försäkring
505 intelligence underrättelser, upplysningar, information
506 intent avsikt (letter of intent= viljeförklaringsbrev)
507 intentional avsiktlig, -t
508 interest ränta
509 interest on arrears, overdue payment dröjsmålsränta
510 inventive uppfinningsrik
511 invite bjuda in, inbjuda
512 invoice faktura
513 involved inblandad, inbegripen
514 irrevocable letter of credit oåterkallelig remburs
515 issue utfärda, ge ut, fråga (hot issue), utgåva (the July issue of this magazine)
516 item artikel, post, punkt i ett protokoll etc.
517 itinerary resplan, färdplan, med restider (ankomst & avresa) angivna
518 jail mindre fängelse, häkte, arrest
519 jammed fastnat, snott sig, sitta fast (paper jam in a PC printer, traffic jam= trafikstockning etc)
520 join, put together foga samman, foga ihop, foga
521 join, fuse binda samman, förena
522 judging by att döma av
523 justified berättigad
524 justify motivera, berättiga
525 keep bevara, behålla, hålla, hålla på
526 keep an insurance in force ha en gällande/giltig försäkring igång/aktiv (betald och bekräftad)
527 keg kagge, en mindre tunna för t ex öl eller vin etc.
528 L/C; letter of credit, documentary credit remburs, betalningsåtagande från köparbank att bet säljarbank på vissa villkor
529 labor union (trades union, Br) fackförening
530 lack sakna, brist
531 lade ösa på, lasta på, lasta in
532 lading lastning
533 landing charges lossningsavgifter, avgifter för att ta iland godset/varorna inkl tullavg
534 landing order tillstånd att föra gods från t ex fartyg in till ett tullnederlag (utan tull)
535 late sen, -t, -a (förra)
536 late sent, -t, framliden= avliden/död
537 late delivery försenad leverans, försenad födsel (även 'delivery'= födsel)
538 late fee förseningsavgift
539 launch sjösätta (i flera bemärkelser)
540 lead, guide vägleda, leda vägen
541 leave ge sig av, åka iväg, lämna
542 legal rättslig, laglig, -t, legal
543 lend låna ut, utlåna (ibland mot ränta)
544 less mindre
545 Letter of Credit, L/C remburs
546 letter of intent viljeförklaringsbrev
547 lever en spak (t ex gear lever/shift = växelspak)
548 lever hävstång, spak
549 liability ansvarighet
550 limit gräns, begränsning   (geografisk gräns, landsgräns, nationsgräns= border)
551 line of business bransch
552 line of goods varuslag, typ av artikel
553 liquidation value likvidationsvärde, värde vid exekutiv försäljning
554 loading bay, ramp, platform lastramp  [ lasta= load, lade, fill, fill up ]
555 loading capacity lastförmåga, lastutrymme
556 loading charges lastningskostnader
557 loading dock lastkaj, lastbrygga
558 loading time lastningstid (även 'lay days' om fartyg)
559 lock, stock and barrel idiom, uttrycket betyder att man tar/får allt som går att få, rubbet, allt som finns i firman, stort som smått & gott, rubb & stubb
560 logistics, organization of supplies & services beräkning & planering av kostnad & åtgärd för transport av gods och/eller trupp
561 logistics, the mathematics of transportation and supply …and the movement of bodies of troops
562 look after se efter, sköta om, passa, vårda
563 look for, search for leta efter, söka efter
564 loose lös, loss
565 loosen lossa, lossna
566 lose förlora, tappa bort, komma vilse
567 lot alltihop, anhang, andel, allt, "massa", mängd, tomt, del, område, gäng,
568 low season lågsäsong Se även 'off-season'
569 main course huvudrätt
570 main office, HQ (headquarters) huvudkontor, -et
571 mainframe stordator, dator med mycket stor kapacitet för storföretag, myndigheter o.d.
572 mainly huvudsakligen
573 maintenance underhåll
574 manager, boss chef
575 manifest, ship's manifest, freight list lastspecifikation, lastförteckning
576 manufacture tillverka
577 maritime law sjörätt
578 maritime law, -s sjörätt, lagar och regler som hänför sig till fartyg, hamnar och sjötrafik etc.
579 mark märke, märka, stämpel
580 mark-down, reduction prisnedsättning, prisjustering (nedåt)
581 marker pen tuschpenna, märkpenna med filtspets för märkning (för vattensäker märkning)
582 market marknadsföra
583 marking märkning
584 marshalling area uppställningsområde för containrar, staplingsplats container
585 match passa, passa ihop med
586 MD, managing director, president (USA) VD, verkställande direktör (Se även CEO + läkare i USA [ MD ], Medical Doctor)
587 measure mäta, åtgärd, steg (mått & steg)
588 measurement mått
589 measurement ton, 40 cubic feet 1,1323 kubikm (1.1323 cubic meter)
590 meet bemöta, möta, träffa
591 memo pad anteckningsblock (litet)
592 merchandise handelsvaror, varor
593 merchant köpman, handelsman
594 merchant marine handelsflotta
595 message meddelande
596 messenger bud, budbärare, kontorsbud (springpojke)
597 messenger budbärare
598 mile (land mile, English) 1.6 kilometer (Sw. 1,609 km = Engl 1.609 km), 1760 yards, 1609 meters/metres
599 mile (nautical mile) 1,852 km (= Engl 1.852 km)
600 mile, international nautical mile sjömil, distansminut (knop) for sea and air navigation [1,852 km (= Engl 1.852 km)]
601 missing fattas
602 mix blanda
603 mode sätt
604 mode of delivery, M.O.D. leveranssätt
605 mortgage amortering
606 mounted, secured fastsatt
607 mutual ömsesidig
608 negotiate förhandla
609 negotiate, negotiation förhandla, förhandling
610 neither ...nor varken…eller
611 net netto
612 net cash netto kontant (utan kassarabatt)
613 note anteckning, att anteckna, lägga märke till
614 notebook anteckningsblock, bärbar dator
615 number tal, siffra (siffra oftast= figure)
616 obstacle hinder
617 obtain skaffa, anskaffa, ordna
618 occasional tillfällig, tillfälligt
619 offer erbjuda, offerera, erbjudande, offert
620 offer, quotation offert, prisuppgift, offer= erbjudande
621 off-season lågsäsong Se även 'low season'
622 off-shore utanför fastlandskusten, utanför landremsan, även på en ö
623 omit utelämna
624 on July 5, on the morning of December 9, den 5 juli, på morgonen den 9 december,
625 on purpose med avsikt
626 on schedule enligt tidtabell, i tid
627 origin ursprung
628 originate ha sitt ursprung, komma från
629 ounce (oz.), 16 ounces= 1 pound 28,35 gram och 16 ounces= 1 pound (453,6 gram)
630 out of money slut på pengar, utan pengar
631 Out Tray, Out Basket utkorg, fack eller korg för utgående post (färdigbehandlat ärende, post e.d.)
632 outwork utlagt arbete som utförs utanför företagets lokaler eller verksamhetsområde
633 overdraw övertrassera ett konto, ta ut mer pengar än vad som finns tillgängligt
634 overdrawn account övertrasserat konto
635 overdue förfallen till betalning, betalningsdatum har passerats
636 overhaul översyn, noggrann genomgång, besiktning och ev reparation
637 overhead omkostnader, löpande allmänna kostnader
638 owe vara skyldig (pengar)
639 pack packa, paketera, emballera (wrap up= slå in, linda in, emballera)
640 package paket (mindre)
641 packing emballage, förpackning
642 pail (bucket) hink, behållare av trä eller metall försedd med handtag att bära/frakta vätska i
643 pallet lastpall, pall
644 pallet jack palldragare
645 parachute drop släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm
646 parcel paket
647 Parcel Post paketpost, som paket
648 part payment delbetalning
649 partial shipment delleverans, delskeppning
650 participant deltagare
651 participate deltaga
652 particulars detaljer
653 pass me the salt please vänligen skicka mig saltet
654 pawl låsklackar i ett spel för att spänna band, tamp, tross eller kedja
655 pawn (noun/substantiv) in chess bonde, den lägsta pjäsen, som går ett steg (en ruta) rakt men som slår diagonalt
656 pawn (verb) att pantsätta, lämna som pant, lämna säkerhet
657 pay in full, payment in full full likvid, full betalning
658 pay up betala tillfullo, slutbetala, betala färdigt
659 payable to att betalas till
660 payment betalning
661 payment betalning, likvid
662 payroll lista med anställda som uppbär lön, anställda, avlöningslista, gjorda löneutbet.
663 payroll tax arbetsgivaravgift
664 peddle ambullerande försäljning, sälja från dörr till dörr, på gatan etc.
665 peel skal, skala
666 penalize bestraffa, ålägga att betala skadestånd, bestraffa med böter
667 pencil blyertspenna
668 pending i avvaktan på
669 per cent, out of each hundred, for each hundred procent (%)
670 perform utföra
671 period (US), full stop, point, dot punkt
672 peripherals kringutrustning, tillbehör
673 perishables lagerkänsliga varor, ömtåliga (för lagrings), vara med begränsad lagringstid
674 permission tillåtelse, ett muntligt tillstånd/tillåtelse
675 permit, permit somebody to tillstånd, formellt och skriftligt, samt att ge någon tillstånd att
676 personal personlig
677 personnel personal
678 personnel department personalavdelning
679 personnel manager personalchef
680 person-to-person call personligt telefonsamtal som man beställer genom växeltelefonist e.d.
681 PFL (Br), The Peoples' Fuel Lobby en protest- & lobbygrupp baserad i U.K. som motarbetar höga bränsleskatter
682 pie chart cirkeldiagram
683 pile en hög, en trave, en stapel, att lägga på hög, att trava upp, stapla
684 pilot pilot (flygplanspilot), lots (tekn en styr- eller guidefunktion)
685 pilot light kontrollampa, indikationsljus
686 pilotage lotsavgift, lotskostnaden, men även själva lotsningen
687 pilothouse, wheelhouse styrhytt
688 pinch bar kofot eller brytjärn med en utskjutande del för att kunna bända, bryta, häva
689 pine furu, fura, tallträ (tall även fir, fir-tree)
690 pint 0,473 L (US)/ 0,568 L (Br) Se vidare 'pint'
691 place an order with beställa av, lägga en order hos
692 place of delivery leveransort
693 plane, airplane, aircraft flygplan, flygmaskin
694 planer, plane hyvel, att hyvla
695 platform car, flatcar öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak
696 plummet rasa, sjunka kraftigt
697 PM, pm, poste meridiem (fr latin) poste meridiem är tiden mellan 12:00 och 24:00, alltså em & kväll
698 point poäng, punkt, ställe, plats
699 port hamnstad, hamn
700 postage porto
701 poster affisch, anslag
702 postpone senarelägga, uppskjuta
703 pound, £ valuta, (Br/UK) värd ca 11.50 SEK, har närmat sig USD (2001)
704 pound, lb., lbs. viktenhet, pund = 0,453 kg (2 lbs.= ca 0,9 kg)
705 preceding föregående
706 preliminary preliminär
707 premises området, ägorna, fabriksområdet
708 preserve bevara, konservera
709 previous föregående, den tidigare
710 previously tidigare
711 price ex quay pris för varor efter lossning på fartygskaj men exklusive transport från hamnen
712 print ett avtryck, trycka (boktryck), texta
713 Printed Matter trycksak
714 prison fängelse
715 probable sannolik, trolig
716 probation provanställning, övervakning, övervakningstid
717 profit förtjänst
718 profitability lönsamhet
719 profitable lönsam
720 profitable lönsam
721 profit-sharing vinstdelning
722 progress framsteg
723 promote befrämja (underlätta)
724 proof bevis
725 property ägodel, egenskap (t ex i ett dokument)
726 proposal förslag, frieri
727 propose föreslå, formellt förslag
728 prove bevisa, styrka
729 provide förse, förse med, underhålla
730 provided that förutsatt att
731 provision proviant
732 provisional provisorisk
733 public allmän, offentlig (offentliggöra= go public)
734 public place offentlig plats
735 punch göra hål, hålslå, stansa hål
736 purchase inköpa, köpa in, inhandla, köpa
737 purchasing department inköpsavdelning
738 purpose ändamål, syfte
739 qty, quantity kvantitet, mängd
740 quart= 2 pints 0,94 L (US) / 1,14 L (Br)
741 quarter= 8 bushels= 64 gallons 291 L (Br)
742 quay kaj, lastkaj, en lastnings- och lossningsplats för fartyg eller lastbil
743 quay, dock kaj, hamnplats
744 queue, line kö av fordon, människor eller fartyg
745 quotation prisuppgift, offert
746 rail räls, ledstång, räcke, reling (ship on rail= skickas per järnväg!)
747 railing reling, räcke, barriär
748 railroad (US), railway (Br) järnväg
749 railroad head en järnvägs slutstation, en omlastnings- & avlastningsdepå
750 ramp lastramp, lastbrygga, plattform för av- och pålastning
751 range sortiment, urval
752 rapidly snabbt
753 ratchet spännanordning, vinsch/spel med kugghjul och låsklackar (pawl) e.d.
754 ratchet spännbandshandtag, kugghjul med låsmekanism i form av stoppklack etc.
755 ratchet tie down spännband inkl spännbandshandtaget för att låsa/lossa
756 reach sträcka sig, nå fram
757 reach an agreement uppgörelse, komma överens, träffa en överenskommelse
758 readily lätt, lättvindigt, utan svårighet
759 ready for delivery färdig för leverans
760 real estate agent, realtor fastighetsmäklare
761 realize inse, förstå
762 realty, property, real estate fast egendom
763 reason anledning, skäl
764 reassess, assess again omvärdera
765 rebate, reduction avdrag, återbetalning (skatteåterbäring= tax rebate)
766 rebound studsa upp igen
767 recall erinra sig, minnas, dra sig till minnes
768 receipt kvitto
769 receivable att fordra, fordran
770 receive mottaga, få, erhålla
771 receive goods mottaga gods, ta emot gods
772 receiver, official receiver mottagare, telefonlur (official receiver= konkursförvaltare)
773 receivership konkursförvaltare har utsetts (put in the hands of a receiver)
774 recently nyligen
775 reception en bjudning (mottagning), social tillställning oftast med buffet och dryck
776 reckless vårdslös, oansvarig
777 rectify, to correct something korrigera, rätta till
778 recur komma tillbaka/igen, uppstå på nytt
779 recycle, to be used again återvinna för återanvändning
780 redeem, pay off a loan or a debt lösa in, amortera, betala amortering
781 redemption inlösen, inlösning av lån för förfallodatum, pant
782 redemption bottle pantflaska, pantglas, returglas
783 reduce reducera
784 redundancy övertalighet, uppstår när en person blir utan arbete pga att arbetsuppgiften upphör, försvinner alt. Nedl
785 reel spole, rulle, vevspole etc. även att spola in, "veva in", hämta hem fisk e.d.
786 refer to hänvisa till
787 refundable återbetalbar
788 refundable deposit återbetalningsbar depositionsavgift ("handpenning" e.d. som återbetalas)
789 refuse vägra (refusal= vägran)
790 refuse vägra, motsätta sig
791 regular customers fasta kunder, stamkunder
792 regularly regelbundet, återkommande händelse (som upprepas)
793 reimbursement ersättning för utlägg, återbetalning av gjorda utbetalningar (ofta mot verif.)
794 reinsurance återförsäkring
795 release frikoppla, släppa loss, låsa upp, släppa ut, släppa broms
796 release ge ut, utge, släppa
797 relocate omlokalisera
798 remind påminna
799 remit, remittance sända, remissa
800 rent hyra
801 replace byta ut (om delar, detaljer)
802 replace byta ut, ersätta
803 reply svar, -a
804 reply to svar, -a på
805 require erfordra, kräva
806 residential district, residential area bostadsområde
807 responsible for having done something ansvarig för att ha gjort något
808 restroom (US), lavatory, gents, ladies, men's room, toilet toalett
809 retail detalhandel, detaljhandels-
810 retailer detaljhandlare, butiksägare, varuförsäljare
811 return återkomma, återlämna, återkomst, återgå, även avkastning (ek)
812 returnable kan returneras, kan skickas tillbaka, får skickas tillbaka
813 returned återlämnad, -e, returnerad, -e
814 revalue omvärdera, uppvärdera
815 reveal, disclose, divulge avslöja, även en kant t ex runt en vindruta, vertikal kant vid fönster och dörr
816 revenue, money received intäkt, inkomst
817 reverse, opposite direction motsatt, omvänd, bakåt (reverse the charges= låta mottagaren betala)
818 revise revidera
819 revocable återkallningsbar, går att återkalla (se vidare 'irrevocable')
820 revoke återkalla
821 ride åktur, ridtur, rida, åka, framföra
822 rider (with vehicles etc.) ryttare, passagerare, förare
823 rider, additional clause (contracts etc.) tilläggsklausul
824 rightful rättmätig, riktig, "legalt" (juridiskt) riktig
825 rightful owner rättmätig ägare, rätt ägare, juridiskt riktig ägare
826 rim fälg, en rund ytterkant (rimfire cartridges= kantantändningspatroner)
827 rock bottom prices absoluta bottenpriser, bottenläge, botten är nådd
828 ROI, return on investment avkastning på gjord investering
829 roll rulla, rulle
830 roll over credit (or debt) förlänga, eller tillåta kredit efter förfallodatum
831 rolling stock vagnpark att användas på järnväg
832 rotten rutten
833 rough grov, grovhuggen, ungefärlig uppskattning (roughly= i grova drag)
834 rough out, to make a draft skissa, skissera, göra ett utkast till en plan etc.
835 round up cattle fånga in lösgående kreatur för märkning, slakt, transport e.d.
836 round up, round up the figures runda av siffror till närmast högre hela belopp
837 round-the-clock dygnet runt
838 ruin förstöra
839 rule regel
840 ruler linjal
841 run rinna, ha hand om, ha ansvar för, sköta om
842 rush order brådskande leverans
843 sack, bag säck, av typ som används för spannmål, potatis o.d.
844 sale, for sale till salu
845 sale, on sale utförsäljning, rea, realisation
846 sales försäljning
847 sales department försäljningsavdelning
848 sales manager försäljningschef
849 sales person försäljare (in-house), oftast stationär typ butik, disk etc.
850 sales rep (representative) försäljare (ofta resande, mobil)
851 salutation hälsning, hälsningsfras
852 satisfactory tillfredsställande
853 scales våg
854 scissors, pair of scissors sax (av ett par skänklar)
855 score poängresultat, resultatställning
856 sea route sjöförbindelse
857 sea transport sjöfrakt, sjötransport (sea= hav)
858 search for leta efter
859 seaworthy sjövärdig (seaproof packing= sjövärdigt emballage)
860 secondhand, used begagnad, -t, -e
861 see förstå, se, träffas
862 seem tyckas, verka
863 semester tidsperiod 15 - 18 veckorsom en del av ett universitets utbildningsår (U.S.)
864 semi-finished halvfabrikat
865 send sända, skicka
866 send for beställa, skicka efter
867 sequester, sequestrate kvarstadsbelägga, att låsa/frysa tillgångar/ägodelar enligt domstolsbeslut
868 series serie, serier
869 serve betjäna, expediera, servera (även att delge, en delgivning)
870 set back hejda, bromsa, stoppa
871 set out lägga fram, ge sig iväg
872 setback bakslag, motgång
873 set-back motgång, bakslag
874 settlement lösning och ev reglering av ersättning (även 'bosättning'=bebyggelse)
875 settlement day betalningsdag, likviddag
876 severance pay avgångsvederlag
877 severe kännbar, svår, allvarlig
878 shady skum, tvivelaktig
879 share aktie (Br), en aktie, en del, att dela, att dela med sig
880 share warrant optionsbevis
881 sheet (piece of paper) blad (papper), pappersark
882 sheet metal plåt, plåtmaterial
883 shelf, -ves hylla, -or
884 ship skeppa, frakta, skepp
885 shipment leverans, skeppning, försändelse, last
886 shipment, drop shipment en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)
887 shipper avsändare, godsavsändare, säljare eller ombud för denne alt. Speditör
888 shipping agent speditör, skeppsklarerare
889 shipping clerk speditionskontorist
890 shipping dues sjöfartsavgifter (fraktavgifter)
891 shipping intelligence sjöfartsunderrättelser
892 shipping note skeppningsmeddelande, last- & fraktmeddelande
893 shipping note, S/N (S/N) lastsedel
894 shop (Br), store (AE) affär, butik
895 shop around, a price comparison jämföra olika potentiella leverantörer beträffande prissätting/prisnivå/pris
896 short of money ont om pengar/kapitalbrist
897 shortage brist
898 short-haul flight, short-distance flight kortdistansflygning (upp till 1.000 km)
899 sign skriva under, signera, skylt, tecken, att ge ett tecken
900 signature namnunderskrift
901 sinerely uppriktigt, ärligt
902 size storlek
903 skid sladd, -a och en träkloss, kil som bromssko e.d. samt specialpall, trätrall
904 skin hud, flå, skal
905 SKU, Stock Keeping Unit orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet)
906 sleeve tubformig/lång ask/kartong för pappmuggar, glas e.d., även "ärm" på klädesplagg
907 slot en springa, ett myntinkast etc. (a slotmachine= enarmad bandit)
908 solution lösning
909 solve lösa (allmänt), dissolve= lösa upp, upplösa partiklar etc.
910 space utrymme, rymd, mellanrum (mellanslag)
911 spacebar mellanslagstangent på tangentbord e.d.
912 spare part reservdel
913 speechless mållös, stum (av förundran)
914 speed up påskynda, skynda på
915 split oenighet, spricka, delning
916 spread (sängöverkast= bedspread) breda, breda på, breda ut (om smör, smörgås etc)
917 sprocket kedjedrev
918 spruce needle, fir needle granbarr
919 spruce, spruce fir, spruce wood, whitewood gran, granträ (white & black spruce, hemlock spruce, Douglas fir)
920 square ruta, kvadrat, torg, fyrkant
921 square foot 9,3 kvadratdecimeter
922 square yard= 9 square feet 0,836 kvadratmeter
923 stack stack (höstack), stapla, stapel (lägga på vartannat på höjden), mått 108 cu ft
924 staff personal
925 stage skede, stadium, ett stadium, scen
926 stain fläck, missfärgad/färgad punkt
927 stamp frimärke, stämpel, stämpla
928 stand, remain firm stå fast, ligga fast
929 state, state your name uppge, tala om vad du heter ('state' även delstat, stat)
930 statement uttalande, påstående
931 steam ånga
932 steel pipes stålrör
933 stevedore stuveriarbetare, personal som lastar & lossar (t ex fartyg)
934 stick to hålla fast vid, vara konsekvent
935 stock lagertillgångar, förråd, in stock= i lager, out of stock= slut
936 stock controller lagerkontrollant (Br), chefskamrer i större företag (US)
937 stock, carry ha i lager, ha på hyllan
938 stock-keeping unit, Stock Keeping Unit, SKU orderrad, artikelrad (lagerhållningsenhet)
939 stocks (shares) aktier (US)
940 stone= 14 pounds= 224 ounces 6,35 kg
941 store owner, shop owner (Br) butiksägare
942 store, store goods lagra, magasinera
943 stowage factor stuvningsfaktor avgör pris för vikten på 40 kubikfot av aktuellt gods
944 straddle carrier kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc
945 strap rem, spännrem
946 strip/empty a container tömma/lasta ur/lossa en container/lastbehållare
947 stuff a container, fill a container lasta/fylla en container/lastbehållare
948 subcontractor underleverantör
949 subscribe prenumerera
950 subscription prenumeration
951 substitute ersätta, byta ut mot
952 suggest föreslå (i största allmänhet)
953 suit passa (i allmän bemärkelse), även en kostym (a tweed suit)
954 supplier leverantör
955 supplier/-s, supplying firm leverantör
956 supplier's invoice leverantörsfaktura
957 supply tillhandahålla, leverera
958 surplus överskott
959 suspended permit indraget tillstånd, upphört, blivit ogiltigt
960 tackle ge sig i kast med
961 take delivery ta emot leverans
962 take up slack hämta hem, spela in, spänna den del av rem, tamp, tross, eller kedja som är slak
963 tapemeasure måttband
964 tarpaulin, protective covering of waterproof canvas presenning, vattentätt skyddande överdrag av vaxad duk, galon, plast, gummi etc.
965 tax skatt
966 taxation beskattning
967 tax-exempt undantagen från skatt, skattebefriad
968 tax-free skattefri
969 teamwork lagarbete
970 teller bankkassör
971 temp worker tillfälligt anställd, vikarie (vik lärare m fl= substitute)
972 temporary tillfällig
973 tenant hyresgäst
974 tender, offer anbud, offert
975 tentative preliminär
976 term tid, löptid, termin, mandattid
977 term loan lån med bestämd förfallodag
978 terminable uppsägningsbar, går att säga upp
979 terminate avsluta, sluta, säga upp, avveckla
980 terms villkor
981 tick bocka för, bocka av, sätt "en bock" (ett V), betyder ofta OK
982 tie down surra, surra fast
983 tie down strap ett band för spännbandssurrning
984 tie, tie up binda, binda upp, binda om
985 tip, tip the waitress or waiter, to tip dricks, drickspengar, att ge dricks
986 title (You can't sell or move things without the title!) ägarrättsbevis, registreringsbevis
987 tool verktyg
988 tow bogsera, dra, dra något efter sig
989 tractor traktor, trailerdragare (flaklös lastbil att koppla till/för trailersläp e.d.)
990 trade bransch, hantverk
991 trade school yrkesskola, fackskola
992 trade union (trades union, Br) fackförening
993 trademark varumärke
994 trailer släp, släpvagn
995 trailer-hitch dragkrok
996 trailer-tractor trailerdragare, ofta 3-axlad 10-hjulig
997 training utbildning (praktisk, hands-on)
998 transfer överföra, överföring
999 transit, in transit under transport
1000 transship omlastning till annat transportmedel
1001 treasurer kassör
1002 truck, lorry (Br) lastbil (big-rig= tung lastbil, långtradare, timmerbil e.d.)
1003 tugboat, tug bogserbåt (tug= krafttag, dra hårt och kraftfullt i något)
1004 turnover omsättning
1005 turnpike, tollgate vägtull, betalning måste erläggas för att få utnyttja en viss vägsträcka (US)
1006 type skriva maskin, skriva på skrivmaskin
1007 undertake delivery, undertake to suppply åta sig att leverera
1008 union, trade union fackförening
1009 unit enhet
1010 unload lasta av, lossa last, lossa gods, lossa= tömma lastutrymme
1011 urgent brådskande
1012 use använda, begagna, utnyttja
1013 used begagnad, använd, utnyttjad
1014 used to brukade (brukar, vanligtvis= usually), van vid (vänja sig vid= get used to)
1015 useful användbar
1016 usual, common vanlig
1017 usually brukar, vanligtvis (brukade= used to)
1018 utilise, utilize dra nytta av, dra fördel av, utnyttja, tillvarata
1019 V.A.T., value added tax moms, mervärdesskatt
1020 vacancy, position, job, work ledig plats, ledigt arbete
1021 valid giltig, gällande, godtagbar
1022 van skåpbil, mindre buss e.d.
1023 vehicle fordon
1024 vending machine varuautomat, läskedrycksautomat etc.
1025 vocation yrke, sysselsättning, kall
1026 vocational school yrkesskola
1027 wage lön, korttidslön, veckolön, 2-veckorslön e.d. (salary= månadslön)
1028 waiver ett dokument vari intygas att man avstår från vissa rättigheter, avsägelse
1029 waiver clause kontraktsklausul där en part avstår vissa rättigheter under vissa omständigheter
1030 walk off, strike, stop working strejka, lämna i protest
1031 walk-in, walk-in guest en gäst som anländer utan bokning (reserverat rum finns ej)
1032 warehouse magasin, lagerlokal
1033 warrant fullmakt
1034 washrag, washcloth skurtrasa
1035 washroom tvättrum med flera handfat, samt ofta även dusch etc.
1036 waste slöseri, avfall, slösa, slösa bort, ödsla
1037 waybill, W/B, W.B fraktsedel
1038 wear ha på sig, bära upp (He's wearing leather boots to work.)
1039 weary slutkörd fysiskt eller psykiskt
1040 weekday vardag
1041 weigh väga (våg i allmänhet= scales)
1042 weighbridge fordonsvåg
1043 weighing machine våg, vägningsinstrument
1044 weight vikt
1045 what; - what's it like va, vad, vadå? - Hur är det?
1046 wheelhouse, pilothouse styrhytt
1047 wherever var helst, var som helst, var…än
1048 whether huruvida, om
1049 whitewood granträ, gran
1050 whole hela
1051 wholesale grossistled, grossist-
1052 wholesaler grossist
1053 wide bred
1054 width bredd
1055 willing villig, medgörlig
1056 winch vinsch, spel för att släpa eller spela hem med vajer e.d.
1057 window shopping titta i skyltfönster (gå i affärer för att titta endast)
1058 wooden case trälåda
1059 work arbeta, fungera
1060 work, run fungera
1061 working conditions arbetsförhållanden
1062 wrap up slå in, linda in, emballera med papper e.d.
1063 wreck vrak
1064 writing, in writing skriven formulering, skrivning, skriftligt, på papper
1065 yard= 3 feet 91.4 cm, 36 inches
1066 You're welcome ingen orsak, föralldel
1067 zip code, postcode, postal code postnummer

Smögenbilder

 

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster