ampersand ('&') from 'et'  (Latin) 
 meaning 'and' =svenskans 'och'

 

 
Abbreviation short for - förkortning av förklaring-explanation, misc-övr
A.B. /B.A. ['bi:ei] Bachelor of Art motsv. ung fil. kand., filosofie kandidat, traditionellt att anse som en "allmän grundexamen" vid ett svenskt universitet, omfattande 120 poäng, normalt tre års heltidsstudier med normal studiegång fullföljd
A.D.  ['ei 'di:]  [ej'di:] anno Domini, Latin   under (i) Herrens år / e. Kr.
A.M. Master of Arts (M.A.) motsv. ung. fil. mag., filosofie magister (filosofisk ämbetsexamen, även statsvetenskaplig examen), var tidigare ett av kraven för att få undervisa på univ (i bl.a. U.S.A.)
AM, am ante meridiem (Latin) före kl 12:00 [24:00-12:00], t ex går första  "flygtåget"  Heathrow Express från Paddington at 6:25 am, and then every 15 minutes
abbr, Abbr., short for, short abbreviation, abbreviated förkortning, förkortad/-t
am , a.m.[ei em] in the morning ante meridiem, Latin     på morgonen eller förmiddagen, från kl24:00 fram till kl 12:00 påföljande/efterföljande
ARP Address Resolution Protocol en TCP/IP-process som översätter IP-adresser till Ethernetadresser vilket är ett naturligt krav för att TCP/IP skall kunna fungera med Ethernet
AWC Association for Women in Computing en stor organisation för kvinnor verksamma inom datorbranschen eller i datorrelaterad verksamhet
B, b byte/baud, överföringshastighet (bitar per sekund i digital miljö) mellan datorer, eller mellan dator och kringutrustning byte är oftast en grupp av 8 binära tecken, bitar (bits), 1 Kbyte= 1024 byte eller 2 upphöjt till 10, en 'byte' oftast motsv ett tecken, 'byte' har med lagring att göra och 'baud' har med kommunikation att göra
b., b born född, föddes
B.C.['bi: 'si:] before Christ f. Kr. / före Kristus
bps bits per second bit per sekund, basenhet för överföringshastighet, i digitala sammanhang förekommer även 'baud'
BSD popular version of UNIX en populärversion av operativsystemet (OS) UNIX som har specificerats av Berkeleyuniversitetet i Kalifornien (California) som ligger "på andra sidan Oakland-Bay Bridge från San Francisco" (öster S.F.)
C strukturerat programmeringsspråk, från början utvecklat ihop med UNIX C är sedan många år ett av de populäraste programmeringsspråken med bra definition och ett fåtal hinder för programmeraren, C++ kommer mer & mer
c. &f. Cost and freight sjöfrakt och alla kostnader tillfartyg betalas och bekostas av säljaren
c. &i. Cost and insurance frakten bekostas av köparen
c., ca., ca about cirka
C.O.D. Cash on delivery Betalas vid ankomst/leverans(efterkrav, postförskott)
CAD Computer Aided Design datorstödd konstruktion, där ritningar och beräkningar för en produkt har gjorts med hjälp av dator
CAM Computer Aided Manufacturing datorstödd tillverkning, dator/-er styr tillverkningen eller en tillverkningsprocess
cf.[kån'fö:], [kåm'pärd],  [kåm'päöd] compare jfr, jämför               confer, Latin
ch., ch chapter, chapters kapitel, kapitlen
CIM Computer Integrated Manufacturing datorintegrerad tillverkning, tillverkningsprocessen har integrerats från konstruktion (CAD) ända ut till produktion (CAM)
Col. Colonel (military rank) överste (mil grad)
cp.[kom'pä:r], [kom'päö]  compare jämför, jfr
d., d died död, dog, avled/avliden
dept. -dept department, English Dept.,  Justice Department, a department store avdelning
do.['ditöu] dito, detsamma, likadan ditto
doz.['dAzön] dussin (12 st) dozen (12 ea.)
dpd. Franco domicile duty paid/payed delivered=säljaren bekostar och ordnar allt (oftast om paket endast)
E. ,E East,                         English= engelsk, -t East= öst, öster  (östra= eastern), österut= eastward(eastbound= med riktning/destination österut), the East= Österlandet (theOrient), Östersjön= the Baltic (the Baltic Sea)
e.g. ,eg  for example t.ex. /till exempel / t ex                exempli gratia, Latin
etc.[it'setrö], [it'setrA] osv. / mm / m.m. et cetera, Latin
fas.  (fad. = Free at docks) Free alongside (ship) Hamn-& lastningskostnader, sjöfrakt, försäkringar och leverans/utkörning samtimportskatter/-kostnader bekostas av köparen
ff, ff. and the following pages och följande sidor
fig.,fig figure figur, siffra
for. Free on rail säljaren bekostar  och ordnar med leverans till terminal
fot. Free on truck säljaren bekostar  och ordnar med leverans till terminal
ft., ft foot -feet /12 inches= 1 foot, foot - feet (3 ft= 1 yard)  fot (= 0,3043 m) = 12 tum
G,. G  German tysk, -t, -a
Gk= Greek grekisk, grek
h.p. / hp horse-power hästkraft, hästkrafter
hr. / hrs. hour - hours timma /-r, timme
i.e.  that is id est, Latin    dvs/ d.v.s. = det vill säga
I.Q. Intelligence Quotient intelligenskvot,"intelligensnivå"
ibid. /id. the same samma
in.,  (")  inch/ inches,   12"= 1 foot, there are twelve inches to a foot ( " = inch &  ' = foot) tum  (= 2,54 cm eller 25,4 mm), ofta  förkortat i form av citationstecknet (")   och observera att tecknet (') = foot/ ft
L=Latin, LL= Late Latin  Latin, Late Latin latin, latinsk, -t
lb., lbs.= pound, -s 0,453 kilo / 453 grams
LG  Low German lågtysk, från del av Tyskland
m. meter (metre), married meter, gift
mdse. merchandise varor, handelsvara/ -or
Messrs. plural of Mr. "herrarna" i en firma(f:a-beteckning etc)
mgr. /mgr /Mgr manager föreståndare, chef
Miss fröken (ogift kvinna), även om'skolfröken' tilltalalsord för lärarinna='fröken'
Mr. / Mr Mister herr, men också om 'magistern' =läraren (han),  'mister' kan varaohövligt, provocerande och ibland nedlåtande. Kom ihåg att använda 'sir' vidartighet/hövlighet
Mrs. /Mrs fru
N.T. New Testament Nya testamentet, del av Bibeln
no., /No/ nos number, numbers nummer, OBS! att det skrivs medstort N vid förkortning (-No 10,No 14 etc)
OE old English gammalengelska,forntida-medeltida engelska
OF old French gammalfranska
PM, pm, poste meridiem (Latin),  eftermiddag, kväll, på eftermiddagen, på kvällen eftermiddag & kvällstid  [kl 12:00-24:00]    Heathrow Express Train departs at 2:45 pm
p., pp. page, pages sida, sidan, sidor, sidorna
P.T.O.  Please turn over V.g. vänd, vända blad, vändsidan , bläddra till nästa sida etc.
pt., pt part del, en del, delen
R.N. Registered Nurse
R.S.V.P Please reply. Vänligen svara/besvaravänligen/ Svar önskas!
S., S South (that train is goingsouth, it's a southbound train), the South= a region in southern U.S., inclwhat used to be called "the deep South" around the MississippiRiver area söder,  syd (södra= southern)
s.q., square kvadrat, fyrkant, ruta, torg,kantig, traditionsbunden och "ordentlig" mm
viz. namely  = nämligen,   videlicet,Latin
Xmas= Christmas jul, -en,  julhelg, -en from Christ= Kristus
 

 

 

&  &  &  &  &  &

There's a lot about a little tiny character like this oneThe ampersand ("&") actually began in the days of handwritten manuscripts as a ligature of the Latin word "et" (meaning "and")  and the letter "s" (which then often took a form resembling an "f"). 


Writing books by hand was a painstaking process, and so ligatures  were often used to save time and effort (not to mention valuable
In modern typography, many of these old ligatures have largely fallen out of use,
at least partly because they make it more difficult
to divide words between lines. 
 Some publishers still use certain 
vowel ligatures (such as "æ") for stylistic effect,
since English
words aren't generally divided between vowel combinations of this sort;
this practice, however, is increasingly rare. 
 The ampersand,
on the other hand, is still quite widely used in certain contexts (such as business names and informal writing), perhaps due to the fact that it still saves significant space and effort, even by modern standards (whereas a ligature such as "æ" barely saves space, and often requires more effort to reproduce on today's keyboards than the simple letter sequence "ae").  It's also exempt from the end-of-line division problem, since the monosyllabic "and" is virtually never broken at the end of a line anyway.


Courtesy of 
http://www.Merriam-Webster.com http://www.WordCentral.com

     Merriam-Webster, Inc. E-mail:  kwilkinson@Merriam-Webster.com  http://www.Merriam-Webster.com http://www.WordCentral.com       
      In response to inquiry from Swengelsk, KB
 


 

 

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster